För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Kursplacering

Under 5,5-åriga läkarprogrammet sker kursplacering vid två tillfällen:

På termin 3 inför kursen DSM 1, som avser termin 3–7 (termin 3 gick för sista gången VT22)
På termin 8 Inför termin 9, som avser termin 9–10.

Inför kursplaceringen kommer du att få möjlighet att fylla i önskemål/prioritera de olika alternativ som finns i en webbanmälan.

Information med länk samt vilka datum som gäller för webbanmälan kommer att skickas till din KI-studentmejladress.  Det är viktigt att alla studenter som planerar att gå kursen deltar i webbanmälan och prioriterar alla alternativ, även de som beviljats förtur. För mer information om vad som gäller för förtur, läs under rubriken ”Förtur vid kursplacering” nedan.

Det är viktigt att du tänker igenom dina prioriteringar före anmälan, eftersom inga byten sjukhus genomförs efter kursplaceringen. Du skickar din webbanmälan från en korrekt KI-studentmejladress. Om du av någon anledning vill ändra din ansökan går det bra att göra en ny anmälan fram till sista datum. Det är den sist inkomna anmälan som går vidare och genererar ett lottnummer. Lottnummer genereras när anmälan har stängts och placering sker i lottnummerordning.  De som har beviljats förtur placeras först.

När placeringarna är klara mejlas listorna till berörda studenter senast veckan efter kursplaceringens sista datum.
 

Bestämmelser för fördelning av kursplatser

Programnämnden beslutar om ramarna för kursplatsfördelningar. Målet är att studenter ska fördelas i sådana grupper att största utbildningseffektivitet uppnås. Beroende på lokala förhållanden i sjukvården, till exempel ombyggnader av vårdavdelningar, kan antal platser också variera mellan terminerna för de olika alternativen

Studenter kan därför i vissa sällsynta fall behöva flyttas senare under kursplaceringsperioden. Om någon/några studenter behöver flyttas från ett alternativ till ett annat, skickas en förfrågan via mejl till alla de studenter som berörs.. Om inte tillräckligt många anmäler sig sker omfördelning genom lottning.

När du gör ett återupptag av studier efter uppehåll kan du också behöva byta alternativ från det du blev tilldelad vid kursplaceringstillfället.

Kursplacering till termin 3, Den sjuka människan 1 (DSM 1) till och med termin 7, Klinisk medicin inriktning Kirurgi

Termin 3: DSM 1 består till största delen av patologi som kursplaceringar på Karolinska sjukhuset Solna (NKS) och Danderyds sjukhus (DS) läser på Karolinska sjukhuset Solna, och alternativen Karolinska sjukhuset Huddinge (HS) och Södersjukhuset (SÖS) läser på Karolinska sjukhuset Huddinge.

Termin 4: DSM 2 moment 1 ges på KI Campus Solna och moment 2 på respektive kursplacering. 

Termin 5 och 6: Klinisk medicin ges till största delen på respektive kursplacering med undantag för vissa moment och delar av kursen. Alla läser hudmomentet på NKS och infektionsmomentet läser de med kursplaceringar på NKS och DS på NKS och de med kursplaceringar på HS och SÖS, läser på HS.

Termin 7: Klinisk medicin, inriktning kirurgi ges i huvudsak på respektive kursplacering. På höstterminen ges kursen på HS på engelska med inresande utbytesstudenter. Då måste ett antal av KI:s läkarstudenter byta kursplacering för att studentantalet ska bli jämnt fördelat.  Mejl skickas till berörda studenter inför kursstart.

För mer information om kurserna på termin 3–7, se respektive kurswebb.

Alternativ, kursplacering termin 3-7 2LK13 (PDF, 10.44 KB) 

Kursplacering till termin 9 och 10, Klinisk medicin, inriktning neuro, sinnen psyke och Klinisk medicin, inriktning reproduktion och utveckling

Termin 9: Placeringar följer inte bassjukhusindelningen, se översiktsbild. För ytterligare information om kursen se respektive kurswebb.

Termin 10: momenten ges på alla sjukhus, förutom pediatrikmomentet som inte ges på Danderyds sjukhus (DS), se översiktsbild. Kursen ges helt eller delvis på engelska tillsammans med utbytesstudenter. På vårterminen kommer cirka 12 utbytesstudenter att gå kursen på Karolinska sjukhuset Solna (NKS). De studenter som placerats på alternativ 1B fördelas då vid behov på övriga sjukhus (enbart termin 10, se översiktsbilden via länk nedan). Mejl skickas till berörda studenter inför kursstart.

För mer information om kurserna se respektive kurswebb.

Alternativ kursplacering termin 9-10 2LK13 (PDF, 55.13 KB) 

Kontakt

Har ni frågor angående webbanmälan, kontakta vfu-lakarprogrammet@uf.ki.se.

Förtur vid kursplacering

Om det finns starka skäl som inverkar på kursplacering kan du via studievägledningen ansöka om förtur. Se grunder för förtur nedan. Samtliga ansökningar ska styrkas med intyg.

Några veckor före kursplacering kommer alla studenter som förväntas läsa respektive kurs få ett informationsmejl från studievägledningen angående ansökan om förtur.  Förtur till en viss geografisk placering i samband med kursplacering kan sökas för termin 9-10, om det finns starka skäl som inverkar på kursplacering.

Grunder för förtur är:

  • egen sjukdom
  • minderåriga barn*
  • antagning till forskarutbildning eller postdoc-utbildning på KI. 
  • ordinarie studentrepresentanter i programnämnd och programkollegiet (förtur gäller endast den tid som de är aktiva i dessa organ) samt ordförande i Läkarsektionen (gäller förtur till Solna i kursplacering, för att underlätta deltagande i programnämnds- och programkollegiumsaktiviteter).
  • annat skäl (t ex funktionsvariation med särskilda krav på tillgänglighet)

* föräldrar som ansöker om förtur, får den kursplacering de själva anser är närmast hem/förskola/barnens skola. Ingen hänsyn tas till scheman vid kursplaceringar. Förturen ska gälla samma kursplacering från termin till termin om kursen ges där. Yngsta barnet ska vara under 12 år första dagen på kursen. Personbevis för barnet ska bifogas ansökan första gången. Efterföljande terminer behöver studenten endast intyga att de ursprungliga ansökningskriterierna fortfarande gäller och att barnet fortfarande är under 12 år. Om studenten har flyttat eller någon annan förutsättning för ansökan ändrats, ska en ny komplett ansökan inlämnas.  

Om en student uppger felaktigt underlag för ansökan eller om grunden till förtur ej längre är tillämpliga, förloras rätten till förtur.

Om du beviljats förtur ska du kryssa i den avsedda rutan i webbanmälan till kursplacering samt fylla i samtliga alternativ. 

Förtursgrunderna har setts över av studentrepresentanter från läkarsektionen och studievägledarna i maj 2021.
 

Blankett för ansökan om förtur (PDF, 97.62 KB) 

Ansökan ska styrkas med intyg. Blanketten är en ifyllningsbar PDF. Vi rekommenderar att du signerar blanketten digitalt.

Förtur vid studentvalda fördjupningskurser (SVK)

Observera att förtur inte gäller för SVK. Se fråga 5 i FAQ för SVK.

Frågor om förtur

Om du har andra frågor kring förtur, kontakta någon av studievägledarna. Kontaktuppgifter till läkarprogrammets studievägledare finns under "kanslipersonal" på sidan Kontaktuppgifter.

Byte av kursplats vid ändrade levnadsomständigheter

I vissa fall kan man ansöka om att få byta kursplats. Det gäller endast inför terminsbyte, och görs genom att man ansöker hos studievägledare på samma sätt som vid ansökan om förtur vid kursplacering. Studievägledningen skickar informationsmejl angående datum för när du kan ansöka om förtur inför nästa termin. De grunder som kan åberopas är desamma som för förtur, se ovan.

 

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2023-08-08