Kursplan för

Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1, 15 hp

Nursing and medical sciences in ambulance care 1, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT14 , VT15 , HT15 , VT16 , VT17 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , HT19 , VT21 , HT21 , VT23 , VT24
Kurskod
2AM016
Kursens benämning
Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-05-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Antagen till Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att utifrån omvårdnadens centrala begrepp; människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö, kunna bedriva en personcentrerad vård inom ambulanssjukvård. Studenten skall utveckla kunskaper och färdigheter mot att självständigt kunna tillämpa och integrera omvårdnad med medicinsk vård inom ambulanssjukvård. 

Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård, 4,5 hp

Studenten skall efter avslutad kurs:

 • kunna bedöma omvårdnadsbehov hos vuxna samt geriatriska patienter med påverkan av vitala funktioner samt förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar och medicinsk vård inom ambulanssjukvård
 • utifrån aktuell forskning kunna analysera och argumentera kring vanligt förekommande omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar inom ambulanssjukvård
 • förklara, utifrån etiska principer och omvårdnadens centrala begrepp, yttre faktorers påverkan på patientens och närståendes välbefinnande inom ambulanssjukvården
 • kunna analysera och förklara risker och komplikationer som kan uppstå relaterat till patientens tillstånd och den specifika miljön
 • visa förmåga att resonera om etiska aspekter och medverka vid samt självständigt utföra omvårdnad, undersökningar och behandlingar i livets slutskede
 • kunna förklara och relatera indikationer samt utvärdera läkemedelsbehandling vid tidskritiska sjukdomar hos vuxna samt geriatriska patienter inom ambulanssjukvård

Verksamhetsförlagd utbildning inom ambulanssjukvård I, 3 hp

Studenten skall efter avslutad VFU 

 • självständigt kunna bedöma patientens vitala parametrar samt omvårdnadsbehov
 • under handledning med ett etiskt och sociokulturellt perspektiv kunna tillämpa en personcentrerad omvårdnad
 • kunna tillämpa relevanta principer för en patientsäker vård avseende positionering, förflyttningsteknik, hygien samt medicinsk teknik
 • kunna på ett professionellt sätt bemöta patienter och närstående samt reflektera över den egna förförståelsen i mötet med patienten och dess närstående.
 • kunna identifiera riskfyllda miljöer och skapa en säker vårdmiljö

Fördjupning i omvårdnad inom ambulanssjukvård 4,5 hp

Studenten skall efter avslutad kurs:

 • kunna bedöma omvårdnadsbehov hos barn och unga vuxna med påverkan av vitala funktioner samt förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar, och medicinsk vård inom ambulanssjukvård
 • kunna förklara verknings- och biverkningsmekanismer för läkemedel aktuella för barn och unga vuxna inom ambulanssjukvård
 • kunna förklara och relatera indikationer samt utvärdera läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd hos barn och unga vuxna inom ambulanssjukvård
 • kunna identifiera och bedöma omvårdnadsbehov hos en patient med akut psykisk ohälsa
 • behärska principer inom det forensiska omvårdnadsarbetet relevant för verksamhetsområdet 

Verksamhetsförlagd utbildning Anestesi 1,5 hp

Studenten skall efter avslutad VFU inom anestesisjukvård:

 • kunna tillämpa principer för säkerställande av fri luftväg relevant för ambulanssjukvård samt utföra manuell ventilering

Verksamhetsförlagd utbildning Förlossning 1,5 hp

Studenten skall efter avslutad VFU inom förlossningsvård:

 • kunna tillämpa principer för vård vid okomplicerad förlossning

Innehåll

Kursen består av fem moment.

Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård, 4.5 hp

Betygsskala: GU
 • principer för bedömning av vitala parametrar samt identifiering av tidskritiska tillstånd och principer för initiering av behandling av den vuxne samt den geriatriska patienten med stöd av relevanta bedömningsinstrument
 • vårdprocesser inom ambulanssjukvård
 • etiska aspekter inom ambulanssjukvård
 • avancerad hjärt-lungräddning för vuxna
 • omvårdnad i livets slutskede samt omhändertagande av avlidna i hemmet
 • bedömning och omvårdnad av individer med psykisk ohälsa

Verksamhetsförlagd utbildning inom ambulanssjukvård I, 3.0 hp

Betygsskala: GU
 • vårdrelaterad utrustning i ambulans, ergonomi och förflyttningsteknik samt medicinsk   avancerad simulering
 • omvårdnad inom ambulanssjukvård
 • medicinsk teknik, patientsäkerhet, relevanta lagar, författningar samt säkerhetsföreskrifter i ambulanssjukvård
 • förebyggande av vårdskador och vårdrelaterade infektioner, hygieniska och aseptiska principer
 • läkemedel relevanta för behandling vid akuta sjukdomstillstånd hos vuxna och geriatriska patienter

Fördjupning i omvårdnad inom ambulanssjukvård, 4.5 hp

Betygsskala: GU
 • principer för bedömning av vitala parametrar, omvårdnadsbehov och åtgärder vid akuta medicinska och kirurgiska tillstånd hos barn med stöd av relevanta bedömningsinstrument
 • läkemedel relevanta för behandling vid akuta sjukdomstillstånd hos barn
 • avancerad hjärt-lungräddning för barn
 • forensiskt omvårdnad

Verksamhetsförlagd utbildning Anestesi, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Principer för säkerställande av fri luftväg relevant för ambulanssjukvård samt utföra manuell ventilering

Verksamhetsförlagd utbildning Förlossning, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • förlossningsvård
 • omvårdnad av den födande kvinnan 
 • omhändertagande av det nyfödda barnet

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, gruppdiskussioner, individuella studieuppgifter, litteraturstudier, färdighetsträning, simulering och verksamhetsförlagd utbildning. Antal fysiska träffar är begränsat till max 4 dagar per 7,5 hp. Övrig tid bedrivs studierna via nätbaserad lärplattform.

Den verksamhetsförlagda utbildningen som genomförs under totalt 4 veckor och omfattar 32 timmar/vecka (trekvartsstudier) är förlagd i verksamheten, övrig tid omfattar teoretiska studier. Dag-, kvälls, natt- och helgpass förekommer samt även röda dagar i förekommande fall. Studenter har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Obligatoriska moment
Deltagande i avancerad hjärt- och lungräddning på barn och vuxna, färdighetsträning, simulering, grupparbete, caseseminarier, quiz och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination

Omvårdnad och Medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1 (4,5hp)
Examination genomförs genom individuell skriftlig hemtentamen där kunskap från olika områden integreras.  Examinationen genomförs också genom seminarium. Studenten ska under verksamhetsförlagd utbildning I, alternativt i sitt dagliga arbete, idemtifiera ett etiskt problem eller dilemma. Det etiska problemet eller dilemmat skall beskrivas i diskussionsforum. Dessa diskussionsinlägg utgör grunden för ett etikseminarium som genomförs i grupper om 4 - 6 personer.

Verksamhetsförlagd utbildning I (3 hp)
Bedömning genomförs under VFU inom ambulanssjukvård. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning (BeVut). Vid risk för underkännande skall ansvarig universitetslärare tillsammans med yrkeshandledare och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen.

Fördjupning i omvårdnad inom ambulanssjukvård 4,5 hp
Examinationer genomförs individuellt och i mindre grupper genom examinerande seminarium.   

Till grund för betyg gäller att följande delar är genomförda:

 • Obligatoriska aktiviteter
 • Skriftliga individuella tentamina
 • Seminarier

För betyget godkänt i kursen krävs att samtliga delmoment skall vara betygsatta med godkänt.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Verksamhetsförlagd utbildning Anestesi 1,5 hp
Bedömning genomförs under VFU inom anestesisjukvård. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning (BeVut). Vid risk för underkännande skall examinator tillsammans med yrkeshandledare och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen.

Verksamhetsförlagd utbildning Förlossning 1,5 hp
Bedömning genomförs under VFU inom förlossningsvård. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning (BeVut). Vid risk för underkännande skall examinator tillsammans med yrkeshandledare och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen.

Begränsning av antal tentamens- och VFU tillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. 
Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas. En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det tillhandahållas minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

AMLS : advanced medical life support : an assessment-based approach
Anestesi Lindahl, Sten; Winsö, Ola; Åkeson, Jonas
Avancerad HLR barn : kursbok
Avancerad HLR vuxen : kursbok
Geriatrikboken Wahlund, Lars-Olof
Nutbeam, Tim. ABC of Prehospital Emergency Medicine
Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundnivå Skärsäter, Ingela; Wiklund Gustin, Lena
Pediatric education for prehospital professionals Fuchs, Susan; McEvoy, Mike
Personcentrerad omvårdnad - i teori och praktik Edvardsson, David; Backman, Annica
Pons, Peter Prehospital Care Pearls and Pitfalls
Psykosociala behov vid akut och kritisk sjukdom Stubberud, Dag-Gunnar
Rahmqvist, J Forensic care for victims of violence and their family members in the emergency department
Salö, Martin På klinik : handbok för blivande läkare
Simonsen, Terje; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi 2 Utg 4
Teoretiska grunder för vårdande Arman, Maria; Dahlberg, Karin; Ekebergh, Margaretha
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd
Lundberg, Lars; Bäckström, Denise; Andersson Hagiwara, Magnus Prehospital akutsjukvård