För studenter på kursen Examensarbete i diagnostisk cytologi (15 hp) kurskod 3DC009

I magisterprogrammet ingår att utföra ett examensarbete som ska visa att du på ett självständigt sätt kan tillämpa de kunskaper du har skaffat dig under utbildningen inom diagnostisk cytologi. Under examensarbetet utför alla studenter individuella projekt ute på kliniska laboratorier eller forskningslaboratorier.

Kursplan

Kursinformation

Examensarbetet och dokumentationen runt genomförandet ska vara i linje med ”Research documentation at Karolinska Institutet - a handbook” av Cecilia Björkdahl och Karolinska Institutets fastställda ”Riktlinjer för planering, genomförande och dokumentation av klinisk och epidemiologisk forskning eller experimentell forskning”.
 
I utformningen av examensarbetet ingår att självständigt utforma och planera ett forsknings- eller och utvecklings-arbete vilket beskrivs i en projektplan som godkänns av handledare och examinator innan påbörjande av examensarbetet. Arbetet ska med adekvata metoder genomföras inom givna tidsramar. Studenten tillämpar vald metodik och dokumenterar arbetet av detta i enlighet med ovan nämnda riktlinjer. I den skriftliga rapporten ska studenten göra bedömningar av sin studiedesign, ingående metoder och resultat med hänsyn till relevanta vetenskapliga, statistiska, samhälleliga och etiska aspekter inom huvudområdet samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Efter genomförandet analyserar och bearbetar studenten data på adekvat sätt och tillämpar lämpliga statistiska metoder.
 
Den vetenskapliga bakgrunden och progressen av projektet redovisas och diskuteras vid en halvtidskontroll. Studenten ges möjlighet att öva på sin förmåga till kritisk granskning. Inför examinationen sammanfattar studenten sitt projekt med hänsyn till egna antaganden och andra publicerade resultat inom området i en skriftlig rapport och en muntlig presentation. I den skriftliga rapporten ska studenten systematiskt integrera och diskutera sina resultat i relation till aktuell forskning och utveckling inom huvudområdet. Det egna arbetets relevans för individ och samhälle ska diskuteras muntligt och skriftligt. I det praktiska genomförandet ska studenten uppvisa färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. I kursen ingår också att presentera sitt projekt vid ett öppet seminarium. Studenten ska själv uppvisa kunskap och förståelse inom huvudområdet, diskutera och försvara det egna projektet samt kritiskt granska en annan students examensarbete genom opposition.

Välkomstinformation

Välkommen till kursen examensarbete i diagnostisk cytologi - 15hp. I magisterutbildningen i diagnostisk cytologi ingår att utföra ett examensarbete som ska visa att du på ett självständigt sätt kan tillämpa de kunskaper du har skaffat dig under utbildningen. Under examensarbetet utför alla studenter individuella projekt ute på kliniska laboratorier eller forskningslaboratorier. Har du frågor, kontakta kursansvarig Helen Kaipe, helen.kaipe@ki.se

Kursen vt-22 startar den 28 mars och pågår till den 2 juni.

Schema

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Helen Kaipe

Kursansvarig
08-585 825 59
Profile image

Irina Gacesic

Utbildningsadministratör
IG
Innehållsgranskare:
Irina Gacesic
2024-01-08