Urval till Kompletterande utbildning för tandläkare

Information om urvalsprocessen för Kompletterande utbildning för tandläkare.

Nytt urvalsupplägg planeras för antagningen inför höstterminen 2022

Inför antagning till höstterminen 2022 är det planerade urvalsupplägget följande:

I steg 1 görs en rangordning baserat på den sökandes resultat på den teoretiska delen av Kunskapsprovet för tandläkare som genomförs av Karolinska Institutet på Socialstyrelsens uppdrag. De sökande med bäst resultat enligt rangordningen kallas till steg 2. Inget separat teoretiskt KUT-test kommer att ges eller vara del av steg 1.

För information om Kunskapsprovet inklusive provtillfällen se: https://ki.se/dentmed/kunskapsprov-for-tandlakare-med-utbildning-fran-lander-utanfor-euees

Ytterligare information om urvalsprocessens upplägg kommer under hösten 2021.

Urvalsprocessen inför antagning till höstterminen 2021

Steg 1 – Rangordning baserat på Socialstyrelsens Kunskapsprov och/eller KUT-urvalets kunskapstest

I steg 1 görs en rangordning baserat på den sökandes resultat avseende teoretiska kunskaper. Sökande kan konkurrera i en eller båda av två olika urvalsgrupper - en för den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov (KP) och en för KUT-urvalets kunskapstest (KT).

I urvalet till KI:s KUT-utbildning kommer behöriga prio 1-sökande som:

  • har ett tidigare resultat på både KP och KT: du konkurrerar i båda två av urvalsgrupperna
  • har ett tidigare resultat på bara det ena testet: du konkurrerar i just den urvalsgruppen det gäller.
  • inte har ett tidigare resultat från något av dessa test: du kommer att få möjlighet att genomföra ett kunskapstest den 10 maj så att du kan konkurrera med det resultatet i urvalsgruppen för KT.  

Pga Covid-19-pandemin är det inte möjligt att ge sökande som har ett tidigare resultat chansen att genomföra KUT-urvalets kunskapstest i maj. Detta kan jämföras med Högskoleprovet som under HT20 bara erbjöd ett provtillfälle för sökande utan tidigare resultat. Sökande som har ett tidigare resultat på KP eller KT måste alltså konkurrera med dessa resultat.

Det är den sökandes senaste resultat på testen som gäller.

Du som sökande behöver inte ladda upp några testresultat på antagning.se utan de hämtas automatiskt från tidigare resultatlistor. 

Resultat steg 1

2021-06-08:

21 personer som inte hade något tidigare resultat kallades till det teoretiska testet den 10 maj. De 128 sökande som prioriterat KI först på antagning.se rangordnades utifrån sitt senaste resultat på KUT-urvalets teoretiska test och Socialstyrelsens kunskapsprov. Besked har skickats till om de gick vidare till steg 2 eller inte. 40 personer gick vidare till steg 2. Efter att kallelsen gått ut, var det tre personer som tackade nej till att delta i steg 2, ersättare för dessa kallades istället. 

Gränsen för att kallas till intervju/praktiskt test var:

  • KUT-urvalets teoretiska test: 60 % av maxpoängen. 21 personer från denna grupp genomförde steg 2. Till den sista platsen behövde rangordningen lottas mellan de personer som hade 60%.  
  • Socialstyrelsens kunskapsprov95,30 % av maxpoängen på det teoretiska delprovet, i förhållande till den poäng som krävts för godkänt. 19 personer  från denna grupp genomförde steg 2.
Steg 2 – Intervju och praktiskt test

De som går vidare till steg 2 genomför två intervjuer och ett praktiskt test under samma dag på campus Flemingsberg, Huddinge. Steg 2 genomförs under 24-27 maj.

Resultat steg 2

2021-06-28:

40 personer genomförde steg 2 och 16 av dessa antogs till utbildningen. Den sista personen som antogs hade 11 poäng som poäng/meritvärde.

Intervju

Varje sökande genomför två intervjuer som är ca 30 minuter vardera. Intervjuerna hålls på svenska. I varje intervju intervjuas den sökande av en lärare på Institutionen för odontologi.

Den sökandes meritförteckning används som diskussions- och bedömningsunderlag för intervjuerna. Den sökande bedöms på fyra områden (kompetenser/egenskaper):

  • Kunskaper och erfarenheter
  • Förhållningssätt och personliga egenskaper
  • Social och kommunikativ förmåga
  • Språkhantering

Den sökande får ett omdöme för varje område på en tregradig skala. Ett sammanfattande omdöme på den sökande som helhet sätts på en femgradig skala. Varje sökande kan alltså få totalt 5 + 5 dvs maximalt 10 poäng. 

Praktiskt test

Det praktiska testet, där du ska visa ditt praktiska handlag, genomförs samma dag som dina intervjuer. Det genomförs på Universitetstandvårdens KUT-klinik samtidigt med andra sökande (max 8 personer åt gången), därför kan det under dagen du är på plats vara en längre paus mellan intervjuerna och det praktiska testet. Den sökande kan få maximalt 6 poäng för det praktiska testet.

Rangordning efter steg 2 och meritvärden

Urvalsprocessen avslutas med ett urvalsmöte där intervjuarnas samlade bedömningar redovisas och diskuteras. Urvalskommittén en slutlig rangordning av de sökande och samtliga sökande som deltagit i urvalsprocessen tilldelas ett meritvärde (poäng). För de som deltagit i steg 2 utgörs meritvärdet av summan av poängen för de två intervjuerna (maximalt 10 poäng) och poängen för det praktiska testet (maximalt 6 poäng), dvs maximalt 16 poäng.

Observera att vid lika meritvärden (poäng) lottas turordningen (antagen/reserv) fram. Läs mer om lottning här

 För de behöriga prio-1 sökande som inte gick vidare till steg 2 utgörs meritvärdet av deras resultat på Kunskapsprovet/KUT-testet.

Meritvärden och urvalsgrupper

När och hur får jag veta mitt resultat?

Meritvärdet publiceras på ”Mina sidor” på antagning.se senast den 14 juni då antagningsbeskedet publiceras. Då får du reda på om du antagits till programmet eller inte och din reservplacering. Sökande som genomfört KUT-urvalets kunskapstest på KI kommer att få sitt test med frågor/svar/facit via e-post i mitten av maj månad. Sökande som genomfört intervjuer och praktiskt test på KI kommer att få sina poäng för de olika delarna via e-post runt den 14 juni.

Kontakt

Programhandläggare Paula Karlsson paula.karlsson@ki.se

Om du har prioriterat Göteborg först på antagning.se behöver du kontakta Göteborgs universitet för frågor: pernilla.hultberg@gu.se.