Kursplan för

Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1, 15 hp

Nursing and medical sciences in ambulance care 1, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT14 , VT15 , HT15 , VT16 , VT17 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , HT19 , VT21 , HT21 , VT23 , VT24
Kurskod
2AM016
Kursens benämning
Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-05-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Kursens övergripande mål är att utifrån omvårdnadens centrala begrepp; människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö, kunna bedriva en personcentrerad vård inom ambulanssjukvård. Studenten skall utveckla kunskaper och färdigheter mot att självständigt kunna tillämpa och integrera omvårdnad med medicinsk vård och behandling i ambulanssjukvård. 

Omvårdnad och Medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 7,5hp

Studenten skall efter avslutad kurs:

- kunna bedöma omvårdnadsbehov hos en vuxen patient med påverkan av vitala funktioner samt förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar, medicinsk vård och behandling inom ambulanssjukvård.
- utifrån aktuell forskning kunna analysera och argumentera kring vanligt förekommande omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar inom ambulanssjukvård.
- förklara yttre och inre faktorers påverkan på patientens och närståendes välbefinnande inom ambulanssjukvården, utifrån etiska principer och omvårdnadens centrala begrepp.
- kunna analysera och förklara risker och komplikationer som kan uppstå relaterat till
patientens tillstånd och den specifika miljön.
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra omvårdnad, undersökningar och behandlingar i livets slutskede
- kunna förklara verknings- och biverkningsmekanismer för läkemedel aktuella för vuxna inom ambulanssjukvård.
- kunna förklara och relatera indikationer för läkemedelsbehandling till akuta tillstånd hos vuxna inom ambulanssjukvård.

Studenten skall efter avslutad VFU inom ambulanssjukvård (3hp):

- självständigt kunna bedöma patientens vitala parametrar samt omvårdnadsbehov.
- under handledning med ett etiskt och sociokulturellt perspektiv kunna tillämpa
  en personcenterad omvårdnad.
- kunna tillämpa relevanta principer för en patientsäker vård avseende positionering, 
  förflyttningsteknik, hygien samt medicinsk teknik.
- kunna på ett professionellt sätt bemöta patienter och närstående samt reflektera över den
   egna förförståelsen i mötet med patienten och dess närstående.

Fördjupning i omvårdnad inom ambulanssjukvård 7,5 hp

Studenten skall efter avslutad kurs:

- kunna bedöma omvårdnadsbehov hos en vuxen patient med påverkan av vitala funktioner samt förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar, medicinsk vård och behandling inom ambulanssjukvård.
- kunna bedöma omvårdnadsbehov hos barn och unga vuxna med påverkan av vitala funktioner samt förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar, medicinsk vård och behandling inom ambulanssjukvård.
- kunna förklara verknings- och biverkningsmekanismer för läkemedel aktuella för barn och unga vuxna inom ambulanssjukvård.
- kunna förklara och relatera indikationer för läkemedelsbehandling till akuta tillstånd hos barn och unga vuxna inom ambulanssjukvård.
- kunna identifiera och bedöma omvårdnadsbehov hos en patient med akut psykisk ohälsa.

Studenten skall efter avslutad VFU inom anestesisjukvård (3hp):
-kunna tillämpa principer för säkerställande av fri luftväg relevant för ambulanssjukvård.

Studenten skall efter avslutad VFU inom förlossningsvård (1,5hp):
- under handledning träna på situationer i vårdarbetet vid den okomplicerade förlossningen.

Innehåll

Kursen består av två moment.

Omvårdnad och Medicinska ämnen inom ambulanssjukvård, 7.5 hp -principer för bedömning av vitala parametrar samt identifiering av symtom vid respiratoriska och cirkulatoriska sjukdomstillstånd samt bröstsmärta hos vuxna, med stöd av relevanta bedömningsinstrument.

- Förberedelse och färdighetsträning inför verksamhetsförlagd utbildning gällande vårdrelaterad utrustning i ambulans, ergonomi och förflyttningsteknik samt medicinsk avancerad simulering

- Omvårdnad inom ambulanssjukvård

- Medicinsk teknik, patientsäkerhet, relevanta lagar, författningar samt säkerhetsföreskrifter i ambulanssjukvård.

- Förebyggande av vårdskador och vårdrelaterade infektioner, hygieniska och aseptiska principer

- Läkemedel relevanta för behandling vid akuta sjukdomstillstånd hos vuxna.

- Avancerad hjärt-lungräddning för vuxna.

- Omvårdnad i livets slutskede samt omhändertagande av avlidna i hemmet. Fördjupning i omvårdnad inom ambulanssjukvård, 7.5 hp - Principer för bedömning av vitala parametrar samt identifiering av symtom vid kirurgiska samt cerebrala sjukdomstillstånd hos vuxna, med stöd av relevanta bedömningsinstrument.

- Principer för bedömning av vitala parametrar, omvårdnadsbehov och åtgärder vid akuta medicinska och kirurgiska tillstånd hos barn med stöd av relevanta bedömningsinstrument.

- Läkemedel relevanta för behandling vid akuta sjukdomstillstånd hos barn.

- Avancerad hjärt-lungräddning för barn

- Förlossningsvård ur ett prehospitalt omvårdnadsperspektiv

- Principer för fri luftväg

- Bedömning och omvårdnad av individer med psykisk ohälsa.

Arbetsformer

Arbetsformerna syftar till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och reflektion. Detta kräver ett aktivt deltagande i lärprocessen och studenten tillåts och uppmuntras att ta eget ansvar. I denna kurs förekommer föreläsningar, gruppdiskussioner, individuella studieuppgifter, litteraturstudier, färdighetsträning, simulering och verksamhetsförlagd utbildning.

Kursen är nätbaserad och genomförs på trekvartsfart motsvarande ca 30 timmar per vecka. Kursen omfattar om 15 hp och det ingår cirka 4 obligatoriska träffar på KI Södersjukhuset. I största möjliga mån förläggs dessa dagar sammanhängande. Övrig tid bedrivs studierna via webbaserad lärplattform.

Den verksamhetsförlagda utbildningen på 5 veckor är förlagd inom Stockholms läns landsting. Den kan efter överenskommelse mellan inblandade parter genomföras utanför Stockholms län. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav ca 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet. Dag-, kvälls- och nattpass förekommer, övrig tid omfattar teoretiska studier.

Obligatoriska moment
Deltagande i avancerad hjärt- och lungräddning på barn och vuxna, simulering och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt. Vi frånvaro vid obligatoriska aktiviteter åligger det studenten att kontakta kursansvarig för att diskutera konsekvenser av frånvaro.

Examination

Omvårdnad och Medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1 (7,5hp)
Examinationen genomförs individuellt genom skriftlig tentamen som utgår från patientfall, fritext samt flervalsfrågor där kunskap gällande omvårdnaden inom ambulanssjukvården integreras med vetenskaplig litteratur och dels av praktisk examination av avancerad hjärt-lungräddning av vuxna.

Bedömning genomförs under VFU inom ambulanssjukvård. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning (BeVut). Vid risk för underkännande skall ansvarig universitetslärare tillsammans med yrkeshandledare och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen.

Fördjupning i omvårdnad inom ambulanssjukvård 7,5 hp
Examinationen genomförs individuellt dels genom skriftlig tentamen som utgår från patientfall, fritext samt flervalsfrågor där kunskap gällande omvårdnaden inom ambulanssjukvården integreras med vetenskaplig litteratur och dels av praktisk examination av avancerad hjärt-lungräddning av barn.

Till grund för betyg gäller att följande delar är genomförda:
• Obligatoriska aktiviteter
• Skriftliga individuella tentamen
• Verksamhetsförlagd utbildning

För betyget godkänt i kursen krävs att samtliga delmoment skall vara betygssatta med godkänt. Betyg sätts av examinator.

Begränsning av antal tentamens- och VFU tillfällen
För skriftliga tentamina gäller att student har rätt att deltaga vid sammanlagt sex provtillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda provtillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Underkänd verksamhetsförlagd utbildning får genomgås ytterligare en gång.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid, hänvisas då till det omtentamenstillfälle som enligt KI:s riktlinjer ska ges två–sex veckor efter att examinationsresultatet på den första examinationen meddelats. Tidpunkter för provtillfällen anges vid kursstart.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. 

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter tidigare kurser med kurskod 2AM014
Kursutvärdering sker enligt utbildningsstyrelsens fastställda riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Dalton, Alice. Advanced medical life support : a practical approach to adult medical emergencies
Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi.n 2,p Sjukdomar och behandling Nordlund, Helena; Lyså, Roy
Jacobson, Bertil; Öberg, P. Åke Teknik i praktisk sjukvård
Sarvimäki, Annelid 1947-; Stenbock-Hult, Bettina Omvårdnadens etik : sjuksköterskan och det moraliska rummet
Ottosson, Jan-Otto Akut psykiatri
Anestesi Halldin, Matts; Lindahl, Sten; Björnekull, Cecilia; Wilhelmsson, Jan
Sanders, Mick J. Mosby's paramedic textbook Paramedic textbook Lewis, Lawrence M.; Quick, Gary; McKenna, Kim
Pediatric education for prehospital professionals Dieckmann, Ronald
Wireklint Sundström, Birgitta Förberedd på att vara oförberedd : en fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård
Avancerad hjärt-lungräddning till barn A-HLR : kursbok med webbutbildning
Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen A-HLR : kursbok med webbutbildning