Kursplan för

Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1, 15 hp

Nursing and medical sciences in ambulance care 1, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2015.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT14 , VT15 , HT15 , VT16 , VT17 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , HT19 , VT21 , HT21 , VT23 , VT24
Kurskod
2AM016
Kursens benämning
Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-05-09
Reviderad av
Programnämnd 9
Senast reviderad
2015-04-08
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2015

Särskild behörighet

Antagen till Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.
 

Mål

Kursens övergripande mål är att utifrån omvårdnadens centrala begrepp; människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö, kunna bedriva en personcentrerad vård inom ambulanssjukvård. Studenten skall utveckla kunskaper och färdigheter mot att självständigt kunna tillämpa och integrera omvårdnad med medicinsk vård och behandling i ambulanssjukvård. 

Omvårdnad och Medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 7,5hp

Studenten skall efter avslutad kurs:

- kunna bedöma omvårdnadsbehov hos en vuxen patient med påverkan av vitala funktioner samt förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar, medicinsk vård och behandling inom ambulanssjukvård.
- utifrån aktuell forskning kunna analysera och argumentera kring vanligt förekommande omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar inom ambulanssjukvård.
- förklara, utifrån etiska principer och omvårdnadens centrala begrepp yttre faktorers påverkan på patientens och närståendes välbefinnande inom ambulanssjukvården.
- kunna analysera och förklara risker och komplikationer som kan uppstå relaterat till
patientens tillstånd och den specifika miljön.
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra omvårdnad, undersökningar och behandlingar i livets slutskede

- kunna förklara och relatera indikationer samt utvärdera läkemedelsbehandling vid tidskritiska sjukdomar hos vuxna inom ambulanssjukvård.

Studenten skall efter avslutad VFU inom ambulanssjukvård (3hp):

- självständigt kunna bedöma patientens vitala parametrar samt omvårdnadsbehov.
- under handledning med ett etiskt och sociokulturellt perspektiv kunna tillämpa
  en personcenterad omvårdnad.
- kunna tillämpa relevanta principer för en patientsäker vård avseende positionering, 
  förflyttningsteknik, hygien samt medicinsk teknik.
- kunna på ett professionellt sätt bemöta patienter och närstående samt reflektera över den
   egna förförståelsen i mötet med patienten och dess närstående.
- kunna identifiera riskfyllda miljöer och skapa säkra vårdrum.

Fördjupning i omvårdnad inom ambulanssjukvård 7,5 hp

Studenten skall efter avslutad kurs:

- visa förmåga att resonera om etiskaspekter och medverka vid samt självständigt utföra omvårdnad, undersökningar och behandlingar i livets slutskede
- kunna bedöma omvårdnadsbehov hos barn och unga vuxna med påverkan av vitala funktioner samt förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar, medicinsk vård och behandling inom ambulanssjukvård.
- kunna förklara verknings- och biverkningsmekanismer för läkemedel aktuella för barn och unga vuxna inom ambulanssjukvård.
- kunna förklara och relatera indikationer för läkemedelsbehandling till akuta tillstånd hos barn och unga vuxna inom ambulanssjukvård.
- kunna identifiera och bedöma omvårdnadsbehov hos en patient med akut psykisk ohälsa.

Studenten skall efter avslutad VFU inom anestesisjukvård (3hp):
-kunna tillämpa principer för säkerställande av fri luftväg relevant för ambulanssjukvård.

Studenten skall efter avslutad VFU inom förlossningsvård (1,5hp):
- kunna tillämpa principer för vård vid den okomplicerade förlossningen.

Innehåll

Kursen består av två moment.
 

Omvårdnad och Medicinska ämnen inom ambulanssjukvård, 7.5 hp -principer för bedömning av vitala parametrar samt identifiering av tidskritiska tillstånd och principer för initiering av behandling med stöd av relevanta bedömningsinstrument

-Vårdprocesser inom ambulanssjukvård.

- Vårdrelaterad utrustning i ambulans, ergonomi och förflyttningsteknik samt medicinsk avancerad simulering

- Omvårdnad inom ambulanssjukvård

- Medicinsk teknik, patientsäkerhet, relevanta lagar, författningar samt säkerhetsföreskrifter i ambulanssjukvård.

- Förebyggande av vårdskador och vårdrelaterade infektioner, hygieniska och aseptiska principer

- Läkemedel relevanta för behandling vid akuta sjukdomstillstånd hos vuxna.

- Avancerad hjärt-lungräddning för vuxna- Omvårdnad i livets slutskede samt omhändertagande av avlidna i hemmet. Fördjupning i omvårdnad inom ambulanssjukvård, 7.5 hp

- Etiska aspekter och omvårdnad i livets slutskede samt omhändertagande av avlidna i hemmet.

- Principer för bedömning av vitala parametrar, omvårdnadsbehov och åtgärder vid akuta medicinska och kirurgiska tillstånd hos barn med stöd av relevanta bedömningsinstrument.

- Läkemedel relevanta för behandling vid akuta sjukdomstillstånd hos barn.

- Avancerad hjärt-lungräddning för barn

- Förlossningsvård ur ett prehospitalt omvårdnadsperspektiv

- Principer för fri luftväg

- Bedömning och omvårdnad av individer med psykisk ohälsa.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, gruppdiskussioner, individuella studieuppgifter, litteraturstudier, färdighetsträning, simulering och verksamhetsförlagd utbildning.

Den verksamhetsförlagda utbildningen på 5 veckor. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 32 timmar/vecka (trekvartsstudier) förlagd i vårdverksamhet. Dag-, kvälls- och nattpass förekommer, övrig tid omfattar teoretiska studier.

Obligatoriska moment
Deltagande i avancerad hjärt- och lungräddning på barn och vuxna, färdighetsträning, simulering och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 

Examination

Omvårdnad och Medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1 (7,5hp)
Examinationerna genomförs dels med individuell skriftlig hemtentamen som utgår från patientfall, fritext samt flervalsfrågor där kunskap från olika områden; farmakologi, patofysiologi, omvårdnad relevanta för ambulanssjukvården integreras med vetenskaplig litteratur och dels av praktisk examination av avancerad hjärt-lungräddning av vuxna

Bedömning genomförs under VFU inom ambulanssjukvård. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning (BeVut). Vid risk för underkännande skall ansvarig universitetslärare tillsammans med yrkeshandledare och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen.

Fördjupning i omvårdnad inom ambulanssjukvård 7,5 hp
Examinationen genomförs individuellt dels genom skriftlig tentamen som utgår från patientfall, fritext samt flervalsfrågor där kunskap gällande omvårdnaden inom ambulanssjukvården integreras med vetenskaplig litteratur och dels av praktisk examination av avancerad hjärt-lungräddning av barn samt individuell skriftlig essä avseende etiska aspekter och omvårdnad i livets slutskede samt omhändertagande av avlidna i hemmet.

Till grund för betyg gäller att följande delar är genomförda:

  • Obligatoriska aktiviteter
  • Skriftliga individuella tentame
  • Individuell skriftlig essä
  • Verksamhetsförlagd utbildning

För betyget godkänt i kursen krävs att samtliga delmoment skall vara betygssatta med godkänt.

Begränsning av antal tentamens- och VFU tillfällen
Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.
 

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter tidigare kurser med kurskod 2AM014.
Kursutvärdering sker enligt av Styrelsen för utbildnings fastställda riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Jacobson, Bertil; Öberg, P. Åke Teknik i praktisk sjukvård
Sarvimäki, Annelid 1947-; Stenbock-Hult, Bettina Omvårdnadens etik : sjuksköterskan och det moraliska rummet
Ottosson, Jan-Otto Akut psykiatri
Anestesi Halldin, Matts; Lindahl, Sten; Björnekull, Cecilia; Wilhelmsson, Jan
Wireklint Sundström, Birgitta Förberedd på att vara oförberedd : en fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård
Sanders, Mick J. Mosby's paramedic textbook McKenna, Kim D. Lewis, Lawrence M.; Quick, Gary
Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan; Simonsen, Terje Illustrerad farmakologi 2
Rang, H. P.; Dale, M. Maureen Rang & Dale's pharmacology Pharmacology
Nordby, Halvor Etikk og kommunikasjon i prehospitalt medisinsk arbeid
Avancerad hjärt-lungräddning till barn A-HLR : kursbok med webbutbildning
Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen A-HLR : kursbok med webbutbildning
Dalton, Alice. Advanced medical life support : a practical approach to adult medical emergencies
Dieckmann, Ronald A.; Brownstein, Dena.; Gausche-Hill, Marianne. Pediatric education for prehospital professionals
Prehospital akutsjukvård Suserud, Björn-Ove; Svensson, Leif