För studenter på kursen Gynekologisk cytologi (5,0 hp) kurskod 3DC001

Kursens övergripande mål är att studenten ska utveckla fördjupad kunskap om samt förmåga till bedömning av morfologin vid normala tillstånd och icke maligna sjukdomar inom gynekologisk cytologi.

Kursplan

Kursinformation

Kursen behandlar de kvinnliga reproduktionsorganens embryologi, anatomi, endokrinologi och fysiologi. Kursen inkluderar  provtekniker och de diagnostiska kriterier som används samt de socio-ekonomiska och epidemiologiska faktorer som berör sådana undersökningar. De praktiska momenten fokuseras på att utveckla förmågan att diagnostisera endokrina ändringar och infektioner i cellprover från kliniskt material med hjälp av mikroskop.


Gynekologisk cytologi-infektioner och endokrin status, 2.5 hp
I momentet integreras teori och praktik. Teorin utgör en grund för att genom mikroskoperingar av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material utveckla studentens förmåga att analysera och ställa diagnos av infektioner och endokrin status.

Gynekologisk cytologi-tidiga förstadium till cancer, 2.5 hp
Momentet inehåller både teori och tillämpade delar där studenten genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material utvecklar förmågan att analysera och ställa diagnos av infektioner, endokrin status och tidiga morfologiska förändringar som tyder på förstadium till cancer i gynekologiska cellpreparat.

Välkomstinformation

Välkomna till kursen Gynekologisk cytologi!

Den här kursen fokuserar i första hand på benigna/normala gynekologiska cellprov, även om lätta cellförändringar också kommer introduceras. De olika typerna av epitel som finns i cervix kommer studeras, liksom hur cellbilden varierar med hormonell status. Vanligt förekommande mikroorganismer kommer också tas upp, samt vilken påverkan dessa har på epitelet.

Kursen består både av teoretiska och praktiska moment. De praktiska momenten inkluderar bland annat självständig mikroskopering och gemensamma demonstrationer vid flerhövdat mikroskop. Som en anpassning till pågående pandemi kommer alla föreläsningar på kursen ske digitalt och all mikroskopering gruppvis i för- och eftermiddagspass. Ni kommer inom kort få ett mejl med information om hur gruppindelningen inför mikroskoperingen ser ut.

Vi hoppas att ni ska finna kursen lärorik och givande!

Schema

Schema Gynekologisk cytologi

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Katarina Omholt

Kursansvarig

Emma Hyldeén

Utbildningsadministratör
0852483771