Kursplan för

Examensarbete i logopedi, 30 hp

Degree project in speech and language pathology, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2010.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , VT14 , VT15 , VT18 , VT20 , VT21 , VT23 , VT24
Kurskod
2LG021
Kursens benämning
Examensarbete i logopedi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 4
Datum för fastställande
2010-05-05
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2010

Särskild behörighet

Tillträdeskrav för kursen Examensarbete i logopedi innebär att alla kurser på termin 1-6 ska vara godkända.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna - planera, genomföra, sammanställa, dra slutsatser och presentera resultaten av en egen forskningsstudie muntligt och skriftligt i form av en uppsats eller ett vetenskapligt manuskript - visa förståelse för och översiktligt beskriva olika forskningsmetoder inom teoretisk och klinisk logopedisk forskning samt angränsande forskning inom lingvistik och psykologi - kritiskt värdera publicerat vetenskapligt material - uppvisa förmåga till konstruktiv kritik av en kurskamrats uppsats som opponent vid ett seminarium

Innehåll

Studenten ska under handledning genomföra en deskriptiv eller experimentell studie inkluderande alla moment i forskningsprocessen: litteratursökningar, projektplan, frågeställningar, datainsamling, databearbetning, tolkning och redovisning. Studien kan genomföras och uppsatsen författas enskilt eller tillsammans med kurskamrat. Arbetet ska ske självständigt och omfattning och kvalitet ska motsvara en publicerbar artikel för en vetenskaplig tidskrift inom det logopediska verksamhetsfältet. Efter ett introducerande seminarium termin 6 genomförs en seminarieserie termin 7 med litteratursökning, statistik och vetenskapsteori. Under seminarieserien ska en projektplan färdigställas, presenteras och granskas av kurskamrat. Därefter genomförs den planerade studien.

Arbetsformer

Kursen omfattar sammanlagt 20 veckors heltidsarbete varav huvuddelen ägnas åt självständigt projektarbete under handledning. Förberedande seminarier samt avslutande seminarier för presentation och opposition ingår.

Examination

Examinationen omfattar skriftlig rapportering och muntlig redovisning av projektplan, skriftlig rapportering och muntlig redovisning samt försvar av uppsatsen, samt opponentskap på annan kurskamrats arbete. För godkänt ska dessa delar vara genomförda och uppsatsen inlämnad i en korrigerad version. Examinator bedömer uppsatsen. Seminarierna är obligatoriska.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett och ett halvt år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av tre år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Vid underkänt resultat hänvisas till KI:s lokala riktlinjer. Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare
Lohmander, A Råd och rutiner för examensarbetet samt anvisningar för hur uppsatsen ska skrivas