Kursplan för

Kreativitet och aktivitet, 10 hp

Creativity and Activity, 10 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT17 , VT19 , VT20 , HT21 , HT22
Kurskod
1AR028
Kursens benämning
Kreativitet och aktivitet
Hp
10 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbetsterapi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2016-05-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-03-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Samtliga kurser i termin 1 (30 hp) samt kurs Hälsa, aktivitet och delaktighet i termin 2 ska vara godkända.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha tillägnat sig kunskaper om aktivitet i relation till mening, kreativitet och förändring. Vidare ska studenten tillägna sig kunskaper kring förutsättningar för skapande, och hur diskurser inom olika verksamheter relaterar till praktiskt genomförande av aktiviteter, liksom till teoribildningar inom aktivitetsvetenskapen.

Moment 1 Aktivitetsvetenskap
Målet är att studenten vid avslutat moment ska kunna

 • redogöra för och reflektera över grundläggande teorier inom aktivitetsvetenskap i relation till mening, kreativitet och förändring
 • redogöra för hur teoribildningar inom aktivitetsvetenskap relaterar till diskurser inom sociala verksamheter/arbetsträningsverksamheter

Moment 2 Egen erfarenhet av aktivitet
Målet är att studenten vid avslutat moment ska kunna redogöra för och reflektera över förutsättningar för skapande processer i aktivitet utifrån egna erfarenheter

Moment 3 Samspel i aktivitet
Målet är att studenten vid avslutat moment ska, utifrån kunskaper i aktivitetsvetenskap, kunna utforma och genomföra en aktivitet för andra samt att kunna resonera kring erfarenheter av det praktiska genomförandet av aktiviteten och identifiera aktivitetsvetenskapliga grunder för detta.

Innehåll

Kursen består av tre moment.

Aktivitetsvetenskap, 3.0 hp

Betygsskala: GU

I kursmomentet diskuteras teorier om aktivitetsvetenskap i relation till mening, kreativitet och förändring. Aktivitetsvetenskap kontrasteras även mot diskurser inom sociala verksamheter/arbetsträningsverksamheter. Studenten genomför och reflekterar kring studiebesök i sociala verksamheter/arbetsträningsverksamheter.

Egen erfarenhet av aktivitet, 4.0 hp

Betygsskala: GU

I kursmomentet genomför studenten laborationer med skapande aktivitet. Studenten genomför/deltar i en skapande aktivitet och formulerar en aktivitetsanalys av egna erfarenheter.

Samspel i aktivitet, 3.0 hp

Betygsskala: GU

I kursmomentet utformas och genomförs en aktivitet för andra baserat på aktivitetsvetenskap och erfarenhetsbaserad kunskap. Studenten deltar i en aktivitet planerad av en annan grupp och reflekterar över dessa erfarenheter.

Arbetsformer

I kursen använder studenten sina erfarenheter och upplevelser som studiematerial. Olika arbetsformer används som föreläsningar, individuellt praktiskt arbete, arbete i grupp, fältstudier och seminarier.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1 Aktivitetsvetenskap

 • Aktivt deltagande vid seminarium för reflektion och diskussion om teorier i aktivitetsvetenskap i relation till mening, kreativitet och förändring
 • Deltagande i VIL
 • Aktivt deltagande vid seminarium för reflektion och diskussion om teoribildningar inom sociala verksamheter/arbetsträningsverksamheter
 • Att diskutera och reflektera över erfarenheter från VIL utifrån relevanta teorier i aktivitetsvetenskap

Moment 2 Egen erfarenhet av aktivitet

 • Att delta i och genomföra laborationer med skapande aktiviteter
 • Individuell skriftlig redovisning i form av en aktivitetsanalys
 • Aktivt deltagande vid seminarium för reflektion och diskussion om förutsättningar för skapande processer i aktiviteter

Moment 3 Samspel i aktivitet

 • Att som medlem i en grupp utforma och genomföra en aktivitet för andra, baserat på aktivitetsvetenskap och erfarenhetsbaserad kunskap
 • Att delta i en aktivitet, att resonera kring erfarenheterna av detta och identifiera aktivitetsvetenskapliga grunder för det praktiska genomförandet

Varje moment examineras separat genom en individuell skriftlig tentamen. Betygsskala: G/U. Alla seminarier och laborationer är obligatoriska.
De i kursen ingående examinationerna sker efter fastställda bedömningskriterier.

Vid underkänt resultat vid ordinarie examinationtillfälle ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination under samma termin. Därefter ges studenten möjlighet att tentera vid två tillfällen per termin, i samband med kommande termins ordinarie- och resttillfälle (omtentamen). 

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om momentet eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sammanlagt sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det tillhandahållas minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Kursrapport med analys av resultat från kursvärderingen publiceras på kurswebben efter genomförd kurs.
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Willard and Spackman's occupational therapy Schell, Barbara A. Boy; Gillen, Glen
Kreativitet i arbetsterapi Gamborg, Gunner; Madsen, Jacob; Winther Hansen, Bodil Erlandsson, Anita
Hälsa och aktivitet i vardagen : ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv Wagman, Petra
Utöver kurslitteraturen tillkommer litteratur till seminarier i form av forskningsartiklar, rapporter, bokkapitel och websidor.