För studenter på kursen Diagnostisk cytologi av respirationsorganen (5,0 hp) kurskod 3DC007

Kursens övergripande mål är att studenterna ska utveckla fördjupade kunskaper om benigna tillstånd och cancersjukdomar inom respirationsorganens cytologi.

Kursplan

Kursinformation

 

Kursen behandlar respirationsorganens embryologi, anatomi och fysiologi liksom orsaker som kan påverka luftvägarna och de perifera delarna av respirationsorganen. Laboratoriemetoder samt de diagnostiska kriterier som används för att undersöka sjukdomar i respirationsorganen tas upp. Huvudinriktningen är tumördiagnostik, men även andra tillstånd behandlas som t ex infektioner och inflammationer. De tillämpade delarna kommer att fokuseras på att utveckla förmågan att diagnostisera cellprover från kliniskt material med hjälp av mikroskop.

Cytologi av respirationsorganen-benigna tillstånd, 2.5 hp
Momentet inkluderar både teori och tillämpning genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material som utvecklar studentens förmåga att identifiera och bedöma benigna tillstånd i cytologiska preparat från respirationsorganen.

Cytologi av respirationsorganen-maligna tillstånd, 2.5 hp
Momentet inkluderar både teori och tillämpning genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material som utvecklar studentens förmåga att identifiera och klassificera maligna tillstånd i cytologiska preparat från respirationsorganen.

Välkomstinformation

Välkommen till kursen ”Diagnostisk cytologi av respirationsorganen”! Kursens huvudfokus är morfologisk diagnostik av maligna tillstånd i nedre luftvägarna, men även infektiösa och inflammatoriska tillstånd tas upp. Kursen har en tydlig praktisk inriktning och innehåller moment som självständig mikroskopering av preparatsamlingar och gemensamma demonstrationer vid flerhövdat mikroskop. En rad olika provtyper ingår i kursen såsom bronkborstningar, bronkoalveolärt lavage och finnålspunktioner. Vi hoppas att kursen ska vara lärorik och givande!

Schema

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Katarina Omholt

Kursansvarig

Utbildningsadministratör
IG
Innehållsgranskare:
Irina Gacesic
2024-01-08