Kursplan för

Tobaksprevention och tobaksavvänjning, 4,5 hp

Tobacco Prevention and Tobacco Cessation, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
1TY019
Kursens benämning
Tobaksprevention och tobaksavvänjning
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2023-03-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Godkänt i samtliga kurser från termin 1, 2, 3 och 4 på tandhygienistprogrammet.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Redogöra för tobakens skadeverkningar på den orala hälsan och allmänhälsan, samt hur tobak kan påverka det allmänna hälsotillståndet, utifrån vetenskaplig forskning.
 • Redogöra för vetenskapliga teorier gällande tobaksavvänjningsmetoder.
 • Självständigt utforma en handlingsplan som innefattar mål, strategier för, samt uppföljning av, riktad individuell tobaksavvänjning.
 • Reflektera kring hur hälsosamtal om tobaksbruk i enlighet med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer ska genomföras.
 • Reflektera över hälsoproblem relaterade till tobak och deras påverkan på oral hälsa på individ- och gruppnivå såväl utifrån ett samhällsperspektiv.
 • Värdera och reflektera över etiska frågeställningar i hälsofrämjande och tobakspreventivt arbete.

Innehåll

Kursen betonar sambanden mellan oral hälsa och ohälsa, livsstil och folkhälsa från ett nationellt eller globalt perspektiv. I kursen ingår både teoretisk och praktisk undervisning om tobaksprevention och tobaksavvänjning. Lagar och förordningar relaterade till tobak diskuteras ur ett nationellt och globalt perspektiv.

Kursen består av två moment:

Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1, 3.0 hp

Betygsskala: VU
 • Skadeverkningar av tobak.
 • Vetenskapliga teorier om och modeller för tobaksavvänjning, återfallsprevention, och beteendeförändring.
 • Forskning om tobaksavvänjningsprodukter.
 • Tillämpning av teorier om och modeller för tobaksavvänjning på fiktivt patientfall.

Tobaksprevention och tobaksavvänjning 2, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Praktisk tillämpning av teorier om och modeller för tobaksavvänjning i motiverande samtal med fiktiv patient.
 • Samhälleliga och etiska aspekter på hälsofrämjande arbete om tobak.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbete och individuellt arbete.

Examination

Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1, 3 hp
Examination: Skriftlig individuell tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig redovisning i grupp.
​Obligatorier: Seminarier och grupparbete.

Tobaksprevention och tobaksavvänjning 2, 1,5 hp
Examination: Skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig redovisning i grupp.
​Obligatorier: Seminarium och grupparbete.

För betyget Väl Godkänt på hela kursen krävs betyget Väl Godkänt i momentet Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1 och betyget Godkänt i momentet Tobaksprevention och tobaksavvänjning 2. 

Vid underkänd inlämningsuppgift kan möjlighet till komplettering ges för att uppnå godkänt betyg. Försenad inlämning av den skriftliga uppgiften kan påverka möjligheten att bli bedömd under kurstillfället.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Hjalmarson, Agneta En handledning för tobaksavvänjning
Holm Ivarsson, Barbro; Hjalmarson, Agneta; Pantzar, Margareta Stödja patienter att sluta röka och snusa : rådgivning om tobak och avvänjning
Holm Ivarsson, Barbro MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso- och sjukvården : tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor
Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning

Rekommenderad litteratur

Holm Ivarsson, Barbro Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården
Rökning och ohälsa i munnen : en evidensbaserad kunskapssammanställning