Kursplan för

Cancersjukdomar och omvårdnad vid behandling av cancersjukdomar, 15 hp

Cancer Diseases and Nursing Care During Different Treatment Modalities for Cancer, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , VT14 , HT15 , VT18 , HT20 , HT21 , VT24 , HT24
Kurskod
2ON017
Kursens benämning
Cancersjukdomar och omvårdnad vid behandling av cancersjukdomar
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2013-02-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2024-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Antagen till Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård.

Mål

Kursens mål är att studenten skall fördjupa sina kunskaper om cancersjukdomars etiologi, diagnostik, behandling samt omvårdnad.

Cancersjukdomar och antitumoral behandling, 7,5 hp

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • visa kunskap om förekommande diagnostiska metoder och klassificering av cancersjukdomar
 • beskriva behandlingsmetoder vid cancersjukdom samt identifiera patientens risk för komplikationer vid antitumoralbehandling
 • förklara samband mellan patienters symptom och tumörutveckling
 • reflektera över psykosociala reaktioner som kan påverka patientens och närståendes livskvalitet vid cancersjukdom och antitumoralbehandling
 • identifiera patienters och närståendes behov av information, stöd och samordning av vård och behandling med beaktande av sociokulturellt perspektiv
 • visa förmåga att planera, genomföra, utvärdera samt dokumentera de undersökningar och behandlingar som patienter med cancersjukdom genomgår

Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar, 7,5 hp

Studenten skall efter genomgången kurs kunna: 

 • analysera hur innebörden av centrala begrepp relaterat till omvårdnad vid cancersjukdom bidrar till att identifiera omvårdnadsbehov och planera omvårdnadsarbetet
 • självständigt identifiera komplexa omvårdnadsbehov samt planera, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnadshandlingar relaterade till cancersjukdomens olika faser
 • reflektera över patienters och närståendes behov av omvårdnad respektive stöd med särskilt beaktande av etiska- och samhälleliga aspekter samt mänskliga rättigheter
 • identifiera säkerhets- och kvalitetsaspekter vid antitumoral behandling
 • analysera sambandet mellan specialistområdets vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet
 • analysera det egna behovet av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla sin kompetens

Innehåll

Kursen består av två moment:

Cancersjukdomar och antitumoral behandling, 7.5 hp

Betygsskala: GU
 • Cancerepidemiologi och patofysiologi
 • Klassificering av cancersjukdomar
 • Metoder för diagnostik och antitumoral behandling
 • Behandlingsprinciper, behandlingsintentioner och behandlingskomplikationer
 • Principer för kliniska prövningar
 • Vetenskap, etik och samhälleliga aspekter relaterade till omvårdnad vid cancersjukdom
 • Pedagogiska möten
 • Verksamhetsintegrerat lärande

   

Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar, 7.5 hp

Betygsskala: GU
 • Kommunikation, information och patientens lärande
 • Teorier och begrepp relaterade till omvårdnad vid cancersjukdom
 • Symtombedömning och evidensbaserad omvårdnad vid cancersjukdom
 • Egenvård och delaktighet
 • Psykosocialt stöd och rehabilitering
 • Riskområden och risker vid hantering av medicinskt eller medicintekniskt material
 • Verksamhetsintegrerat lärande

   

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning (halvfart).

Utbildningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är arbete i grupp, diskussioner och seminarier samt föreläsningar. Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) ingår. 

Distansutbildningen är webbaserad och antalet fysiska träffar på campus är begränsat till ca. 2 dagar per 7,5 högskolepoäng. I kursen ingår VIL om 1,5 hp i Moment 1: Cancersjukdomar och antitumoral behandling och 3 hp VIL i Moment 2: Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar.

 

 

 

Examination

Ingående studieuppgifter, seminarier och VIL är obligatoriskt.

Kursen examineras dels skriftligt i två examinationer och dels muntligt vid deltagande i seminarium. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkända resultat i samtliga examinationer samt deltagande i obligatoriska moment. Betygsskalan är Underkänd/Godkänd. Betyg sätts av examinator. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, att samtliga obligatoriska moment genomförts och att examinationerna är godkända.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas. 

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ska minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) tillhandahållas på det tidigare innehållet under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Ringborg, Ulrik; Henriksson, Roger; Friberg (red.), Sten Onkologi
Nilbert, Mef Klinisk onkologi
Cancersjukdomar Johansson, Mikael; Henriksson, Roger; Nilbert, Mef
Perspektiv på onkologisk vård Hellbom, Maria; Thomé, Bibbi
Onkologisk omvårdnad : patient, problem, åtgärd Reitan, Anne Marie; Schølberg, Tore Kr. Jones, Lisa
Rehabilitering vid cancersjukdom : att möta framtiden Hellbom, Maria; Thomé, Bibbi
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin; Ehrenberg, Anna; Wijk, Helle; Öhlén, Joakim
Palliativ vård : begrepp och perspektiv i teori och praktik Andershed, Birgitta; Ternestedt, Britt-Marie
Arman Rehnsfeldt, Maria; Rehnsfeldt, Arne Vårdande som lindrar lidande : etik i vårdandet
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Asp, Margareta
Omvårdnad & cancersjukdomar : i samband med onkologisk behandling Jakobsson, Sofie; Langegård, Ulrica

Rekommenderad litteratur