Urval till Kompletterande utbildning för tandläkare

Information om urvalsprocessen för Kompletterande utbildning för tandläkare.

Urvalsprocessen inför antagning till höstterminen 2024

Urvalet till utbildningen inför HT24 sker i två steg.

Steg 1 – Rangordning baserat på Socialstyrelsens Kunskapsprov

I steg 1 rangordnas behöriga sökande utifrån deras senaste resultat på den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov. Resultatet kan vara maximalt fem år gammalt, räknat från sista kompletteringsdag för antagningsomgången.  

Det resultat som används är den sökandes % av maxpoängen på sitt senast genomförda teoretiskt delprov i Kunskapsprovet, i förhållande till den poäng som krävts för godkänt för det provet.

För information om Kunskapsprovet inklusive provtillfällen se: https://ki.se/dentmed/kunskapsprov-for-tandlakare-med-utbildning-fran-lander-utanfor-euees

Läs här om anmälan till utbildningen och de dokument du behöver bifoga. Obs! Missa inte att anmälningsperioden är den 15 februari-15 mars. Glöm inte att ladda upp din meritförteckning vid anmälan till HT24, även om du laddat upp den i en tidigare antagningsomgång.

Du behöver inte ladda upp några testresultat från Kunskapsprovet på antagning.se utan de hämtas automatiskt från tidigare resultatlistor. Resultatet från det teoretiska prov som ges den 21 mars kommer att vara del av dessa resultatlistor, vi hinner få in det. 

De ca 48 behöriga sökande som anmält sig till KI:s KUT-utbildning på antagning.se och med bäst resultat på den teoretiska delen av kunskapsprovet kallas till steg 2 på KI, oavsett deras prioritering av lärosäte (KI eller GU) på antagning.se. Om ett val behöver göras mellan flera sökande som har lika resultat, tillämpas lottning mellan de personerna.

Observera att poänggränsen för att kallas till KI respektive GU kan komma att variera. Detta pga att olika många sökande kan komma att anmäla sig till det ena eller båda lärosäten, och att olika många sökande kan kallas till steg 2 på de två lärosätena.

Kallelse till intervju och praktiskt test skickas ut under vecka 20 till den e-postadress du har angivit på ditt konto på antagning.se. Observera att alla behöriga sökande får besked oavsett om de har gått vidare eller inte. Är du behörig men inte fått besked bör du omedelbart kontakta Antagningen på antagning@ki.se.

Steg 2 – Intervju och praktiskt test (20-22 maj 2024)

Ca 48 personer kommer att kallas till steg 2. Varje sökande som går vidare till steg 2 genomgår två intervjuer som är ca 30 minuter vardera. Intervjuerna hålls på svenska. De genomförs enskilt mellan en intervjuare och den sökande, dvs totalt två intervjuer med två olika intervjuare. Den sökandes meritförteckning används som diskussions- och bedömningsunderlag för intervjuerna. Det är därför viktigt att du laddar upp din aktuella meritförteckning när du anmäler dig till utbildningen på antagning.se.

Den sökande bedöms på fyra områden (kompetenser/egenskaper):

  • Kunskaper och erfarenheter
  • Förhållningssätt och personliga egenskaper
  • Social och kommunikativ förmåga
  • Språkhantering

Efter avslutad intervju ger intervjuaren den sökande ett omdöme på varje område på en tregradig skala. Ett sammanfattande omdöme på den sökande som helhet sätts på en femgradig skala. Intervjuerna kan ge maximalt 10 poäng (2 x 5 poäng). Se också bedömningsmallen nedan. 

Den sökande genomför även ett praktiskt test på institutionens klinik (kan ge maximalt 6 poäng) samma dag som intervjuerna hålls. Se också bedömningsmallen nedan. Tre preparationer ska göras, sökande har två timmar till detta test. Det genomförs på Universitetstandvårdens KUT-klinik samtidigt med andra sökande (max 8 personer åt gången), därför kan det under dagen du är på plats vara en längre paus mellan intervjuerna och det praktiska testet. Inga mer detaljer om det praktiska testet kommer att ges till sökande i förväg utan instruktioner ges på plats. 

Intervjuer/praktiskt test hålls den 20-22 maj 2024.

Urvalsprocessen avslutas med ett urvalsmöte där intervjuarnas samlade bedömningar redovisas och diskuteras. Urvalskommittén en slutlig rangordning av de sökande och samtliga sökande som deltagit i urvalsprocessen tilldelas ett meritvärde (poäng).

Meritvärden

För de som deltagit i steg 2 utgörs meritvärdet av summan av poängen för de två intervjuerna (maximalt 10 poäng) och poängen för det praktiska testet (maximalt 6 poäng), dvs maximalt 16 poäng.

Observera att vid lika meritvärden (poäng) lottas turordningen (antagen/reserv) fram. Läs mer om lottning här

 För de behöriga sökande som inte gick vidare till steg 2 utgörs meritvärdet av deras resultat på Kunskapsprovet.

Meritvärden och urvalsgrupper

När och hur får jag veta mitt resultat?

Meritvärdet publiceras på ”Mina sidor” på antagning.se senast ca den 13 juni då antagningsbeskedet publiceras. Då får du reda på om du antagits till programmet eller inte och din reservplacering. Sökande som genomfört intervjuer och praktiskt test på KI kommer att få sina poäng för de olika delarna via e-post runt den 13 juni.

Urvalet till HT23

1 urvalet till HT23 var det totalt 168 sökande: 99 stycken behöriga sökande, 23 obehöriga och 1 obehandlad.

Gränsen för att kallas till steg 2, inklusive de reserver som kallades, var 93,77% (% av maxpoängen på det senaste teoretiska delprovet, i förhållande till den poäng som krävts för godkänt).

Totalt 49 personer genomförde intervjuerna/praktiska testet och 16 personer har antagits till utbildningen på KI inför HT23. Två personer valde att inte påbörja utbildningen, så två reserver kallades.

Den antagna studenten med högst poäng hade 15 poäng/meritvärde. Den sista personen som antogs till utbildningen hade 12 poäng/meritvärde. De sista platserna på utbildningen lottades fram bland de som hade 12 poäng.

Kontakt

Programhandläggare Paula Karlsson paula.karlsson@ki.se

Om du har frågor om kompletteringsutbildningen på Göteborgs universitet, så kontakta pernilla.hultberg@gu.se.