Utbytesprogrammet Erasmus+

Vill du få internationell erfarenhet inom ditt utbildningsområde? Vill du förbättra dina språkkunskaper? Vill du träffa nya vänner och uppleva en annan kultur? Erasmus+ ger dig som student vid KI möjlighet att under din utbildning studera en period vid ett partneruniversitet i Europa.

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är EU:s största program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. För dig som KI-student innebär det att du antingen kan

 • genomföra utbytesstudier (studies) vid något av våra partneruniversitet inom Europa som tillgodoräknas i din utbildning, eller
 • genomföra en praktikperiod (traineeship) i Europa för att samla in data till din uppsats eller skaffa dig arbetslivserfarenhet

På denna sida kommer vi att presentera Erasmus+ för utbytesstudier. Vill du läsa mer om praktik utomlands kan du klicka dig vidare här.

Karolinska Institutets Erasmuskod: S STOCKHO03
Erasmus University Charter: 29441-EPP-1-2014-1-SE-EPPKA3-ECHE (2014-2021)

 

Erasmus 2021-2027
KI har fått ”Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027” beviljad. Chartern är en förutsättning för att kunna delta i alla de aktiviteter som ingår i Erasmusprogrammet, till exempel lärar- och studentutbyte, Erasmus+ strategiska partnerskap och det European University Network i vilket KI ingår i, NeurotechEU. I och med chartern förbinder vi oss att följa Erasmus grundprinciper, vilka bland annat syftar till ökad inkludering, icke-diskriminering, öppenhet, hållbarhet och medborgarengagemang. KI har i samband med ansökan ett nytt ”Erasmus Policy Statement” som finns i listan med dokument längst ner på denna sida. I denna policy beskrivs bland annat hur KI:s deltagande i Erasmusprogrammet ses som en del i att uppfylla målen i Strategi 2030 genom de aktiviteter som vi planerar att delta i.

 

Vad krävs för att söka?

För att du ska kunna söka utbytesstudier vid något av våra partneruniversitet måste det finnas ett avtal om utbyte mellan KI och värduniversitetet.

För att delta i Erasmus+ ska du

 • vara registrerad student på KI
 • ha minst ett års högskolestudier bakom dig före avresa (särskilda regler kan gälla för ditt utbildningsprogram)
 • kunna stanna borta i minst 90 dagar (minimilängd för utbytesstudier inom Erasmus+)

I Erasmus Student Charter (länk nedan) kan du läsa om dina rättigheter och skyldigheter som Erasmusstudent.

Språkstöd

Alla studenter som deltar i utbytesprogrammet Erasmus+ ska göra ett obligatoriskt språktest online innan avresa, och ett efter avslutat utbyte. Vill du förbättra dina språkkunskaper får du möjlighet att delta i en frivillig språkkurs online.

Stipendium

När du genomför utbytesstudier inom Erasmus+ får du ett stipendium som bidrar till att täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. 80 % av stipendiet betalas ut innan utbytet påbörjas, resterande stipendium utbetalas efter det att reseberättelse är inskickad och godkänd, samt att blanketten "Certificate of attendance" har lämnats in. Stipendiebeloppet varierar beroende på det land du reser till. Kontakta Kristina Jesinkey om du har frågor rörande beloppen). 

Mer information om Erasmus+ hittar du här.

Stipendienivåer (kan komma att ändras)

Stipendienivåer
Land
Studier € månad € dag
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien 460 15,3
Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Kroatien, Makedonien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern 400 13,3
Praktik
Land € månad € dag
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien 655 21,8
Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Kroatien, Makedonien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern 595 19,8

Du kan få stipendium för upp till 12 månader per utbildningsnivå (bachelor och master) för studier och praktik inom Erasmus+ (för studenter på långa program som läkarprogrammet, psykologprogrammet och tandläkarprogrammet gäller max 24 månader). Du ansöker om Erasmus+stipendium på särskild blankett, som du lämnar till din internationella handläggare innan avresa.

Schweiz ingår inte i Erasmus+, men du kan ändå genomföra utbytesstudier vid schweiziska partneruniversitet. Istället för Erasmus+ stipendium kommer du att få ett stipendium från värduniversitetet genom Swiss-European Mobility Programme (SEMP).

Genom Erasmus+ kan du som är förälder få möjlighet till extra ekonomiskt stöd om du tar med dig ditt/dina barn på utbytet. Kontakta din internationella handläggare för mer information.

Extra resebidrag för tågresa

Inför läsåret 20/21 finns en möjlighet för dig som ska resa på Erasmusutbyte att ansöka om ett extra resebidrag à 2000 SEK (om resan kostar mindre än 2000 SEK får du ersättning för det exakta beloppet), som ska användas för att resa med tåg till eller ifrån din Erasmusdestination. Bidraget kan t ex användas för att delbetala ett Interrailkort.

Du ansöker genom att kryssa i rutan om ”Tågbidrag (Erasmus)” när du fyller i din stipendieblankett. Bidraget utbetalas tillsammans med din första utbetalning av Erasmusstipendiet. Efter utbytet måste du skicka in en kopia på kvitto och tågbiljett. Gör du inte det kommer du att bli återbetalningsskyldig för den extra resebidragsdelen. Tänk på att den försäkring som du får via KI/Kammarkollegiet gäller för snabbast möjligast resväg till din slutdestination, så väljer du att ta tåget måste du ha en egen reseförsäkring. Läs mer om tågbidrag på Dashas blogg.

Certificate of Attendance

När ditt utbyte börjar nära sig slutet, är det viktigt att du får blanketten "Certificate of Attendance" ifyllt av ditt värduniversitet. På blanketten framgår att du har varit utbytesstudent under en viss period. Antal dagar på blanketten måste uppgå till minst 90 dagar! Blanketten skickas sen direkt till Internationella kansliet på KI. Du hittar blanketten nedan.

Erasmus+ för studenter med funktionshinder

För att stödja studenter med svåra funktionshinder eller med mycket speciella behov kan studenter som önskar delta i studentutbyte inom Erasmus+ ansöka om extra stöd i samband med sitt utbyte. Extra stöd kan tilldelas om kostnaderna överstiger det belopp som utbetalas i samband med utbytesstudier och där kostnaderna inte täcks av andra källor. För att du ska kunna få del av ett extra bidrag måste följande kriterier uppfyllas:

 • Du måste ha en officiellt erkänd svår funktionsnedsättning och/eller exceptionellt speciella behov
 • Ansökan måste åtföljas av ett läkarintyg samt ett intyg där graden av funktionshinder intygas
 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av de omständigheter som är relevanta i det aktuella fallet
 • En uppskattning av de extra kostnader som kommer att uppstå ska göras
 • Annat finansiellt stöd ska redovisas
 • KI ska ha tagit kontakt med mottagande universitet för att försäkra sig om att universitetet har möjlighet att ta emot en utbytesstudent med svårt funktionshinder

Kontakt

Om du har frågor kring utbytesstudier på ditt program, kontakta din internationella handläggare. Om du har frågor av mer allmän karaktär kan du kontakta central Erasmus+ koordinator vid KI, Kristina Jesinkey.

Kristina Jesinkey

Internationell koordinator
Internationella kansliet
UF Universitetsförvaltningen