Kursplan för

Examensarbete i optometri, 15 hp

Degree Project in Optometry, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT13 , HT18 , HT21
Kurskod
1OP049
Kursens benämning
Examensarbete i optometri
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2012-05-08
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2021-03-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Godkänt resultat på minst 55 hp från optikerprogrammets termin 1 och 2 och 45 hp från termin 3 och 4.

Mål

Kursen syftar till att studenten självständigt ska genomföra ett vetenskapligt arbete och genom detta utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt stimuleras till fördjupning inom huvudområdet optometri som forskningsområde samt i relation till examensmålen för yrkes- och kandidatexamen.

Studenten ska efter avslutad kurs kunna
 • systematiskt söka, kritiskt granska och värdera vetenskaplig litteratur med relevans för optometri samt utifrån den formulera en optometrisk forskningsfråga
 • föreslå en studiedesign utifrån vald forskningsfråga, motivera upplägg samt genomföra ett valt projekt i enlighet med forskningsprocessen
 • kritiskt granska och diskutera egna och andras optometriska forskningsfrågor, studiedesign, metoder och resultat i relation till relevant forskning
 • muntligt och skriftligt redovisa och diskutera val av arbetets design och forskningsmetoder utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt samt kunna diskutera resultat i relation till relevant litteratur och aktuell forskning
 • diskutera och värdera eget och andras resultat utifrån såväl ett optometriskt- och samhällsperspektiv som ett forskningsmetodologiskt och forskningsetiskt perspektiv.
I tillägg till ovan ska studenten, i ett nivåanpassat optometri-, vård- och vetenskapsperspektiv, kunna
 • visa stor förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • visa stor förmåga att följa kunskapsutvecklingen
 • visa mycket god kännedom om aktuell forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa stor förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten
 • visa stor förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
 • visa stor förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa stor förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa stor förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
Målen ovan ska ses i relation till dokumentet "Vetenskaplig strimma Optikerprogrammet".

Innehåll

Examensarbetet bygger i hög grad på kursdeltagarnas egna initiativ och självständigt arbetet. Studenten ska under handledning genomföra en deskriptiv eller experimentell studie inkluderande alla moment i forskningsprocessen: litteratursökningar, projektplan, frågeställningar, datainsamling, databearbetning, tolkning och redovisning. Studien kan genomföras och uppsatsen författas enskilt eller tillsammans med kurskamrat. Om uppsatsen skrivs i samarbete med annan student, ska dock varje student på anmodan kunna redovisa sitt bidrag i den färdiga uppsatsen.

Kursen/arbetet liknar ett forskningsprojekt som ska resultera i en skriftlig rapport och innehåller således
 • ämnesval och problemformulering
 • bakgrundsbeskrivning
 • design, urval och metod
 • etiska överväganden
 • diskussion
 • allmän utformning och språklig tillgänglighet
 • muntlig presentation
 • opponentskap.
Utöver detta är kursen en del av den vetenskapliga strimman inom programmet. I samband med strimman fortsätter studenterna att på ett nivå- och ämnesanpassat sätt fördjupa sig inom vetenskap, vetenskap och beprövad erfarenhet samt vetenskaplig kommunikation. De utvecklar också sin kunskap och förståelse, sina färdigheter och förmågor, sin värderingsförmåga och sitt vetenskapliga tanke- och förhållningssätt i relation till optometri och ett livslångt lärande. Strimmans kursindelade lärandefokus och genomförande finns beskrivet i ett separat dokument.

Arbetsformer

Kursen omfattar sammanlagt 10 veckors heltidsarbete varav huvuddelen ägnas åt självständigt projektarbete under handledning. Förberedande seminarier samt avslutande seminarier för presentation och opposition ingår.
 
Studenten väljer och kontaktar själv en handledare som accepterar denna uppgift. En handledare för examensarbetet ska vara anställd vid någon av de institutioner som bedriver undervisning på optikerutbildningen. Hen ska vara disputerad, men man kan ha en bihandledare som inte har disputerat. Examinator för arbetet utses av ledningen för utbildningen.
 
Studenten ska i samråd med handledaren beskriva projektet i form av en forskningsplan. Forskningsplanen ska granskas och godkännas av handledare och examinator, i syfte att säkerställa att projektet är lämpligt som studentarbete. Endast projekt där examinator med säkerhet anser att tillräckligt med referenslitteratur gör det möjligt att på ett tillfredsställande sätt tolka, värdera och diskutera resultaten kommer att godkännas. Först efter att examinator godkänt forskningsplanen kan studenten påbörja arbetet och eventuell datainsamling påbörjas.
 
Under hela kursen ansvarar studenten för att boka möten med handledaren. Studenten ska i rimlig tid före sista mötet ha lämnat en slutversion av ett utkast av den skriftliga presentationen till handledaren för granskning. Handledaren ska försäkra sig om att den skriftliga presentationen håller tillfredsställande saklig och formell kvalitet. Presentationen ska därför returneras för förbättringar/ omarbetningar tills så bedöms vara fallet. När handledaren är nöjd med arbetet lämnas det till examinatorn som granskar arbetet och bedömer om de mål som kursplan anger och som KI har fastställt uppnås.
  
Studenten ska opponera på en annan students arbete och samtidigt lämna in skriftligt det han/hon anser ska ändras i arbetet. Även examinatorn lämnar sina kommentarer och en lista på nödvändiga ändringar. Författaren ges efter detta tid att färdigställa sitt arbete.

Om examensarbetet görs utanför Karolinska Institutet (i Sverige eller utomlands) gäller att studenten ska ha en huvudhandledare på KI, som har ett formellt samarbete med institutionen utanför KI. Studenten ska också ha en handledare på lärosätet/ arbetsplatsen där arbetet genomförs, som fungerar som bihandledare.

Examination

Uppsatsen skrivs ensam eller tillsammans med annan student på kursen. Om uppsatsen skrivs i samarbete med annan student, ska dock varje student på anmodan kunna redovisa sitt bidrag i den färdiga uppsatsen.
 
Kursen examineras på följande sätt:
a) skriftlig uppsats, ges betyget U, G eller VG
b) respondentskap (presentation, försvar och diskussion av uppsats), ges betyget U eller G
c) opponentskap på annans uppsats, ges betyget U eller G
 
Betyg på hel kurs
För betyget G på hel kurs krävs G på samtliga tre delar ovan (a, b och c).
För VG på hel kurs krävs G på delarna respondentskap och opponentskap (b och c), samt VG på den skriftliga uppsatsen (a).
 
Vid underkänt respondent- eller opponentskap kan skriftliga tilläggsuppgifter krävas av examinator.
Vid underkänd uppsats erhåller studenten viss handledning för att uppsatsen ska få betyget G.
Inlämningstider för reviderad uppsats och tilläggsuppgifter följer tidpunkter för gängse omtentamenstillfällen under påföljande termin.
 
Begränsning av antalet examinationstillfällen
Om uppsatsarbetet drar ut på tiden (längre än två terminer från kursstart) kan studenten inte räkna med handledning av ursprunglig handledare, vilket kan begränsa möjligheten för studenten att slutföra uppsatsarbetet enligt ursprunglig plan.
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Relevant litteratur för valt ämnesområde