Kursplan för

Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1, 15 hp

Nursing and medical sciences in ambulance care 1, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2015.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT14 , VT15 , HT15 , VT16 , VT17 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , HT19 , VT21 , HT21 , VT23 , VT24
Kurskod
2AM016
Kursens benämning
Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-05-09
Reviderad av
Programnämnd 9
Senast reviderad
2014-11-12
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2015

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 (med lägst betyget Godkänd/E.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.
 

Mål

Kursens övergripande mål är att utifrån omvårdnadens centrala begrepp; människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö, kunna bedriva en personcentrerad vård inom ambulanssjukvård. Studenten skall utveckla kunskaper och färdigheter mot att självständigt kunna tillämpa och integrera omvårdnad med medicinsk vård och behandling i ambulanssjukvård. 

Omvårdnad och Medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 7,5hp

Studenten skall efter avslutad kurs:

- kunna bedöma omvårdnadsbehov hos en vuxen patient med påverkan av vitala funktioner samt förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar, medicinsk vård och behandling inom ambulanssjukvård.
- utifrån aktuell forskning kunna analysera och argumentera kring vanligt förekommande omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar inom ambulanssjukvård.
- förklara yttre och inre faktorers påverkan på patientens och närståendes välbefinnande inom ambulanssjukvården, utifrån etiska principer och omvårdnadens centrala begrepp.
- kunna analysera och förklara risker och komplikationer som kan uppstå relaterat till
patientens tillstånd och den specifika miljön.
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra omvårdnad, undersökningar och behandlingar i livets slutskede
- kunna förklara verknings- och biverkningsmekanismer för läkemedel aktuella för vuxna inom ambulanssjukvård.
- kunna förklara och relatera indikationer för läkemedelsbehandling till akuta tillstånd hos vuxna inom ambulanssjukvård.

Studenten skall efter avslutad VFU inom ambulanssjukvård (3hp):

- självständigt kunna bedöma patientens vitala parametrar samt omvårdnadsbehov.
- under handledning med ett etiskt och sociokulturellt perspektiv kunna tillämpa
  en personcenterad omvårdnad.
- kunna tillämpa relevanta principer för en patientsäker vård avseende positionering, 
  förflyttningsteknik, hygien samt medicinsk teknik.
- kunna på ett professionellt sätt bemöta patienter och närstående samt reflektera över den
   egna förförståelsen i mötet med patienten och dess närstående.

Fördjupning i omvårdnad inom ambulanssjukvård 7,5 hp

Studenten skall efter avslutad kurs:

- kunna bedöma omvårdnadsbehov hos en vuxen patient med påverkan av vitala funktioner samt förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar, medicinsk vård och behandling inom ambulanssjukvård.
- kunna bedöma omvårdnadsbehov hos barn och unga vuxna med påverkan av vitala funktioner samt förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar, medicinsk vård och behandling inom ambulanssjukvård.
- kunna förklara verknings- och biverkningsmekanismer för läkemedel aktuella för barn och unga vuxna inom ambulanssjukvård.
- kunna förklara och relatera indikationer för läkemedelsbehandling till akuta tillstånd hos barn och unga vuxna inom ambulanssjukvård.
- kunna identifiera och bedöma omvårdnadsbehov hos en patient med akut psykisk ohälsa.

Studenten skall efter avslutad VFU inom anestesisjukvård (3hp):
-kunna tillämpa principer för säkerställande av fri luftväg relevant för ambulanssjukvård.

Studenten skall efter avslutad VFU inom förlossningsvård (1,5hp):
- under handledning träna på situationer i vårdarbetet vid den okomplicerade förlossningen.

Innehåll

Kursen består av två moment.

Omvårdnad och Medicinska ämnen inom ambulanssjukvård, 7.5 hp -principer för bedömning av vitala parametrar samt identifiering av symtom vid respiratoriska och cirkulatoriska sjukdomstillstånd samt bröstsmärta hos vuxna, med stöd av relevanta bedömningsinstrument.

- Förberedelse och färdighetsträning inför verksamhetsförlagd utbildning gällande vårdrelaterad utrustning i ambulans, ergonomi och förflyttningsteknik samt medicinsk avancerad simulering

- Omvårdnad inom ambulanssjukvård

- Medicinsk teknik, patientsäkerhet, relevanta lagar, författningar samt säkerhetsföreskrifter i ambulanssjukvård.

- Förebyggande av vårdskador och vårdrelaterade infektioner, hygieniska och aseptiska principer

- Läkemedel relevanta för behandling vid akuta sjukdomstillstånd hos vuxna.

- Avancerad hjärt-lungräddning för vuxna.

- Omvårdnad i livets slutskede samt omhändertagande av avlidna i hemmet. Fördjupning i omvårdnad inom ambulanssjukvård, 7.5 hp - Principer för bedömning av vitala parametrar samt identifiering av symtom vid kirurgiska samt cerebrala sjukdomstillstånd hos vuxna, med stöd av relevanta bedömningsinstrument.

- Principer för bedömning av vitala parametrar, omvårdnadsbehov och åtgärder vid akuta medicinska och kirurgiska tillstånd hos barn med stöd av relevanta bedömningsinstrument.

- Läkemedel relevanta för behandling vid akuta sjukdomstillstånd hos barn.

- Avancerad hjärt-lungräddning för barn

- Förlossningsvård ur ett prehospitalt omvårdnadsperspektiv

- Principer för fri luftväg

- Bedömning och omvårdnad av individer med psykisk ohälsa.

Arbetsformer

Arbetsformerna syftar till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och reflektion. Detta kräver ett aktivt deltagande i lärprocessen och studenten tillåts och uppmuntras att ta eget ansvar. I denna kurs förekommer föreläsningar, gruppdiskussioner, individuella studieuppgifter, litteraturstudier, färdighetsträning, simulering och verksamhetsförlagd utbildning.

Den verksamhetsförlagda utbildningen på 5 veckor är förlagd inom Stockholms läns landsting. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav ca 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet. Dag-, kvälls- och nattpass förekommer, övrig tid omfattar teoretiska studier.

Obligatoriska moment
Deltagande i avancerad hjärt- och lungräddning på barn och vuxna, färdighetsträning, simulering och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 

Examination

Omvårdnad och Medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1 (7,5hp)
Examinationen genomförs individuellt genom skriftlig tentamen som utgår från patientfall, fritext samt flervalsfrågor där kunskap gällande omvårdnaden inom ambulanssjukvården integreras med vetenskaplig litteratur och dels av praktisk examination av avancerad hjärt-lungräddning av vuxna.

Bedömning genomförs under VFU inom ambulanssjukvård. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning (BeVut). Vid risk för underkännande skall ansvarig universitetslärare tillsammans med yrkeshandledare och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen.

Fördjupning i omvårdnad inom ambulanssjukvård 7,5 hp
Examinationen genomförs individuellt dels genom skriftlig tentamen som utgår från patientfall, fritext samt flervalsfrågor där kunskap gällande omvårdnaden inom ambulanssjukvården integreras med vetenskaplig litteratur och dels av praktisk examination av avancerad hjärt-lungräddning av barn.

Till grund för betyg gäller att följande delar är genomförda:
• Obligatoriska aktiviteter
• Skriftliga individuella tentamen
• Verksamhetsförlagd utbildning

För betyget godkänt i kursen krävs att samtliga delmoment skall vara betygssatta med godkänt.

Begränsning av antal tentamens- och VFU tillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Underkänd verksamhetsförlagd utbildning får genomgås ytterligare en gång.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter tidigare kurser med kurskod 2AM014
Kursutvärdering sker enligt av Styrelsen för utbildning fastställda riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Jacobson, Bertil; Öberg, P. Åke Teknik i praktisk sjukvård
Sarvimäki, Annelid 1947-; Stenbock-Hult, Bettina Omvårdnadens etik : sjuksköterskan och det moraliska rummet
Ottosson, Jan-Otto Akut psykiatri
Anestesi Halldin, Matts; Lindahl, Sten; Björnekull, Cecilia; Wilhelmsson, Jan
Wireklint Sundström, Birgitta Förberedd på att vara oförberedd : en fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård
Sanders, Mick J. Mosby's paramedic textbook McKenna, Kim D. Lewis, Lawrence M.; Quick, Gary
Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan; Simonsen, Terje Illustrerad farmakologi 2
Dieckmann, Ronald A.; Brownstein, Dena.; Gausche-Hill, Marianne. Pediatric education for prehospital professionals
Critical care nursing : a holistic approach / [edited by] Patricia Gonce Morton, Dorrie K. Fontaine Morton, Patricia Gonce; Fontaine, Dorrie
Rang, H. P.; Dale, M. Maureen Rang & Dale's pharmacology Pharmacology
Nordby, Halvor Etikk og kommunikasjon i prehospitalt medisinsk arbeid
Avancerad hjärt-lungräddning till barn A-HLR : kursbok med webbutbildning
Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen A-HLR : kursbok med webbutbildning
Dalton, Alice. Advanced medical life support : a practical approach to adult medical emergencies