Kursplan för

Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad, 30 hp

Supplementary Course for Bachelor's Degree in Nursing, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , VT15 , VT21 , VT23
Kurskod
1QA110
Kursens benämning
Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 1
Datum för fastställande
2014-01-30
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-09-12
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjuksköterskeutbildning. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens mål är att studenten ska utveckla (1) förståelse för vetenskapliga forskningsmetodik, (2) förmåga att förstå och kristisk granska vetenskaplig forskning av relevans till omvårdnad och (3) förstå principerna för utförande av evidensbaserad omvårdnad . Studenten ska också kunna tillämpa forskningsmetodik genom utförandet av ett självständigt omvårdnadsrelevant examensarbete.
 
Lärandemål

Moment 1: Vetenskaplig design och metod
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • förklara grundläggande termer och begrepp inom vetenskaplig forskningsmetodik
 • beskriva och förstå olika typer av forskningsdesigner, och hur forskningsfrågan styr valet av forskningsdesign
 • redogöra för vanligt förekommande metoder för datainsamling inom omvårdnadsforskning
 • beskriva och förstå metoder för analys av kvantitativa och kvalitativa data
 • redogöra för forskningsetiska överväganden
 • förklara och förstå evidensbaserad praktik inom omvårdnad 
 • identifiera, avgränsa och formulera relevanta forskningsfrågor inom omvårdnad
 • genomföra strukturerade och relevanta informationssökningar i vetenskapliga databaser
 • förstå och kritiskt granska omvårdnadsrelevanta vetenskapliga artiklar
 • tillämpa vetenskapligt tänkande på klinisk omvårdnadspraxis 

Moment 2: Examensarbete i omvårdnad
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:   

 • förstå, sammanställa och analysera resultat från vetenskapliga studier om ett omvårdnadsrelevant ämne, för att dra generella slutsatser
 • beskriva och kritiskt granska vetenskapliga studiers metod och dess betydelse för studiers resultat
 • beskriva, argumentera för, och självständigt tillämpa en lämplig studiedesign, urvalsmetod, datainsamlingsmetod och analysmetod för valt syfte
 • skriva ett självständigt, sammanhängande vetenskapligt arbete som följer forskningsetiska principer, använder ett vetenskapligt språk, och tillämpar vedertagna skrivregler och referenshanteringssystem
 • redogöra för vetenskapliga studiers relevans för omvårdnadspraxis
 • redogöra för vetenskapliga studiers betydelse från ett samhälleligt perspektiv
 • reflektera över hur studieresultat förhåller sig till omvårdnadsteorier och begrepp
 • värdera styrkor och svagheter i det egna och andras examensarbeten
 • identifiera behov av ytterligare kunskapsutveckling inom omvårdnad
 • reflektera över förhållandet mellan vetenskapliga studieresultat och omvårdnadsteorier och begrepp

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Vetenskaplig design och metod, 15.0 hp

Betygsskala: GU
 • Grundläggande begrepp inom vetenskapsteori och metod
 • Studiedesigner
 • Forskningsmetodik för experimentella studier
 • Forskningsmetodik för deskriptiva studier med kvantitativa datainsamlingsmetoder
 • Kvalitativa forskningsmetodik
 • Kvalitetsbegrepp inom vetenskaplig forskning
 • Forskningsetik
 • Evidensbaserad vård
 • Sökning i vetenskapliga databaser
 • Formulering av omvårdnadsrelevanta forskningsfrågor

Examensarbete i omvårdnad, 15.0 hp

Betygsskala: GU

Kursen är ett examensarbete. Momentet innehåller planering och genomförande av ett examensarbete.

 • Sökning efter studier till studiens bakgrund och, om en litteraturstudie, till studiens resultat, i vetenskapliga databaser
 • Skrivandet av en relevant bakgrund
 • Valet och tillämpning av ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv
 • Datainsamling
 • Dataanalys
 • Skrivandet av ett resultat i enighet med studiens syfte och insamlade data
 • Skrivandet av en diskussion av studiens metod och resultat
 • Beskrivning och diskussion av den kliniska relevansen av studiens resultat
 • Opponent- och respondentskap

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. Kursens arbetsformer inkluderar  föreläsningar, seminarier, egna studier arbete i grupp och handledning.  En webbaserad lärandeplattform används. Obligatorisk undervisning förekommer i kursen i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp och handledning.
 
Examensarbetet genomförs tillsammans med annan student under handledning. Endast då särskilda skäl föreligger kan examensarbete skrivas individuellt. Handledning sker företrädesvis i grupp. Kontinuerlig uppföljning av examensarbetets genomförandeprocess sker under handledda schemalagda seminarier.
 

Examination

Moment 1:
Examineras genom individuella examinationer, grupparbeten och de första stegen i examensarbetet.
Godkända betyg på de individuella examinationerna i Moment 1 är ett krav för att få påbörja Moment 2.

Moment 2:
Studenternas examensarbete examineras utifrån betygskriterier i studiehandledningen och försvaras muntligt på ett seminarium. Studenterna ska också ge konstruktiv kritik på ett annat examensarbete.

För godkänd kurs krävs ett godkänt skriftligt examensarbete, respondentskap, opponentskap samt deltagande i två ytterligare obligatoriska examinationsseminarier. Betyg sätts av examinerande lärare.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som erhållit betyget underkänd vid första examinationstillfället av det skriftliga examensarbetet, har rätt till ett ytterligare handledningstillfälle under terminstid. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan dock erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som ett examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Vetenskapliga artiklar och övrig litteratur tillkommer enligt anvisningar.

Rekommenderad litteratur

Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria
Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktion Midenstrand, Madeleine
Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Segesten, Kerstin; Dahlborg, Elisabeth; Östlundh, Linda Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten Friberg, Febe
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice.
Agnafors, Marcus; Levinsson, Magnus Att tänka uppsats : det vetenskapliga arbetets grundstruktur
Trost, Jan Att skriva uppsats med akribi
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård Höglund-Nielsen, Birgitta; Granskär, Monica
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd
Kirkevold, Marit Omvårdnadsteorier : analys och utvärdering
Nursing theorists and their work Alligood, Martha Raile
Wiklund Gustin, Lena; Lindwall, Lillemor Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Willman, Ania Teorier för omvårdnad