Urval till Kompletterande utbildning för tandläkare

Information om urvalsprocessen för Kompletterande utbildning för tandläkare.

Uppdaterad 2022-08-30

Av de 104 behöriga prio1-sökande var det 40 personer som genomförde intervjuer/praktiskt prov i steg 2. Gränsen för att gå vidare till steg 2 var 96,04% (% av maxpoängen på det senaste teoretiska delprovet i Kunskapsprovet, i förhållande till den poäng som krävts för godkänt). Av de 40 personer som genomförde steg 2 har 16 personer antagits till utbildningen. Den som hade högst poäng hade 15 poäng/meritvärde. Den sista personen som antogs hade 12 poäng/meritvärde.

7 reserver har antagits då sju antagna studenter har lämnat återbud/beviljats anstånd. Den sista reserven hade 9 poäng/meritvärde. 

För sökande med reservplats: ordningen i reservlistan bland de med samma poäng/meritvärde lottas fram. Reserver kallas fram till och med tre veckor in på terminen (t.o.m. 16 september 2022). Sannolikheten att antas som reserv är normalt ganska liten och inget som vi kan ge information om eller spekulera om på förhand.

Urvalsprocessen inför antagning till höstterminen 2022

Urvalet till utbildningen inför HT22 sker i två steg.

Steg 1 – Rangordning baserat på Socialstyrelsens Kunskapsprov

I steg 1 rangordnas behöriga sökande utifrån deras senaste resultat på den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov. Resultatet kan vara maximalt fem år gammalt, räknat från sista kompletteringsdag för antagningsomgången. Det är endast resultat från det upplägg för kunskapsprovet som getts från och med 2017 som gäller. Inget separat teoretiskt KUT-test kommer att ges eller vara del av steg 1.

För information om Kunskapsprovet inklusive provtillfällen se: https://ki.se/dentmed/kunskapsprov-for-tandlakare-med-utbildning-fran-lander-utanfor-euees

Läs här om anmälan till utbildningen och de dokument du behöver bifoga. Obs! Du behöver inte ladda upp några testresultat från Kunskapsprovet på antagning.se utan de hämtas automatiskt från tidigare resultatlistor. 

Endast de som har prioriterat Karolinska Institutet först på antagning.se har möjlighet att gå vidare till steg 2 på KI. Ca 40 personer kallas till steg 2 på Karolinska Institutet. 

Kallelse till intervju och praktiskt test skickas ut under vecka 20 till den e-postadress du har angivit på ditt konto på antagning.se. Observera att alla behöriga sökande får besked oavsett om de har gått vidare eller inte. Är du behörig men inte fått besked bör du omedelbart kontakta Antagningen på antagning@ki.se.

Om ett val behöver göras mellan flera sökande som har lika resultat, tillämpas lottning mellan de personerna.

Steg 2 – Intervju och praktiskt test

Varje sökande som går vidare till steg 2 genomgår två intervjuer som är ca 30 minuter vardera. Intervjuerna hålls på svenska. De genomförs enskilt mellan en intervjuare och den sökande, dvs totalt två intervjuer med två olika intervjuare. Den sökandes meritförteckning används som diskussions- och bedömningsunderlag för intervjuerna.

Den sökande bedöms på fyra områden (kompetenser/egenskaper):

  • Kunskaper och erfarenheter
  • Förhållningssätt och personliga egenskaper
  • Social och kommunikativ förmåga
  • Språkhantering

Efter avslutad intervju ger intervjuaren den sökande ett omdöme på varje område på en tregradig skala. Ett sammanfattande omdöme på den sökande som helhet sätts på en femgradig skala. Intervjuerna kan ge maximalt 10 poäng (2 x 5 poäng).

Den sökande genomför även ett praktiskt test på institutionens klinik (maximalt 6 poäng) samma dag som intervjuerna hålls. Det genomförs på Universitetstandvårdens KUT-klinik samtidigt med andra sökande (max 8 personer åt gången), därför kan det under dagen du är på plats vara en längre paus mellan intervjuerna och det praktiska testet. 

Urvalsprocessen avslutas med ett urvalsmöte där intervjuarnas samlade bedömningar redovisas och diskuteras. Urvalskommittén en slutlig rangordning av de sökande och samtliga sökande som deltagit i urvalsprocessen tilldelas ett meritvärde (poäng).

Meritvärden

För de som deltagit i steg 2 utgörs meritvärdet av summan av poängen för de två intervjuerna (maximalt 10 poäng) och poängen för det praktiska testet (maximalt 6 poäng), dvs maximalt 16 poäng.

Observera att vid lika meritvärden (poäng) lottas turordningen (antagen/reserv) fram. Läs mer om lottning här

 För de behöriga sökande som inte gick vidare till steg 2 utgörs meritvärdet av deras resultat på Kunskapsprovet.

Meritvärden och urvalsgrupper

När och hur får jag veta mitt resultat?

Meritvärdet publiceras på ”Mina sidor” på antagning.se senast den 14 juni då antagningsbeskedet publiceras. Då får du reda på om du antagits till programmet eller inte och din reservplacering. Sökande som genomfört intervjuer och praktiskt test på KI kommer att få sina poäng för de olika delarna via e-post runt den 14 juni.

Kontakt

Programhandläggare Paula Karlsson paula.karlsson@ki.se

Om du har prioriterat Göteborg först på antagning.se behöver du kontakta Göteborgs universitet för frågor: pernilla.hultberg@gu.se.