För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Kursplacering

I det 5,5-åriga läkarprogrammet sker kursplacering inför termin 9 och termin 10 (kursplacering genomförs sista gången HT24).

Inför kursplaceringen har studenter möjlighet att inkomma med önskemål/prioritera de olika alternativen och det finns även möjlighet att ansöka om kursplacering utifrån särskilda skäl, se nedan. 

Bestämmelser för fördelning av kursplatser

Programnämnden beslutar om antal kursplatser och om ramarna för kursplatsfördelningar. Målet är att studenter ska fördelas i sådana grupper att största utbildningseffektivitet uppnås. 

Beroende på lokala förhållanden i sjukvården, till exempel ombyggnader av vårdavdelningar, kan antal platser också variera mellan kurserna för de olika alternativen. Studenter kan därför i vissa fall behöva flyttas senare under kursplaceringsperioden. I sådant fall skickas en förfrågan via mejl till alla de studenter som berörs. Om inte tillräckligt många anmäler sig sker omfördelning genom lottning.

När en student återupptar studier efter ett uppehåll kan de bli placerade på annat alternativ än de blev tilldelade vid kursplaceringstillfället.

Önskemål om placering

Information med länk samt vilka datum som gäller för webbanmälan skickas till berörda studenters KI-studentmejladress.  De som vill önska placering deltar i webbanmälan och anger då alla alternativ i prioriteringsordning. Detta gäller även för de som beviljats kursplacering utifrån särskilda skäl. För mer information om vad som gäller kring detta, läs under rubriken ”Kursplacering utifrån särskilda skäl” nedan. Webbanmälan ska skickas från en KI-studentmejladress. Det går att ändra anmälan flera gånger innan deadline, endast den senast inskickade anmälan används i fördelningsprocessen.

Inga ändringar av kursplaceringar genomförs efter ansökningsperiodens slut (se vidare information om byte av kursplacering utifrån särskilda skäl vid ändrade levnadsomständigheter längre ned på denna sida).

Process för fördelning av platser

Fördelningen görs manuellt av programhandläggare. När anmälan har stängts tilldelas alla inkomna anmälningar ett ordningsnummer som bestämmer i vilken ordning önskemålen om placering hanteras, utom för de som beviljats kursplacering utifrån särskilda skäl. Numren slumpgenereras med hjälp av random.org.

Först placeras de med särskilda skäl på de alternativ de valt. Placering av övriga sker därefter genom att varje önskemål, efter nummerordning, placeras på sitt högst prioriterade alternativ, så långt detta är möjligt. När alla platser på ett alternativ är fyllt, placeras följande önskemål som haft det alternativet högst i stället på det alternativ de prioriterat som nr 2. När alternativen är fyllda så att varken prio 1- eller 2-alternativ har plats enligt önskemålet, placeras studenten på sitt prio 3, o s v, tills dess att alla önskemål har fått placering. Sist placeras studenter som inte önskat plats. När placeringarna är klara mejlas listorna till berörda studenter ca en vecka efter kursplaceringens sista datum. Studenter som sedan beviljas sena återupptag erhåller plats där det finns. 

Kursplacering till termin 9 och 10, Klinisk medicin, inriktning neuro, sinnen psyke och Klinisk medicin, inriktning reproduktion och utveckling

Termin 9: Placeringar följer inte bassjukhusindelningen, se översiktsbild. För ytterligare information om kursen se respektive kurswebb.

Termin 10: Momenten ges på alla sjukhus, förutom pediatrikmomentet som inte ges på Danderyds sjukhus (DS), se översiktsbild. Kursen ges helt eller delvis på engelska tillsammans med utbytesstudenter. På vårterminen kommer cirka 12 utbytesstudenter att gå kursen på Karolinska sjukhuset Solna (NKS). De studenter som placerats på alternativ 1B fördelas då vid behov på övriga sjukhus (enbart termin 10, se översiktsbilden via länk nedan). Mejl skickas till berörda studenter inför kursstart.

För mer information om kurserna se respektive kurswebb.

ÖversiktsbildAlternativ kursplacering termin 9-10 2LK13 (PDF, 55.13 KB) 

Kontakt

Vid frågor angående webbanmälan, kontakta vfu-lakarprogrammet@uf.ki.se.

Kursplacering utifrån särskilda skäl

Om det finns starka skäl som inverkar på kursplacering kan man via studievägledningen ansöka om kursplacering utifrån särskilda skäl. Se grunder för särskilda skäl nedan. Samtliga ansökningar ska styrkas med intyg.

Några veckor före kursplacering kommer alla studenter som förväntas läsa respektive kurs få ett informationsmejl från studievägledningen angående ansökan om kursplacering utifrån särskilda skäl.  

Grunder för kursplacering utifrån särskilda skäl är:

  • egen sjukdom som påverkas av kursplaceringen
  • minderåriga barn*
  • antagning till forskarutbildning eller postdoc-utbildning på KI
  • ordinarie studentrepresentanter i programnämnd och programkollegiet (gäller endast den tid som de är aktiva i dessa organ) samt ordförande i Läkarsektionen (gäller kursplacering i Solna, för att underlätta deltagande i programnämnds- och programkollegiumsaktiviteter)
  • annat skäl (t ex funktionsvariation med särskilda krav på tillgänglighet)

* föräldrar som ansöker om kursplacering utifrån särskilda skäl, får den kursplacering de själva anser är närmast hem/förskola/barnens skola. Ingen hänsyn tas till scheman vid kursplaceringar. Kursplaceringen utifrån särskilda skäl gäller termin 9 och 10. Yngsta barnet ska vara under 12 år första dagen på kursen. Personbevis för barnet ska bifogas ansökan. För termin 10 behöver studenten endast intyga att de ursprungliga ansökningskriterierna fortfarande gäller och att barnet fortfarande är under 12 år. Om studenten har flyttat eller någon annan förutsättning för ansökan ändrats, ska en ny komplett ansökan inlämnas.  

Om en student uppger felaktigt underlag för ansökan eller om grunden till kursplacering utifrån särskilda skäl inte längre är tillämpliga, upphör kursplaceringen utifrån särskilda skäl att gälla.

De som har beviljats kursplacering utifrån särskilda skäl ska också ansöka om kursplacering och i webbanmälan kryssa i rutan för beviljad kursplacering utifrån särskilda skäl, samt ange alla alternativ till kursplacering.

Grunderna för kursplacering utifrån särskilda skäl har setts över av studentrepresentanter från läkarsektionen och studievägledarna i maj 2021.

Blankett för ansökan om kursplacering utifrån särskilda skäl finns längst ned på denna sida.

Ansökan ska styrkas med intyg. Blanketten är en ifyllningsbar PDF. Vi rekommenderar att du signerar blanketten digitalt.

Frågor om kursplacering utifrån särskilda skäl

Vid frågor kring kursplacering utifrån särskilda skäl, kontakta någon av studievägledarna. Kontaktuppgifter till läkarprogrammets studievägledare finns på sidan Kontaktuppgifter.

Byte av kursplacering utifrån särskilda skäl vid ändrade levnadsomständigheter

I vissa fall kan man ansöka om att få byta kursplacering. Det gäller endast inför ny kurs, och görs genom att man ansöker hos studievägledare på samma sätt som vid ansökan om kursplacering utifrån särskilda skäl. Studievägledningen skickar informationsmejl angående datum för när man kan ansöka om kursplacering utifrån särskilda skäl inför nästa kurs. De grunder som kan åberopas är detsamma som för kursplacering utifrån särskilda skäl, se ovan.

 

Ansökan om kursplacering utifrån särskilda skäl

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2024-04-18