Studerandeskyddsombud vid KI

Det är studentkårerna vid Karolinska institutet som utser sitt studerandeskyddsombud, d.v.s. vem som ska företräda studenterna i arbetsmiljöfrågor. Studentkårerna väljer även huvudstuderandeskyddsombud och studerandeskyddsrepresentanter.

Till studerandeskyddsombud ska utses en person med insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor.

  • Varje institution utgör ett skyddsområde inom KI.
  • Studerandeskyddsombudet företräder samtliga studenter inom sitt skyddsområde, d.v.s. på grundnivå och avancerad nivå som är registrerade på kurs där institutionen har kursansvar samt institutionens doktorander.
  • Studerandeskyddsombudet ska vara väl förtrogen med de studier och arbete som utförs inom dess skyddsområdet, samt ha insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor.
  • Studerandeskyddsombud utses som en del av studentkårens ordinarie valprocess.

Studerandeskyddsombud

Ett studerandeskyddsombud utses av studentkårerna och företräder studenterna i studierelaterade arbetsmiljöfrågor på institutionsnivå. Studerandeskyddsombudet är främst en samarbetspart till studieanordnaren i det förebyggande arbetsmiljöarbetet men ska också följa och följa upp att KI uppfyller kraven i arbetsmiljöns regelverk.

Huvudstuderandeskyddsombud

Huvudstuderandeskyddsombuden utses av KI:s två studentkårer. De ska vara involverade i KI-övergripande studentarbetsmiljöfrågor men också samordna de lokala studerandeskyddsombudens verksamhet och företräda dem utåt. 

Studerandeskyddsrepresentant

Studerandeskyddsrepresentanten väljs av studentkårerna för ett program/en sektion och är en länk mellan studenter och studerandeskyddsombudet på respektive institution. 

Mandatperiod och utbildning för uppdraget

Studentkåren bestämmer hur lång mandatperioden är för studerandeskyddsombud och studerandeskyddsrepresentanter. Studenter som utsetts till skyddsombud eller skyddsrepresentant kan gå in eller ur uppdraget närhelst under pågående mandatperiod. Huvudstuderandeskyddsombuden och kårerna ska ha regelbunden kontakt och mot slutet av mandatperioden ska de planera för när nya studerandeskyddsombud ska utses.

Anmälan av studerandeskyddsombud

Information om vilka som har utsetts till huvudstuderandeskyddsombud, studerandeskyddsombud eller studerandeskyddsrepresentant hanteras enligt ordinarie rutiner för studentrepresentanter. Kontakta Charlotta Cederberg för information om KI:s register över huvudstuderandeskyddsombud, studerandeskyddsombud och studerandeskyddsrepresentanter. När ett skyddsombud har registrerats hos arbetsgivaren (KI) skickar huvudstuderandeskyddsombudet en skriftlig bekräftelse om detta till berört studerandeskyddsombud. Först då studerandeskyddsombud är tydligt anmälda till arbetsgivaren får de rätt att agera i uppdraget, i enlighet med arbetsmiljölagen. Observera att lokalt underrättar studerandeskyddsombudet själv sin prefekt. 

Om ett studerandeskyddsombud avgår i förtid

Om ett studentskyddsombud eller -representant avgår under året ansvarar hen för att informera studentkåren genom att kontakta huvudstuderandeskyddsombudet som i sin tur notifierar kårerna via en funktionsbrevlåda.

Val av huvudstuderandeskyddsombud

Huvudstuderandeskyddsombud utses av studentkåren på samma sätt som övriga studentrepresentanter. Skyddsområdena för KI:s två huvudstuderandeskyddsombud är indelade på följande sätt:

  • Medicinska föreningen (MF) för samtliga utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid KI förutom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsuppdraget för institutionen för odontologi.
  • Odontologiska föreningen (OF) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsuppdraget för institutionen för odontologi.

För ytterligare information kontakta huvudstuderandeskyddsombuden.

Huvudstuderandeskyddsombud

När det finns flera studerandeskyddsombud på ett arbetsställe ska ett av dem utses till huvudstuderandeskyddsombud. Dennes uppgift är att samordna studerandeskyddsombudens verksamhet, och att företräda studerandeskyddsombuden utåt. Huvudstuderandeskyddsombudet verkar på hela arbetsplatsen och ska till exempel arbeta med frågor som rör mer än ett skyddsområde.

Huvudstuderandeskyddsombud för Medicinska föreningen (MF) för samtliga utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid KI förutom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsuppdraget för institutionen för odontologi.

Armin Tabiei

Huvudstuderandeskyddsombud för Odontologiska föreningen (OF) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsuppdraget för institutionen för odontologi.

Joy Joo

Studerandeskyddsombud

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) Monika Malachová 
Institutionen för global folkhälsa (GPH) Alicia Nevriana
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) Richelle Duque Björvang
Institutionen för laboratoriemedicin (Labmed) Dina Dabaghie
Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) Jakob Berg 
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) Shayida Maimaiti
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) Madle Sirel
Institutet för miljömedicin (IMM) Antero Vieira Silva
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS) Victoria Nord 
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) Nazmije Kelmendi
Institutionen för neurovetenskap (Neuro) Nassai Herren 
Institutionen för odontologi (DentMed) Linda Muniji
Institutionen för onkologi-patologi (ONKPAT) Micro Martino

Studerandeskyddsrepresentanter

Arbetsterapeutprogrammet Linda Mattila
Fysioterapeutprogrammet Christian Nieminen
Läkarprogrammet Hanna van Bunningen
Tandläkarprogrammet Joy Joo 
Kandidat Biomedicin Monika Malachová
Master Biomedicin Monika Malachová
Master Toxikologi Monika Malachová
Magister nutritionsvetenskap Monika Malachová
Masterprogrammet molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Monika Malachová
Sjuksköterskeprogrammet Shereen Öberg
Röntgensjuksköterskeprogrammet Shereen Öberg
Barnmorskeprogrammet Shereen Öberg
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Ambulanssjukvård Shereen Öberg
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Anestestisjukvård Shereen Öberg
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Barn och ungdom Shereen Öberg
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Distriktssköterska Shereen Öberg
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Intensivvård Shereen Öberg
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Kirurgisk vård Shereen Öberg
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Medicinsk vård Shereen Öberg
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Onkologisk vård Shereen Öberg
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Operationssjukvård Shereen Öberg
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Psykiatrisk vård Shereen Öberg
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Vård av äldre Shereen Öberg
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från land utanför EU/EES och Schweiz Shereen Öberg
Magisterprogrammet i global hälsa Theresa Lemke
Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer Theresa Lemke
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Theresa Lemke
Masterprogrammet i bioentreprenörskap Sarp Oktay
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Sarp Oktay
Masterprogrammet i hälsoinformatik Sarp Oktay

Doktorandsektionen (DSA) Jan Riesling