För dig som är student på Kompletterande utbildning för sjuk­sköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Programmets organisation

Programmets organisation arbetar med ramstyrning, utveckling, uppföljning och kvalitetssäkring. Här finns information om de olika kommittérna inom programmet.

Utbildningsnämnden NVS

Arbetsterapeut-, fysioterapeut- och sjuksköterskeprogrammen ingåri en gemensam Utbildningsnämnd som heter Utbildningsnämnden (UN) NVS. Utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för programmen och ska säkerställa integration och progression i och av kurser inom resp. program. I det ingår bl.a. kvalitetssäkring och utveckling av programmen, beställa/fördela utbildningsuppdrag till institutioner, fastställande av kursplaner, ekonomi- och resultatuppföljning samt att finna lämpliga former för samverkan mellan programmen.

Utbildningsnämnden leds av en ordförande. För varje program finns det en programdirektor som ansvarar för det operativa arbetet i programmet.

Programråd

Under utbildningsnämnden NVS har programmen (PR) ett rådgivande organ kopplat till sig, ett programråd. Här diskuteras programövergripande frågor såsom kvalitetssäkring, utveckling, nya kursplaner, revideringar av kursplaner och utbildningsplaner. Programrådet bereder även beslutsunderlag till programdirektor, UN NVS och Kommittén för utbildning vid Karolinska Institutet. I Programrådet sitter programdirektor, bitr. programdirektor, studievägledare, programhandläggare, lärarrepresentanter och studentrepresentant.

Studiesociala kommittén

Studiesociala kommittén (SSK) är ett underorgan till Utbildningsnämnden NVS. Kommittén har till uppgift att diskutera regler och riktlinjer samt utreda och besluta i följande ärenden:

  • dispenser
  • individuell studiegång
  • verksamhetsförlagd utbildning inom särskilt geografiskt område
  • studentfrågor i allmänhet
  • andra studiesociala ärenden

Kontakt med den studiesociala kommittén får du genom programmets studievägledare.

Christine Carlstedt

Studievägledare