Urval till Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1

Här kan du läsa mer om urvalet till Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1.

Antagningsprov och meritvärdering av behöriga sökande

KI:s antagningsenhet granskar behörigheten hos samtliga sökande till utbildningen. Om det finns fler sökande än det finns platser, behöver ett urval göras och behöriga sökande blir då kallade till att genomföra ett antagningsprov för FOLÄK1.

Antagningsprovet består av två olika delar som sammanlagt kan ge maximalt 60 poäng:

  • ett generiskt intelligenstest (maximalt 30 poäng)
  • ett prov i basala naturvetenskapliga kunskaper (maximalt 30 poäng).

Till detta läggs en meritvärdering av alla sökande som bedömts vara behöriga och genomfört antagningsprovet. I denna meritvärdering bedöms relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet redovisat med bifogade intyg och/eller redovisat i bilaga samt motivering (i ett motiveringsbrev) för utbildningen. Till yrkes/forskningserfarenhet räknas till exempel postgymnasiala projektarbeten i akademisk forskningsgrupp, vetenskapliga publikationer, konferensabstract eller liknande. Meritvärderingen kan ge maximalt 30 poäng varav 2/5 baseras på motivering och 3/5 på yrkes/forskningserfarenhet.

Poängen från antagningsprovet och meritvärderingen läggs sedan ihop och kan följaktligen ge max 90 poäng. Resultatet normaliseras mot medelvärdet och de sökande får ett meritvärde (1-7) där 1 är lägst och 7 är högst. De sökande med högst meritvärde antas.

Handlingar som styrker den sökandes meriter ska skickas in/laddas upp på "Mina sidor" på antagning.se i samband med anmälan (bifoga CV, motiveringsbrev (max 500 ord), samt intyg som styrker meriterna).

Modellen för meritvärdering är fastställd efter beslut i Utbildningsnämnd Neuro (UN Neuro) 2022-05-11 och gäller för antagning till vårterminen 2023 tills vidare. Genomgång av sökande görs lokalt på Institutionen för Neurovetenskap av en grupp lärare involverade i utbildningen. Beslut om meritvärden fattas av kursansvarig. 

KI Antagningen
2024-01-17