Skip to main content

Alternativt urval

Karolinska Institutet använder alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) och tandläkarprogrammet (TAPIL).

Beslut om att ställa in de alternativa urvalen till Läkarprogrammet (PIL) och Tandläkarprogrammet (TAPIL) med anledning av det nya coronaviruset.

KI beslutar att ställa in det alternativa urvalet till Läkarprogrammet (PIL) respektive Tandläkarprogrammet inför höstterminen 2020. I antagningsomgången HT2020 ska urvalsgrunder till programmen vara betyg 66 % och högskoleprov 34 %.

Med anledning av utvecklingen av smittspridning av coronavirussjukdom (covid-19) har KI sedan utbrottets start höjd beredskap. KI arbetar proaktivt med att löpande vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med beslut av riksdag och regering och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar.

För att begränsa spridningen av det nya coronaviruset avråder Folkhälsomyndigheten tills vidare från inrikes resor till eller från Stockholmsområdet. I de alternativa urvalen PIL och TAPIL ingår obligatoriska delar med olika slags prov och intervjuer som genomförs med de sökande i lokaler på KI:s campus i Stockholmsområdet. Många sökande reser från andra orter i Sverige för att kunna delta i PIL eller TAPIL. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också från och med den 18 mars alla universitet och högskolor att inte bedriva någon undervisning i lokalerna för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset.

Ej möjligt att genomföra PIL/TAPIL på annat vis

Ledningarna för Läkarprogrammet respektive Tandläkarprogrammet, som inom KI är de som ansvarar för genomförandet av PIL respektive TAPIL, har var för sig och med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer skyndsamt och grundligt undersökt om eller hur de alternativa urvalen kan genomföras inför höstterminen 2020: Finns det i rådande läge någon möjlighet och tid för att, utan att ge avkall på rimliga krav på rättssäkerhet för de sökande, omgående anpassa de olika prov och intervjuer som krävs för de alternativa urvalen, genom digitalisering eller andra åtgärder?

Läkarprogrammet respektive Tandläkarprogrammet har var för sig kommit till samma slutsats: De åtgärder som har diskuterats kan inte garantera rättssäkerheten i processen och är för omfattande och skulle ta allt för lång tid att genomföra, samt i rådande läge innebära betydande risker för de berörda medarbetares arbetsmiljö. Det är därför, under rådande omständigheter, tyvärr inte längre möjligt att genomföra de alternativa urvalen inför höstterminen 2020. De båda programmens ledningar rekommenderar därför, var för sig, att PIL respektive TAPIL helt ställs in vid detta tillfälle, inför höstterminen 2020.

Urvalsgrunder

Av 4 kap. 3 § Högskolelagen (1992:1434) framgår att om antalet behöriga sökande till en utbildning är fler än antalet platser ska urval göras.

Enligt 7 kap. 12 § och 13 § Högskoleförordningen (1993:100) gäller för en utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare att vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter och platserna fördelas med
   1. minst en tredjedel på grundval av betyg,
   2. minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och
   3. högst en tredjedel på grundval av de av högskolan enligt 23 § bestämda urvalsgrunderna (s.k. alternativt urval).

KI:s beslutar därmed att i antagningsomgången HT2020 ska urvalsgrunder till programmen vara betyg 66 % och högskoleprov 34 %.

 

Om du vill anmäla dig till något av de alternativa urvalen till läkarprogrammet (PIL) eller tandläkarprogrammet (TAPIL) måste du dels göra en anmälan till utbildningen på antagning.se, dels en separat anmälan till alternativt urval på antagning.se. Länkar till anmälan finner du nedan.

Alternativt urval till läkarprogrammet (PIL)

Karolinska Institutet har beslutat att tillsätta en tredjedel av platserna på läkarprogrammet genom alternativt urval för läsåret 2020 – 2021.

KI ser inför varje läsår över om alternativt urval ska användas till läkarprogrammet samt om urvalsmodellen i något avseende ska justeras. För genomförandet av det alternativa urvalet ansvarar en urvalskommitté. Det alternativa urvalet PIL är en parallell urvalsgrupp till de övriga urvalsgrupperna för gymnasiebetyg och högskoleprov. Det alternativa urvalet bygger på en bedömning av den sökandes motivation och lämplighet och urvalet sker i tre steg.

Steg 1 - Rangordning genom högskoleprov

I steg 1 beslutas vilka sökande som ska gå vidare till det skriftliga provet i steg 2. Rangordningen sker utifrån den sökandes bästa giltiga högskoleprovsresultat. Observera att du inte kan konkurrera med ett högskoleprovsresultat som du har fått under samma termin som du deltar i PIL. Det beror på att KI inte hinner få innevarande termins högskoleprovsresultat innan kallelsen till testet skickas. Cirka 400 sökande kallas vidare till begåvningstest och levnadsbeskrivning.

Steg 2 - Begåvningstest och levnadsbeskrivning

Steg 2 omfattar dels ett begåvningstest som mäter generell begåvning (ej kunskapstest), dels en levnadsbeskrivning med en motivering till varför den sökande vill bli läkare. Levnadsbeskrivningen utgör endast underlag för intervju och påverkar inte urvalet till steg 3. Urvalskommittén gör ett urval efter resultatet på begåvningstestet och cirka 160 sökande går vidare till intervju.

Steg 3 - Intervjuer

Varje sökande som kallats vidare till steg 3 genomgår två intervjuer om vardera cirka 45 minuter. Intervjuerna sker med utgångspunkt från levnadsbeskrivningen.

Under intervjuerna bedöms den sökandes motivation för att genomgå utbildningen (intresse, realism), informations- och kunskapshantering (vetgirighet, rörlighet, intressebredd), stresstolerans (energiresurser, uthållighet, koncentrationsförmåga, frustrationstolerans), personliga mognad i relation till ålder (självkännedom, ansvarstagande, självständighet, social tolerans), sociala och kommunikativa färdigheter (kontaktförmåga, lyhördhet, samarbetsförmåga, ledarförmåga) samt vetenskapliga intresse (engagemang, potential).

Intervjun är till för att ge en helhetsbild av den sökandes förutsättningar för att utbilda sig till läkare. Inför det avslutande mötet i urvalskommittén har intervjuarna sammanställt sina bedömningar. Vid mötet tilldelas samtliga sökande som deltagit i urvalsprocessen ett meritvärde. Den sökande meddelas sitt meritvärde och urvalsresultat i antagningsbeskedet på antagning.se efter urval 1.

Anmälan till alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) inför HT20

Inför läsåret 2020 – 2021 tillsätts 32 procent av platserna på läkarprogrammet genom alternativt urval. 34 procent av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 procent av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval. 

Du anmäler dig till det alternativa urvalet via länken nedan (leder till antagning.se) senast den 30 mars 2020 (studiestart HT2020). Du måste även anmäla dig till läkarprogrammet via antagning.se. Observera att du senast sista kompletteringsdag måste kunna styrka grundläggande och särskild behörighet för utbildningen.

  • Anmälan till läkarprogrammet via antagning.se (anmälan inför HT2020 öppnar 16 mars)

Tidplan för PIL inför HT 2020

KI skickar inte några PIL-besked per post utan använder den e-postadress du angett när du skapat användarkonto på antagning.se

2 mars

Anmälan till PIL öppnar (länken leder till antagning.se).

30 mars

Sista anmälningsdag för deltagande i PIL.

När du har gjort din anmälan kan du se denna på Mina sidor på antagning.se.

Vecka 14

Kallelser till test skickas via e-post. Observera att alla sökande får besked oavsett om de har gått vidare eller inte. Har du anmält dig till PIL men inte fått besked från KI bör du omedelbart kontakta Antagningsgruppen på antagning@ki.se

15 april

Sista anmälningsdag till läkarprogrammet på antagning.se.

Lördag 18 april

Begåvningstest och levnadsbeskrivning. Läs mer om processen här

Vecka 20

Kallelse till intervju skickas via e-post. Observera att alla sökande får besked oavsett om de har gått vidare till intervju eller inte. Har du deltagit i testet men inte fått besked från KI bör du omedelbart kontakta Antagningsgruppen på antagning@ki.se

Vecka 22-23

Intervjuer.

Cirka vecka 27

Du kan se ditt meritvärde, dvs. din poäng, på ditt användarkonto på antagning.se strax innan urval. Besked om urvalsresultat meddelas i antagningsbeskedet på antagning.se. Du måste tacka ja inom utsatt tid för att få behålla platsen om du antagits eller reservplacerats.

Alternativt urval till tandläkarprogrammet (TAPIL)

Karolinska Institutet har beslutat att tillsätta 32% av platserna på tandläkarprogrammet genom alternativt urval för läsåret 2020 – 2021. För genomförandet av det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet ansvarar en urvalskommitté. Det alternativa urvalet TAPIL är en parallell urvalsgrupp till urvalsgrupperna för gymnasiebetyg och högskoleprov. Det alternativa urvalet bygger på den sökandes motivation och lämplighet, och urvalet sker i två steg.

Steg 1 - Levnadsbeskrivning och uppsats

Samtliga sökande till TAPIL kallas för att skriva en uppsats och en levnadsbeskrivning.

Uppsatsen ska behandla ett av tre givna ämnen inom följande teman: aktuella händelser i samhället, aktuella medicinska ämnen och aktuella odontologiska företeelser. Den sökande får reda på ämnena vid skrivningstillfället.

Utifrån resultatet på uppsatsen görs ett urval till steg 2.

Samtliga uppsatser läses och bedöms av två ledamöter i urvalskommittén. De sökande diskuteras och rangordnas av urvalskommittén. Cirka 70-80 sökande går vidare till intervju.

Levnadsbeskrivningen bedöms inte och påverkar inte urvalet till steg 2, utan är ett diskussionsunderlag inför intervjun, för de som går vidare. I levnadsbeskrivningen ska den sökande beskriva sitt liv från barndom till nutid och reflektera kring det, samt berätta varför hen vill bli tandläkare.

Läs mer om steg 1 här.

Steg 2 - Intervjuer

Varje sökande genomgår två intervjuer (cirka 45 minuter var). De genomförs enskilt mellan en intervjuare och den sökande, dvs totalt två intervjuer med två olika intervjuare.

Levnadsbeskrivningen används som underlag för att intervjuaren ska kunna förbereda sig med frågor, samt jämföra svar i intervjun med det som tidigare skrivits ner.

Läs mer om steg 2 här.

Inför det avslutande mötet i urvalskommittén har intervjuarna sammanställt sina bedömningar. Efter gemensamma diskussioner ges ett sammanfattande meritvärde för samtliga sökande. Den sökande meddelas sitt meritvärde och urvalsresultat i antagningsbeskedet på antagning.se efter urval 1.

Anmälan till alternativt urval till tandläkarprogrammet (TAPIL) inför HT20

Inför läsåret 2020 – 2021 tillsätts 32 procent av platserna på tandläkarprogrammet genom alternativt urval. 34 procent av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 procent av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval.

Du anmäler dig till det alternativa urvalet via onlineformuläret via länken nedan senast den 30 mars 2020. Du måste även anmäla dig till tandläkarprogrammet på antagning.se. Observera att du senast sista kompletteringsdag måste kunna styrka grundläggande och särskild behörighet för utbildningen. Tandläkarprogrammet startar varje hösttermin.

  • Anmälan till tandläkarprogrammet via antagning.se (anmälan öppnar 15 mars)

Tidplan för TAPIL inför HT 2020

KI skickar inte några TAPIL-besked per post utan använder den e-postadress du angett när du skapat användarkonto på antagning.se

2 mars

Anmälan till TAPIL öppnar (länken leder till antagning.se).

30 mars

Sista anmälningsdag för deltagande i TAPIL.

När du har gjort din anmälan kan du se denna på Mina sidor på antagning.se. Observera att din anmälan till det alternativa urvalet kommer att ha status ”ej behandlad” under hela processen

Vecka 14

Kallelser till skrivning av uppsats och levnadsbeskrivning skickas ut per e-post. Har du anmält dig till TAPIL men inte fått kallelse från KI bör du omedelbart höra av dig till antagning@ki.se

Tisdag 14 april

Skrivning av uppsats och levnadsbeskrivning. Läs mer om skrivproven här.

15 april

Sista anmälningsdag till tandläkarprogrammet på antagning.se

Vecka 20

Kallelse till intervju skickas ut per e-post. Observera att alla som skrivit uppsats och levnadsbeskrivning får besked oavsett om de har gått vidare till intervju eller inte. Har du deltagit i skrivningen men inte fått besked bör du omedelbart kontakta Antagningen på antagning@ki.se

Vecka 2124

Intervjuer. Läs mer om intervjuerna här.

Cirka vecka 27

Du kan se ditt meritvärde, dvs. din poäng, på ditt användarkonto på antagning.se strax innan urval. Besked om urvalsresultat meddelas i antagningsbeskedet på antagning.se. Du måste tacka ja inom utsatt tid för att få behålla platsen om du antagits eller reservplacerats.

FAQ om alternativt urval

PIL och TAPIL är alternativa urval till läkar- och tandläkarprogrammet. De är urvalsgrupper vid sidan om de ordinarie urvalsgrupperna för gymnasiebetyg och högskoleprov. Alla som anmält sig får ett meritvärde när urvalsprocessen är klar, dvs. en poäng att konkurrera med i urvalsgruppen inför urvalet. Här kan du få svar på några av de vanligaste frågorna.

1. Jag har inte läst alla kurser som krävs för behörighet, kan jag bli antagen via ett alternativt urval ändå?

Du kan anmäla dig till något av de alternativa urvalen även om du läser sista terminen på gymnasiet eller kompletterar för att bli behörig. Vi bedömer inte om man uppfyller behörighetskraven förrän sista kompletteringsdag har passerat (se viktiga datum på antagning.se). Om du då inte uppfyller behörighetskraven så kommer du att bli struken, oavsett om du fått ett bra meritvärde. De alternativa urvalsgrupperna är alltså inget sätt att visa att man har rätt förkunskaper, utan endast ett tredje sätt att konkurrera om en plats för dem som är behöriga i tid.

2. Jag har gjort en anmälan till PIL, hur vet jag att den registrerats?

När du har gjort din anmälan kan du se denna på Mina sidor på antagning.se. Observera att din anmälan till det alternativa urvalet kommer att ha status ”ej behandlad” under hela processen.

3. Varför kan man inte använda det högskoleprovsresultat man får samma termin som man deltar i PIL?

Det beror på att vi måste genomföra steg 1 i PIL, dvs. skicka kallelser till dem som går vidare till test, innan innevarande termins Högskoleprov är rättat. Därför används det bästa giltiga resultat som sökande har från senast terminen innan. Du deltar däremot i den vanliga urvalsgruppen för Högskoleprov (HP-gruppen) med det resultat du skriver samma termin som du söker, förutsatt att det är lika bra eller bättre än ditt tidigare resultat.

4. Vad måste man ha för Högskoleprovsresultat för att bli kallad till test i PIL?

Det är inget som bestäms på förhand, utan beror på vilka som anmält sig och vad de har för resultat. Drygt 400 personer kallas, och de senaste åren har gränsen hamnat runt 1,40-1,50. Det bästa är dock att ta chansen och anmäla sig även om man har ett lägre resultat.

5. Vad är det för test man skriver i PIL, går det att plugga till det?

Testet heter PQA (del A1: Mental Agility Test) och är ett generellt begåvningstest som utvecklats i Australien och används världen över i liknande typer av urval. Det handlar inte om läkaryrket eller naturvetenskap, utan mäter logisk problemlösningsförmåga, som ett IQ-test. Det består av 40 frågor (på svenska) och man har en timme på sig att besvara frågorna. Det finns inga gamla test att öva på, testutvecklarna anser inte att man kan förbereda sig genom att öva på liknande test, men det är upp till var och en att göra om man vill.

6. Måste man inte ha ett visst betyg eller ha skrivit Högskoleprovet om man vill delta i TAPIL?

Nej, alla som anmäler sig kan delta i det första steget och skriva uppsats och levnadsbeskrivning.

7. Jag sökte via alternativt urval tidigare men kom inte in, har jag sämre chanser då om jag söker igen?

Nej, man spar inget resultat från den ena gången till nästa. Det meritvärde du får påverkas varken positivt eller negativt av hur många gånger du sökt utbildningen eller deltagit i alternativt urval innan. Du börjar om från början varje gång du söker.

8. Måste jag söka KI i första hand, ökar det chanserna att bli antagen?

Nej, det är inget som bedöms eller påverkar det meritvärde man får. Däremot kan det vara viktigt att tänka på hur man prioriterar sin anmälan eftersom lägre prioriterade utbildningar stryks automatiskt om man bli antagen till för många högskolepoäng. De alternativa urvalen är ingen parallell antagning som sker vid sidan om det vanliga urvalet. Läs mer om nedstrykning och prioritering av anmälan på antagning.se. Kontakta gärna Antagningen (kontaktuppgifter, se nedan) inför sista anmälningsdag om du är osäker.

9. Jag har fått en kallelse men kan inte den dagen, går det att skriva test/uppsats vid något annat tillfälle?

Nej, det finns bara ett skrivningstillfälle. Om man får förhinder kan man inte spara skrivningen till senare. Vad gäller intervjutider kan man i samband med skrivningsdagen anmäla vilka datum (under intervjuveckorna) som inte fungerar, så försöker vi anpassa intervjuschemat så långt det är möjligt.

10. Jag kan se att jag fått ett meritvärde på Mina sidor på antagning.se innan urval, hur vet jag om det räcker för att bli antagen?

Det går tyvärr inte att svara på förrän urvalsresultatet är klart och du kan se ett publicerat antagningsbesked på ditt användarkonto. Det beror på att många andra saker påverkar urvalsresultatet, till exempel vad övriga sökande fått och hur de prioriterat sina anmälningar. Det är först när du kan se ditt antagningsbesked som du får reda på om det räckte för att bli antagen, eller om du reservplacerades inför det andra urvalet.

Har du andra frågor som du inte hittar svaret på här?

Antagningen vid KI

08-524 86250

Antagningen svarar på frågor om din anmälan, behörighetskrav och urval till KI:s utbildningar.

Telefontid tisdagar och torsdagar kl. 09.30-11.30.

Vänligen ange ditt namn och födelsedatum då du kontaktar oss

Video om alternativt urval

Video om alternativt urval

Här kan du se ett seminarium från SACO studentmässa om alternativt urval vid KI.