Kursplan för

Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 2, 3 hp

Scientific Approach and Methods for Quality Improvement 2, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT14 , HT15 , HT16 , HT17 , HT23
Kurskod
1RS049
Kursens benämning
Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 2
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6 (Biomedicinska analytikerprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet)
Datum för fastställande
2013-04-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 hp från föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Moment 1
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva forskningsprocessen med fokus på metoder för design, datainsamling och analys vid kvantitativa studier 
  • förklara skillnaden mellan beskrivande och analytisk statistik
  • tillämpa grundläggande statistiska test och statistiska analyser med avseende på deskription och samband
  • redogör för forskningsetiska överväganden i samband med datainsamling och analys inom kvantitativa studier
  • tillämpa statistiska  metoder vid förbättringsarbete

Moment 2
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva forskningsprocessen med fokus på metoder för design, datainsamling och analys vid kvalitativa studier 
  • redogöra för forskningsetiska överväganden i samband med datainsamling och analys inom kvalitativa studier
  • förklara de kvalitativa ansatsernas betydelse, samt innebörden av begreppen ,tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet
  • förklara begreppet evidensbaserad kunskap samt diskutera möjligheter att använda evidenbaserad kunskap som en del av kliniskt arbete

Innehåll

Kursen är uppdelad i två moment:

Kvantitativa metoder, 1.5 hp

Betygsskala: GU

I momentet fördjupas kunskaperna i olika metoder för kvantitativ datainsamling och analys. Stort fokus komma att vara på den medicinska statistikens metoder och begrepp för att öka förståelsen för aktuell forskning. Förbättringskunskap är ett kunskapsområde som används för att utveckla kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Under kursen kommer förbättringsarbetets teori och metoder diskuteras.

Kvalitativa metoder, 1.5 hp

Betygsskala: GU

I momentet får studenterna en introduktion till den vetenskapsteoretiska grunden för kvalitativa metoder. Former för studiedesign presenteras och diskuteras. Kvalitativa datainsamlingsmetoder presenteras. Det vetenskapliga inslaget i vården kan alltid förbättras genom nya rutiner för att följa upp aktuell forskning och anpassa metoder till rådande evidens. Under kursen tas därför begreppet evidensbaserad (kunskapsbaserad) vård upp till diskussion.

Arbetsformer

Föreläsningar och grupparbeten.

Examination

Moment 1: Avsnittet statistik examineras vid ett examinationsseminarium och genom självtest på Canvas ,

Moment 2: Avsnittet kvalitativa metoder examineras genom att studenten utifrån en problemställning sammanställerrelevant  och aktuell vetenskaplig litteratur.

För att få godkänt på momenten och kursen som helhet krävs godkänt deltagande på obligatoriska moment såsom grupparbeten, seminarier och litteraturstudier.

I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriskt moment.

I de fall kursen examineras genom hemtentamen alternativt inlämningsuppgifter ges ett senaste datum för inlämning av dessa vid kursintroduktionen. I de fall resultatet av bedömningen ger komplettering av uppgiften skall datum för senaste inlämning av denna anges.  Om studenten inte uppfyllt kraven för inlämning ges ny möjlighet  till inlämningsuppgift  eller komplettering vid nästa kurstillfälle. Särskilda skäl kan beaktas i samband med inlämning av uppgiften.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsvariation, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, etc. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Greenhalgh, Trisha Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård

Moment 1

Edström, Anders; Svensson, Carina; Olsson, Jesper Att mäta för att veta : praktiska råd och tips om mätning och uppföljning i samband med utvecklings- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården

Moment 2

Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Nordenström, Jörgen; Edgren, Gustaf Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår

Rekommenderad litteratur

Moment 1

Harris, M.; Taylor, Gordon; Taylor, G. Medical Statistics Made Easy, third edition
Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna

Moment 2

Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktion