Kursplan för

Examensarbete i logopedi, 30 hp

Degree project in speech and language pathology, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , VT14 , VT15 , VT18 , VT20 , VT21 , VT23 , VT24
Kurskod
2LG021
Kursens benämning
Examensarbete i logopedi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 4
Datum för fastställande
2010-05-05
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2020-10-19
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Tillträdeskrav för kursen Examensarbete i logopedi innebär att alla kurser på termin 1-7 ska vara godkända med undantag av 7,5 hp resterande från termin 7. Dock krävs godkänt resultat på kursen Forskningsmetodik (2LG095), termin 7.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
Kunskap och förståelse

 • självständigt identifiera och formulera frågeställningar, planera, genomföra, sammanställa, dra slutsatser och presentera resultaten av en egen forskningsstudie muntligt och skriftligt i form av en uppsats eller ett vetenskapligt manuskript inom givna tidsramar
 • självständigt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för logopedi, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
 • visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen
 • kunna översiktligt beskriva olika forskningsmetoder inom teoretisk och klinisk logopedisk forskning samt angränsande forskning inom lingvistik och psykologi

Färdighet och förmåga

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt granska, värdera och använda relevant information samt diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten
 • ge konstruktiv kritik av en kurskamrats uppsats som opponent vid ett seminarium
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ta ställning till etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • diskutera det egna arbetets relevans för individ och samhälle inklusive begränsningar, möjligheter och människors ansvar för hur vetenskap används
 • identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Innehåll

Kursen innehåller två moment:

State of the art, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Studenten ska efter litteratursökning och granskning enskilt författa en gedigen och aktuell bakgrund, "state of the art" för det valda projektområdet. Rapporten examineras och ska vara godkänd före genomförande av del 2, projektarbetet.

Projektarbete, 24.0 hp

Betygsskala: GU

Studenten ska under handledning genomföra en deskriptiv eller experimentell studie som tar sin utgångspunkt i tidigare godkänd projektplan och "state of the art"-rapport och inkluderar de resterande momenten i forskningsprocessen: inledning, syfte, frågeställningar, datainsamling, databearbetning, tolkning och redovisning. Studien ska innehålla beskrivande statistik i kombination med antingen analytisk eller analys av intervjudata.  Studien ska genomföras och rapporten författas enskilt. Arbetet ska ske självständigt och omfattning och kvalitet ska motsvara en artikel för en vetenskaplig tidskrift inom logopedi. En populärvetenskaplig skriftlig sammanfattning ska göras. Rapporten presenteras muntligt och granskas vid ett examinationsseminarium under termin 8 samt vid en vetenskaplig dag.

Arbetsformer

Kursen omfattar sammanlagt 20 veckors heltidsarbete varav huvuddelen ägnas åt självständigt projektarbete under handledning. Förberedande seminarier samt avslutande seminarier för presentation och opposition ingår.
Tidsplanen inför färdigställande av slutversion av examensarbetet ska ske enligt särskild studiehandledning. Om studenten inte uppnår lärandemålen under innevarande kurstillfälle, kan fortsatt handledning i rimlig omfattning ges kommande läsår.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges

Examination

För godkänd kurs krävs:

 • godkänd del 1 (state of the art-rapport, är krav för genomförande av del 2)
 • godkänd vetenskaplig rapport och populärvetenskaplig sammanfattning
 • godkänd muntlig presentation och godkänt försvar av examensarbetet
 • godkänd opponering på annat examensarbete
 •  deltagande vid minst 10 presentationsseminarier
 • genomförd muntlig presentation vid vetenskaplig dag

  Tidsplanen inför färdigställande av slutversion av examensarbetet ska ske enligt särskild studiehandledning.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Det tredje tentamenstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Att skriva examensarbete i logopedi. Regler och skrivråd.
Studiehandledning. Examensarbete i logopedi.

Fördjupningslitteratur

Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare. : Faktabok
Schiavetti, Nicholas; Metz, Dale Evan.; Orlikoff, Robert F. Evaluating research in communicative disorders
Greenhalgh, Trisha How to read a paper : the basics of evidence-based medicine