Kursplan för

Examensarbete i logopedi, 30 hp

Degree project in speech and language pathology, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2015.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , VT14 , VT15 , VT18 , VT20 , VT21 , VT23 , VT24
Kurskod
2LG021
Kursens benämning
Examensarbete i logopedi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 4
Datum för fastställande
2010-05-05
Reviderad av
Programnämnd 4
Senast reviderad
2014-11-05
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2015

Särskild behörighet

Tillträdeskrav för kursen Examensarbete i logopedi innebär att alla kurser på termin 1-7 ska vara godkända med undantag av 7,5 hp resterande från termin 7 dock krävs godkänt resultat på kursen Vetenskapliga seminarier och etik (2LG049), termin 7.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
Kunskap och förståelse

 • självständigt identifiera och formulera frågeställningar, planera, genomföra, sammanställa, dra slutsatser och presentera resultaten av en egen forskningsstudie muntligt och skriftligt i form av en uppsats eller ett vetenskapligt manuskript inom givna tidsramar
 • självständigt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för logopedi, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
 • visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen
 • kunna översiktligt beskriva olika forskningsmetoder inom teoretisk och klinisk logopedisk forskning samt angränsande forskning inom lingvistik och psykologi

Färdighet och förmåga

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt granska, värdera och använda relevant information samt diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten
 • ge konstruktiv kritik av en kurskamrats uppsats som opponent vid ett seminarium
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ta ställning till etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Innehåll

Studenten ska under handledning genomföra en deskriptiv eller experimentell studie inkluderande alla moment i forskningsprocessen: litteratursökningar, projektplan, frågeställningar, datainsamling, databearbetning, tolkning och redovisning. Studien kan genomföras och uppsatsen författas enskilt eller tillsammans med kurskamrat. Arbetet ska ske självständigt och omfattning och kvalitet ska motsvara en artikel för en vetenskaplig tidskrift inom logopedi. Rapporten presenteras och granskas vid ett examinationsseminarium under termin 8.

Arbetsformer

Kursen omfattar sammanlagt 20 veckors heltidsarbete varav huvuddelen ägnas åt självständigt projektarbete under handledning. Förberedande seminarier samt avslutande seminarier för presentation och opposition ingår.

Examination


För godkänd kurs krävs:

 • godkänd vetenskaplig rapport
 • godkänd muntlig presentation och godkänt försvar av examensarbetet
 • godkänd opponering på annat examensarbete
 •  deltagande vid ytterligare sex presentationsseminarier

  Tidsplanen inför färdigställande av slutversion av examensarbetet ska ske enligt särskild studiehandledning.

 

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för
utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare. : Faktabok
Schiavetti, Nicholas; Metz, Dale Evan.; Orlikoff, Robert F. Evaluating research in communicative disorders
Östberg, Per Att skriva examensarbete i logopedi. Regler och skrivråd
Östberg, Per Studiehandledning. Examensarbete i logopedi