Kursplan för

Tema professionell utveckling - Fysioterapi som ämne och yrke, 3 hp

Theme Professional Development - Physiotherapy as a Subject and a Profession, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , VT18 , HT18 , VT19 , VT22 , HT22 , HT23 , VT24
Kurskod
1FY016
Kursens benämning
Tema professionell utveckling - Fysioterapi som ämne och yrke
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 3
Datum för fastställande
2015-05-04
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2023-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Mål

Kursen ska lägga grunden till yrkesidentitet och professionellt förhållningssätt inom fysioterapi samt skapa förutsättningar för lärande och utveckling enskilt och i grupp.

Lärandemål
Den studerande ska vid avslutad kurs:

 • känna till fysioterapi som vetenskap och profession och resonera kring fysioterapeutens uppdrag i relation till hälsa och evidensbaserat arbete 
 • känna till centrala begrepp inom fysioterapi och utifrån det diskutera faktorer som påverkar sambandet mellan rörelse, funktion och hälsa, inkluderat mänskliga rättigheter, planetär hälsa och hållbar utveckling
 • kunna resonera kring eget förhållningsätt i relation till bemötande, etik och kommunikation
 • tillämpa pedagogiska verktyg såsom portfolio, reflektion och återkoppling och förstå grupprocessens betydelse för samarbete

Innehåll

 • fysioterapi som ämne och yrke; historia och utveckling
 • grundläggande teorier och modeller för fysioterapi och hälsa
 • hållbar utveckling och planetär hälsa
 • roller, verksamhetsområden och arbetssätt inom fysioterapi
 • professionellt förhållningssätt: bemötande, yrkesetiska riktlinjer, vårdens etiska plattform
 • grupprocesser och samarbete 
 • pedagogiska verktyg såsom portfolio, reflektion och återkoppling
 • introduktion till utbildningens lärplattform

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, individuellt arbete och grupparbete. Del av undervisningen kommer också att ske interaktivt via lärplattformen. Digitala utbildningsinslag kan förekomma.

 

Examination

Kursen examineras enligt följande:

 • skriftliga inlämningsuppgifter samt muntligt seminarium

Obligatoriska utbildningsinslag är:

 • aktivt deltagande vid seminarier
 • skapa mappar till portfolio
 • skriftliga inlämningsuppgifter

För att uppnå betyget godkänd på hel kurs krävs fullföljda och inlämnade kursuppgifter.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. 

Vid underkänt resultat av ordinarie examination ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination under samma termin. Därefter ges studenten möjligheten att tenteras vid två tillfällen per termin, i samband med ordinarie- och resttillfälle (omtentamen), de kommande terminerna. Om studenten missat det muntliga seminariet kan det komma att ersättas av en skriftlig uppgift.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Att lära och utvecklas i sin profession Biguet, Gabriele; Lindquist, Ingrid; Martin, Cathrin; Pettersson, Anna