Kursplan för

Tema hälso- och sjukvård - Medicinska ämnen 2, 7,5 hp

Theme Healthcare - Clinical Medicine 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , VT18 , HT18 , HT19 , HT20 , VT23
Kurskod
1FY034
Kursens benämning
Tema hälso- och sjukvård - Medicinska ämnen 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Medverkande institutioner
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
  • Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2016-11-09
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2017

Särskild behörighet

För att få påbörja kursen Tema hälso- och sjukvård – Medicinska ämnen 2 ska alla kurser i termin 1 och 2 vara godkända.

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande medicinsk kunskap för att kunna redogöra för vanliga kliniska sjukdomstillstånd inom rehabiliteringsmedicin, allmänmedicin, geriatrik, pediatrik och psykiatri. Kursen beaktar ett genus och mångfaldsperspektiv.
 
Lärandemål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna

  • identifiera relevanta och vanliga medicinska tillstånd och dess förlopp inom rehabiliteringsmedicin, allmänmedicin, geriatrik, pediatrik och psykiatri samt beskriva respektive symtombild.
  • diskutera fysioterapeutiska interventioner kopplade till respektive sjukdomstillstånd och argumentera för fysioterapeutens kliniska beslut.
  • föreslå personcentrerade och målinriktade behandlings- och rehabiliteringsplaner utifrån komplexa situationer och motivera dem utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv.
  • resonera kring prioriteringar i vården samt diskutera betydelsen av genus och mångfald inom hälso- och sjukvård.

Innehåll

Kursen består av olika kursavsnitt där det huvudsakliga innehållet inom respektive del beskrivs nedan.

Geriatrik
Diagnostik och behandling av de vanligaste sjukdomarna inom geriatrik med särskilt fokus på friskt och sjukt åldrande, fall, demenssjukdom, palliation, konfusion, osteoporos, läkemedel hos äldre och multisjukdom.

Rehabiliteringsmedicin
Evidensbaserade metoder för rehabilitering av patienter med funktionsnedsättningar som kan uppstå vid förvärvad hjärnskada, neuromuskulära sjukdomar, långvarig smärta och stressrelaterad ohälsa. Bio-psyko-socialt förhållningssätt och verktyg för att arbeta individrelaterat med ett helhetsperspektiv.
Rehabiliteringsplaner för personer/individer med t.ex. traumatisk hjärnskada eller stroke, postpoliosyndrom och långvarigt smärttillstånd.

Allmänmedicin
Personcentrerat förhållningssätt för att förstå och bedöma patienter med skilda symtom och sökorsaker samt med olika social och kulturell bakgrund. Primärvårdens uppdrag definieras, liksom fysioterapeutens roll i denna.
Preventivt arbete berörs och motiverande samtal tas upp som en metod för att hjälpa patienter att genomföra livsstilsförändringar. Hemsjukvård och individuella rehabiliteringsplaner.

Pediatrik
Diagnostik och behandling av de diagnoser där fysioterapeuten behöver specifik kunskap ur ett barn-perspektiv för bedömning och behandling, t.ex. vissa neuropediatriska och neuroortopediska tillstånd samt neurologiska utvecklingsavvikelser.

Psykiatri
Diagnostik och behandling av vanliga psykiatriska sjukdomar och störningar såsom förstämningssyndrom, ångestsyndrom, schizofreni och andra psykotiska syndrom, somatoforma syndrom och personlighetsstörningar. Samspelet mellan psykisk och somatisk dysfunktion som multifaktoriell bakgrund till de flesta psykiska sjukdomar betonas.
 
Genusmedicin
Allmän introduktion till genusmedicin och dess betydelse för hela vårdkedjan.

Arbetsformer

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar blandat med seminarier, patientdemonstrationer och gruppuppgifter. 

Examination

Kursen examineras enligt följande:
Skriftlig examination där frågorna utgår från respektive ämnesområde.
Godkändnivå behöver uppnås i samtliga ingående ämnen.

Obligatoriska moment för godkänd kurs:
Aktivt deltagande i gruppuppgifter, t.ex. seminarium med patientfall, enligt schema.
Kursledning beslutar hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen, till exempel som restseminarium eller ersättningsuppgift. Frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan innebära att den studerande får ta igen tillfället nästa gång kursen ges.
För att uppnå betyget G på hel kurs krävs G på examinationen, samt uppfyllande av obligatoriska moment
Vid underkänt resultat på ordinarie examination ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination under samma termin. Därefter ges studenten möjligheten att tenteras i samband med ordinarie- och resttillfälle (omtentamen), de kommande terminerna. 

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering
Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning samt utifrån fastställda utvärderingsrutiner inom programmet.
 

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad Litteratur

Med utgångspunkt från vad som presenterats under punkten kursens innehåll och upplägg rekommenderas tillämpliga avsnitt i nedanstående läroböcker.

Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin : [teori och praktik] Borg, Jörgen

Geriatrik

Äldres hälsa : ett sjukgymnastiskt perspektiv Rydwik, Elisabeth

Pediatrik

Rösblad, Birgit Fysioterapi för barn och ungdom : teori och tillämpning Beckung, Eva; Brogren Carlberg, Eva
Illustrated textbook of paediatrics Lissauer, Tom; Clayden, Graham

Psykiatri

Herlofson, Jörgen MiniPsykiatri

Genusmedicin

Schenck-Gustafsson, Karin Handbook of clinical gender medicine