Kursplan för

Arbetsterapi 3 - Prevention och uppföljning, 7,5 hp

Occupational Therapy 3 - Prevention and Evaluation, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , HT17 , VT18 , HT18 , VT20 , HT21
Kurskod
1AR034
Kursens benämning
Arbetsterapi 3 - Prevention och uppföljning
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbetsterapi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2016-11-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-04-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Samtliga kurser i termin 1 och termin 2 (60 hp) samt Medicinska ämnen 2 (7,5 hp) i termin 3 ska vara godkända.

Mål

Moment 1 - Tillämpning av arbetsterapiprocess
Studenten ska efter avslutad kurs självständigt kunna:

 • Identifiera en relevant arbetsterapiprocess och beskriva, teorianknyta och kritiskt reflektera kring vald arbetsterapiprocess utifrån ett personcentrerat perspektiv med fokus på uppföljning
 • reflektera kring professionalitet och etik i relation till arbetsterapiprocessen
 • diskutera, tillämpa och kritiskt reflektera kring evidens i relation till arbetsterapeutiska åtgärder och bedömningsinstrument

Moment 2 - Förebyggande hälsoinriktade insatser
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • genomföra en arbetsterapeutisk analys av en aktivitetssituation för en klientsamt identifiera behov av förebyggande hälsoinriktade insatser för klienten
 • beskriva och reflektera kring teorier och begrepp relaterade till förebyggande hälsoinriktade insatser
 • sammanställa resurser och hinder för aktivitet, och planera hälsoinriktade insatser för en klient

Innehåll

I kursen ska studenten tillämpa samt reflektera kring arbetsterapiprocessen med fokus på personcentrerat arbetssätt, professionalism, etik, och evidens. Studentens kunskaper i terapeutiskt resonemang fördjupas genom argumentation för val av arbetsterapeutisk processmodell, arbetsterapeutiska bedömningsinstrument, uppföljning samt val av förebyggande hälsoinriktade åtgärder. Kursens examinationsuppgifter baseras på studentens erfarenheter från VIL i kursen Arbetsterapi 2.

Kursen är uppdelad i två moment:

 • Moment 1 - Tillämpning av arbetsterapiprocess

Studenten genomför en hel arbetsterapiprocess med patient. Processens delar innefattar bedömning, målformulering, planering, genomförande och plan för uppföljning av aktivitetsbaserade åtgärder. Studenten förväntas beskriva sina terapeutiska resonemang med grund i evidens och vetenskapligt förankrade teorier.
 

 • Moment 2 -  Förebyggande hälsoinsriktade insatser

 I momentet fördjupas studentens kunskaper om vikten av förebyggande hälsoinriktade åtgärder för att möjliggöra förändring i människors dagliga liv - med fokus på aktivitet och delaktighet. Studenten tränar sig praktiskt i att genomföra analys av klientens resurser och hinder för aktivitet, och att planera och genomföra förebyggande hälsoinriktade åtgärder

Tillämpning av arbetsterapiprocess, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Studenten genomför en hel arbetsterapiprocess med patient. Processens delar innefattar bedömning, målformulering, planering, genomförande och plan för uppföljning av aktivitetsbaserade åtgärder. Studenten förväntas beskriva sina terapeutiska resonemang med grund i evidens och vetenskapligt förankrade teorier.

Hälsoinriktade åtgärder, 3.0 hp

Betygsskala: GU

I momentet fördjupas studentens kunskaper om vikten av hälsoinriktade åtgärder för att möjliggöra förändring i människors dagliga liv - med fokus på aktivitet och delaktighet. Studenten tränar sig praktiskt i att genomföra bedömning och analys av patientens resurser och hinder för aktivitet, och att planera och genomföra hälsoinriktade åtgärder. 

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, bearbetning av litteratur, arbete i studiegrupper och seminarier. Del av undervisningen kommer också att ske interaktivt via lärplattformen.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examinaeras genom följande:
Moment 1 - Tillämpning av arbetsterapiprocess

 • individuell skriftlig rapport där student tillämpar en arbetsterapeutisk processmodell för en klient
 • aktivt deltagande vid seminarium för diskussion och reflektion över inlämnade uppgifter runt patientfall utifrån en arbetsterapeutisk processmodell
 • aktivt deltagande vid muntligt redovisningstillfälle av evidensuppgift med fokus på validitet och reliabilitet av instrument
 • aktivt deltagande vid seminarium för reflektion och diskussion av etik och professionalism

Moment 2 - Förebyggande hälsoinriktade insatser

 • individuell skriftlig rapport med fokus på förebyggande hälsoinriktade insatser för en klient
 • aktivt deltagande vid seminarium om förebyggandehälsoinriktade insatser inom arbetsterapi
 • aktivt deltagande vid seminarium för reflektion och diskussion om förebyggande hälsoinriktade insatser

Vid underkänt resultat av ordinarie examination ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination under samma termin. Därefter ges studenten möjligheten att tenteras vid två tillfällen per termin, i samband med ordinarie- och resttillfälle (omtentamen), de kommande terminerna. 
Den i kursen ingående examinationen sker efter fastställda bedömningskriterier.
För betyget godkänd krävs obligatorisk närvaro vid laborationer och seminarier samt godkänt på skriftliga tentamina.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om momentet eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstilfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det tillhandahållas minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Rehabiliteringsmedicin : [teori och praktik] Borg, Jörgen
Kielhofner, Gary A model of human occupation : theory and application
Law, M.; Baum, C.; Dunn, W Measuring occupational performance:supporting best practice in occupational therapy
Medin, Jennie; Alexanderson, Kristina Begreppen hälsa och hälsofrämjande : en litteraturstudie
Taylor, Clare Evidence-based practice for occupational therapists
Taylor, Renée R. The intentional relationship : occupational therapy and use of self
Townsend, Elizabeth A.; Polatajko, Helene J. Enabling occupation II : Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation
Willard, Helen S. Willard & Spackman's occupational therapy. Willard and Spackman's occupational therapy. Schell, Barbara A. Boyt
Fisher, Anne G.; Nyman, Anneli OTIPM : en modell för ett professionellt resonemang som främjar bästa praxis i arbetsterapi
Även senare upplagor kan användas.

Övriga rekommenderade läromedel

Personcentrering inom hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik Ekman, Inger
Mattingly, Cheryl What is Clinical Reasoning? 45 (1991) s. 979-86

Nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
Etisk kod för arbetsterapeuter : antagen av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 1992, reviderad 2004, 2012 och 2018
Törnquist, Kristina; Sonn, Ulla ADL-taxonomin : en bedömning av aktivitetsförmåga
Även senare upplagor kan användas.