Kursplan för

Tema hälso- och sjukvård - Medicinska ämnen 2, 7,5 hp

Theme Healthcare - Clinical Medicine 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , VT18 , HT18 , HT19 , HT20 , VT23
Kurskod
1FY034
Kursens benämning
Tema hälso- och sjukvård - Medicinska ämnen 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Medverkande institutioner
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Institutionen för kvinnors och barns hälsa
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2016-11-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2019-03-05
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

För att få påbörja kursen Tema hälso- och sjukvård - Medicinska ämnen 2 ska alla kurser i termin 1 och termin 2 (60 hp) vara godkända.

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande medicinsk kunskap för att kunna redogöra för vanliga kliniska sjukdomstillstånd inom rehabiliteringsmedicin, allmänmedicin, geriatrik, pediatrik och psykiatri. Kursen beaktar ett genus och mångfaldsperspektiv och inkluderar kunskap om våld i nära relationer.
 
Lärandemål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna

 • identifiera relevanta och vanliga medicinska tillstånd och dess förlopp inom rehabiliteringsmedicin, allmänmedicin, geriatrik, pediatrik och psykiatri samt beskriva respektive symtombild.
 • diskutera fysioterapeutiska interventioner kopplade till respektive sjukdomstillstånd och argumentera för fysioterapeutens kliniska beslut.
 • föreslå personcentrerade och målinriktade behandlings- och rehabiliteringsplaner utifrån komplexa situationer och motivera dem utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv.
 • vad fysioterapeuten kan göra för att upptäcka och bemöta patienter som är eller har varit utsatta för våld av någon närstående
 • resonera kring prioriteringar i vården samt diskutera betydelsen av genus och mångfald inom hälso- och sjukvård.

Innehåll

Kursen består av olika kursavsnitt där det huvudsakliga innehållet inom respektive del beskrivs nedan.

Geriatrik
Diagnostik och behandling av de vanligaste sjukdomarna inom geriatrik med särskilt fokus på friskt och sjukt åldrande, fall, demenssjukdom, palliation, konfusion, osteoporos, läkemedel hos äldre och multisjukdom.

Rehabiliteringsmedicin
Evidensbaserade metoder för rehabilitering av patienter med funktionsnedsättningar som kan uppstå vid förvärvad hjärnskada, neuromuskulära sjukdomar, långvarig smärta och stressrelaterad ohälsa. Bio-psyko-socialt förhållningssätt och verktyg för att arbeta individrelaterat med ett helhetsperspektiv.
Rehabiliteringsplaner för personer/individer med t.ex. traumatisk hjärnskada eller stroke, postpoliosyndrom och långvarigt smärttillstånd.

Allmänmedicin
Personcentrerat förhållningssätt för att förstå och bedöma patienter med skilda symtom och sökorsaker samt med olika social och kulturell bakgrund. Primärvårdens uppdrag definieras, liksom fysioterapeutens roll i denna.
Preventivt arbete berörs och motiverande samtal tas upp som en metod för att hjälpa patienter att genomföra livsstilsförändringar. Hemsjukvård och individuella rehabiliteringsplaner.

Pediatrik
Diagnostik och behandling av de diagnoser där fysioterapeuten behöver specifik kunskap ur ett barn-perspektiv för bedömning och behandling, t.ex. vissa neuropediatriska och neuroortopediska tillstånd samt neurologiska utvecklingsavvikelser.

Psykiatri
Diagnostik och behandling av vanliga psykiatriska sjukdomar och störningar såsom förstämningssyndrom, ångestsyndrom, schizofreni och andra psykotiska syndrom, somatoforma syndrom och personlighetsstörningar. Samspelet mellan psykisk och somatisk dysfunktion som multifaktoriell bakgrund till de flesta psykiska sjukdomar betonas.
 
Genusmedicin
Allmän introduktion till genusmedicin och dess betydelse för hela vårdkedjan.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar blandat med seminarier, gruppuppgifter, moment med patientmedverkan, webb-baserade föreläsningar och uppgifter. 

Obligatoriska utbildningsinslag är:

 • Aktivt deltagande i gruppuppgifter
 • seminarium med patientfall

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras enligt följande:

 • Två skriftliga examinationer. Godkändnivå behöver uppnås i samtliga ingående ämnen.
 • Aktivt deltagande på seminarium.

För att uppnå betyget G på hel kurs krävs G på examinationen, samt uppfyllande av obligatoriska moment.
Vid underkänt resultat på ordinarie examination ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination under samma termin. Därefter ges studenten möjligheten att tenteras i samband med ordinarie- och resttillfälle (omtentamen), de kommande terminerna. 

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad Litteratur

Med utgångspunkt från vad som presenterats under punkten kursens innehåll och upplägg rekommenderas tillämpliga avsnitt i nedanstående läroböcker.

Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin : [teori och praktik] Borg, Jörgen

Geriatrik

Äldres hälsa : ett sjukgymnastiskt perspektiv Rydwik, Elisabeth

Pediatrik

Rösblad, Birgit Fysioterapi för barn och ungdom : teori och tillämpning Beckung, Eva; Brogren Carlberg, Eva
Illustrated textbook of paediatrics Lissauer, Tom; Clayden, Graham
Barnneurologi Jägervall, Martin; Lundgren, Johan

Psykiatri

Herlofson, Jörgen MiniPsykiatri

Genusmedicin

Schenck-Gustafsson, Karin Handbook of clinical gender medicine