För dig som är student på Kompletterande utbildning för sjuk­sköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Studieinformation och regler

Information om studenträtt och andra studierelaterade frågor.

Det är viktigt att du som student tar del av lagar, regler och riktlinjer så att du vet vad du har för rättigheter och skyldigheter i olika situationer. De flesta regler rörande studier på Karolinska Institutet finner du på "Regelverk som styr utbildningen - studenträtt"

Ansökan om legitimation

När man ska ansöka om legitimation efter att ha gått en kompletterande utbildning måste man ansöka med en ansökningsblankett för utbildade utanför EU. Man kan inte ansöka via e-tjänsten för utbildade i Sverige. 

Ansökan ska innehålla:

  • en ifylld ansökningsblankett
  • en kopia giltigt pass eller svenskt ID-kort
  • intyg från din kompletterande utbildning

Ansökningsblankett och mer information hittar du på Socialstyrelsens hemsida. Ansökan kan skickas via e-post till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller via post till:

Socialstyrelsen

Behörighet

106 30 Stockholm

Att studera med funktionsvariation

Karolinska Institutet erbjuder olika pedagogiska stödformer för dig som är student med varaktiga funktionsvariationer. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Studera med funktionsvariation

Studentombud

Medicinska Föreningens studentombud och doktorandombud är oberoende instanser som du som student eller doktorand kan vända dig till med frågor angående KI:s regelverk, eller som stöd i konflikter eller andra uppkomna situationer under din studietid. Ärenden behandlas konfidentiellt, det är alltid avgiftsfritt och finns till för ALLA studenter, oavsett om du är medlem i Medicinska Föreningen eller inte.

Medicinska Föreningen

Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier ska du meddela KI detta genom att fylla i avsedd blankett. Blanketten som du hittar längre ner på denna sida skickar du till programmets studievägledare. 

Återupptag av studier

Om du avser att återuppta dina studier ska anmäla det till KI senast den 15 november inför vårterminen alternativt den 15 maj inför höstterminen. Studierna slutförs i regel i den utbildningsplan som studenten ursprungligen antogs till. 

Återupptagande söks på avsedd blankett och skickas till programmets studievägledare. Beslutet är möjligt att överklaga. Du hittar blanketten under Studieadministrativa blanketter längre ner på denna sida.

Studievägledning

Programstudievägledaren

  • erbjuder vägledning om utbildningen, studieplanering och övriga studierelaterade frågor
  • erbjuder stöd i studiesociala och studenträttsliga frågor

De flesta beslut i studiesociala frågor på programmet fattas i programmets Studiesociala kommitté. Besluten i Studiesociala kommittén bereds av studievägledaren. Du är alltid välkommen att kontakta studievägledaren om du behöver stöd eller information angående din studiesituation, dina rättigheter eller skyldigheter.

Studievägledaren har tystnadsplikt. 

Välkommen att ringa, mejla eller boka tid för ett personligt besök!

Christine Carlstedt

Studievägledare

Studiesociala frågor

Beslut gällande frågor som rör din studiesociala situation fattas av den Studiesociala kommittén.

Studiesociala kommittén

Rättelse eller omprövning av betygsbeslut

Betygsbeslut kan inte överklagas. Däremot kan du som student begära att få ditt betyg omprövat.

Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks (Högskoleförordningen 6 kap 24 §).

Det finns inte någon tidsmässig begränsning för dig att begära omprövning av betyg. Dock blir det allt svårare att göra en ny prövning ju längre tiden går, till exempel om du fått ut provet eller om det gallrats och därmed inte längre finns kvar. Omprövning bör därför i förekommande fall begäras så snart som möjligt. Om du erhållit minst betyget godkänd kan du inte underkännas på egen begäran.

Rättelse av betyg

Uppenbara skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende vid rättning av prov/motsvarande får rättas. Innan rättelse sker ska myndigheten ge den som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är obehövlig (26 § förvaltningslagen).

Blankett för detta hittar du längre ner på denna sida.

Fusk

Det är inte tillåtet att fuska! Fusk är att med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöka vilseleda vid prov eller vid andra tillfällen när en studieprestation ska bedömas. Grundad misstanke om fusk anmäls till rektor som kan besluta om varning eller att hänskjuta ärendet till disciplinnämnden som i sin tur kan besluta om avstängning.

Observera att du som student har ett ansvar att följa de regler som gäller vid exami­nation.

Information angående fusk.