Kursplan för

Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 2, 15 hp

Nursing and medical sciences in ambulance care 2, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , HT14 , VT15 , HT15 , VT16 , VT17 , HT17 , HT18 , HT19 , VT21 , HT21 , VT23
Kurskod
2AM017
Kursens benämning
Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 2
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2013-02-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Antagen till Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård.

Godkänt resultat på kursen Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7.5 hp samt godkänt resultat på momenten 'Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård' samt 'Verksamhetsförlagd utbildning inom ambulanssjukvård I'  i kursen Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1, 15 hp.

Student som underkänts på verksamhetsförlagt utbildning (VFU/motsvarande) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patientens förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att utifrån omvårdnadens centrala begrepp; människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö, kunna tillämpa en personcentrerad vård inom ambulanssjukvård. Studenten skall kunna reflektera över de olika aktörernas roll ur ett patientsäkerhetsperspektiv i den prehospitala vårdkedjan samt självständigt utföra och integrera omvårdnad med medicinsk vård inom ambulanssjukvård. 

Lärandemål, Omvårdnad vid trauma 3,0 hp
Studenten skall efter avslutad kurs:

 • självständigt kunna identifiera och analysera barn, vuxna och äldres traumatiskt uppkomna skador utifrån skademekanismer och symtom
 • självständigt kunna initiera och tillämpa omvårdnad samt utföra medicinsk vård 
 • kunna reflektera över betydelsen av patientsäkerhet i vårdkedjan vid informationsöverföring och samverkan med andra aktörer/vårdgivare och akutmottagning

Lärandemål, Katastrofmedicin och samverkan vid särskild händelse 1.5 hp

Studenten skall efter avslutad kurs:

 • visa förmåga att triagera och initiera behandling vid särskild händelse
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för katastrofmedicin ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv
 • visa fördjupad kunskap om krisreaktioner och bemötande av dessa i samband med särskild händelse
 • kunna redogöra för samhällets beredskap och organisation i samband med särskild händelse
 • visa fördjupade kunskap om samverkan med andra myndigheter i samband med särskild händelse

Lärandemål, Verksamhetsförlagd utbildning inom ambulanssjukvård 10,5 hp
Momentet innehåller både verksamhetsförlagd utbildning och verksamhetsintegrerat lärande.

Studenten skall efter avslutad VFU inom ambulanssjukvård självständigt:

 • kunna bedöma och analysera patientens vitala parametrar och omvårdnadsbehov samt utifrån komplexa frågeställningar planera, initiera, leda och utvärdera lämplig omvårdnad, åtgärder och medicinsk behandling under starkt varierade förhållanden
 • utifrån en helhetssyn på människan kunna samverka med patient och närstående
 • kunna göra bedömningar av, samt tillämpa, en personcentrerad omvårdnad och reflektera över denna ur ett etiskt och sociokulturellt perspektiv
 • bemöta individen med ett professionellt förhållningssätt samt reflektera över den egna förförståelsen i mötet med patienten och dess närstående
 • kunna visa vårdpedagogiskt  förhållningssätt i möte med patient, närstående och kollegor
 • kunna på ett patientsäkert sätt kommunicera skriftlig och muntlig information mellan aktörer i vården samt analysera och reflektera över patientens säkerhet i vårdkedjan 
 • visa kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet betydelse för ambulanssjukvård
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Innehåll

Kursen innehåller tre moment:

Omvårdnad vid trauma, 3.0 hp

Betygsskala: GU

-  Bedömning, omvårdnad och åtgärder vid trauma hos vuxna och barn i ambulanssjukvård

-  bedömning och triage på akutmottagning

- patientsäkerhet vid informationsöverföring i vårdkedjan

Katastrofmedicin och samverkan vid särskild händelse, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv

- Triage vid särskild händelse

- Skadeplatsarbete; omvårdnad vid förändrade vårdnivåer i samband med stora skadeutfall

- Samverkan med andra myndigheter vid särskild händelse

- Bemötande av drabbade vid krissituation

Verksamhetsförlagd utbildning inom ambulanssjukvård, 10.5 hp

Betygsskala: GU

-  omvårdnad, bedömning och åtgärder inom ambulanssjukvård

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat, teambaserat lärande och ett kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används i denna kurs är föreläsningar, gruppdiskussioner, kliniska moment, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. Campusdagar innehållande seminarier, föreläsningar och simuleringar.

I kursen ingår 8 veckor verksamhetsförlagd utbildning/ verksamhetsintegrerat lärande (VFU /VIL). Den verksamhetsförlagda utbildningen som omfattar 32 timmar/vecka är förlagd i verksamheten. Dag-, kvälls, natt- och helgpass förekommer samt även röda dagar i förekommande fall. Studenter har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Obligatoriska moment
Den verksamhetsförlagda utbildningen är obligatorisk. 

Examination

Omvårdnad vid trauma 3.0 hp
Traumasjukvård examineras genom en individuell tentamen som följs upp via seminarium samt simulering.

Katastrofmedicin och samverkan vid allvarlig händelse 1.5 hp
Katastrofmedicin examineras genom en digital examination samt teoretiskt ledningsspel.

Verksamhetsförlagd utbildning inom ambulanssjukvård 10,5 hp
Bedömning genomförs under den verksamhetsförlagda utbildningen inom ambulanssjukvård. Yrkeshandledare ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning (BeVut) och universitetsadjunkt/lektor genomför klinisk examination.

För betyget godkänt i kursen krävs att samtliga delmoment skall vara betygssatta med godkänt.

Examinator bedömer om, och i så fall hur, frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Till grund för betyg gäller att följande delar är genomförda:

 • Obligatoriska aktiviteter
 • Skriftliga individuella tentamen
 • Kliniska examinationer samt slutexaminationsvecka
 • Verksamhetsförlagd utbildning

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas. En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det tillhandahållas minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurs är överlappande: 2AM016 Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1, 15 hp.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Göransson, Katarina; Eldh, Ann Catrine; Jansson, Anna Triage på akutmottagning
Akut vård ur ett patientperspektiv Almerud Österberg, Sofia; Nordgren, Lena
Nilsson, Heléne; Kristiansson, Tomas Katastrofmedicinsk beredskap : att leda sjukvård på ett särskilt sätt
Sandman, Lars; Ekerstad, Niklas; Lindroth, Katrin Triage som prioriteringsinstrument på akutmottagning : en etisk analys av RETTS
Fuchs, Susan; Pante, Michael D. Pediatric education for prehospital professionals
MIMMS - på svenska : major incident medical management and support : praktisk ledning av sjukvård vid en större skadehändelse Mackway-Jones, Kevin
Caroline, Nancy L.; Caroline, Nancy L.t Emergency care in the streets Nancy Caroline's emergency care in the streets Elling, Bob; Pollak, Andrew N.
Geriatrikboken Wahlund, Lars-Olof
PHTLS : prehospital trauma life support
Traumatologi Lennquist, Sten
Lundberg, Lars; Bäckström, Denise; Andersson Hagiwara, Magnus Prehospital akutsjukvård
Widgren, Bengt RETTS : akutsjukvård direkt