Kursplan för

Klinisk psykologi 1, 22,5 hp

Clinical Psychology 1, 22,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2011.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT09 , VT10 , VT11 , VT12 , VT13 , VT14 , VT15 , VT16 , VT17 , VT18 , VT20
Kurskod
2PS007
Kursens benämning
Klinisk psykologi 1
Hp
22,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2008-10-30
Reviderad av
Programnämnd 8
Senast reviderad
2010-11-03
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2011

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 högskolepoäng från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna.

Mål

Moment 1: Samtals- och intervjumetodik 2 Momentet bygger på det introducerande momentet i samtalsmetodik på termin 2. Efter avslutat moment ska studenten kunna: - Redogöra för centrala principer inom intervju- och samtalsmetodik och jämföra olika teoretiska utgångspunkter - Använda sig av dessa principer i rollspelsövningar som inbegriper både vardagliga och klientorienterade samtal - Beskriva och reflektera över styrkor och svagheter vad gäller egna färdigheter inom samtalsmetodiken Moment 2: Utredningsmetodik och utlåtandeskrivning Efter avslutat moment ska studenten kunna: - beskriva psykologiska utredningsmetoder för barn och ungdomar - beskriva olika psykologiska testers användbarhet och diskutera viktiga psykometriska egenskaper - genomföra begåvningstest för barn (Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth edition; WISC-IV) och reflektera över egna färdigheter - diskutera utredningsresultat utifrån kliniska, vetenskapliga och etiska aspekter - självständigt författa ett utlåtande baserat på WISC-IV - redogöra för och visa förståelse för vikten av etiska och juridiska överväganden för utredning och utlåtandeskrivning Moment 3: Klinisk neuropsykologi 1 Efter avslutat moment ska studenten kunna: - beskriva en biopsykosocial förklaringsmodell till neuropsykologiska problem - definiera och beskriva specifika neuropsykologiska funktioner och relatera dessa till kunskap om olika sjukdomar/skador - redogöra för hur neuropsykologisk kunskap tillämpas vid bedömning/diagnostik och behandling - beskriva och reflektera över professionella färdigheter och förhållningssätt vid neuropsykologisk bedömning/diagnostik och behandling Moment 4: Psykopatologi, psykiatriska diagnoser och behandling Efter avslutat moment ska studenten kunna: - redogöra för symptombild, diagnostiska kriterier och empiriskt baserad kunskap vid olika psykiatriska syndrom hos barn och vuxna - visa grundläggande färdigheter i diagnostik utifrån det diagnostiska klassifikationssystemet ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition” (DSM-IV) - redogöra för psykologiska skolbildningar och reflektera över likheter, skillnader och användbarhet - översiktligt beskriva evidensbaserade interventioner vid vanligt förekommande psykiatriska syndrom och problemområden för barn och vuxna - visa förståelse för etiska överväganden och frågeställningar inom klinisk psykologi - ge exempel på, definiera och reflektera över forskning (t.ex. frågeställningar, design och statistiska metoder) och över begreppen ”evidens” och ”beprövad erfarenhet” i relation till klinisk psykologi - beskriva och reflektera över professionella färdigheter och förhållningssätt inom primärvård och psykiatrisk verksamhet

Innehåll

Kursen ger en introduktion till området klinisk psykologi. Utifrån en biopsykosocial modell fördjupas kunskap från tidigare kurser och integreras med kliniska färdigheter. Under hela kursen diskuteras etiska och juridiska överväganden vid klinisk psykologisk verksamhet liksom olika aspekter av professionell utveckling. Ett scientist-practitioner-perspektiv betonas. Kursen är innehållsmässigt uppdelad i följande fyra moment: Moment 1: Samtals- och intervjumetodik 2, 1,5 hp (Communication and interviewing skills 2). Momentet inleds med föreläsningar och diskussioner om principer för samtals- och intervjumetodik samt för- och nackdelar med olika förhållningssätt. Exempel ges från vardagliga, kliniska och forskningsrelaterade situationer. Studenterna får öva på centrala principer för samtal i rollspel som inbegriper både vardagliga situationer och klientsituationer. De förväntas reflektera över professionell utveckling inom samtalsmetodiken med hjälp av återkoppling från lärarna. Moment 2: Utredningsmetodik och utlåtandeskrivning, 4,5 hp (Assessment methods and report writing). Inom ramen för detta moment får studenten bekanta sig med psykologiska (inklusive neuropsykologiska) tester för barn och vuxna. Momentet ger kunskap om utredningsförfarandet, vilka tester som finns till psykologens förfogande, principer för att administrera tester, psykometriska aspekter (reliabilitet, validitet och normer), utlåtandeskrivning, juridik och etik. Under momentet kommer studenterna att tillägna sig praktiska färdigheter avseende WISC-IV. Moment 3: Klinisk neuropsykologi 1, 4,5 hp (Clinical neuropsychology 1). I detta moment sammanfattas och vidareutvecklas tidigare förvärvad kunskap i kognitiv neurovetenskap och dess koppling till neuropsykologi. Momentet ger studenten en biopsykosocial förklaringsmodell till neuropsykologiska dysfunktioner och förståelse för hur sådan kunskap tillämpas i psykologiskt utrednings- och behandlingsarbete. Ett studiebesök görs på en neuropsykologisk utredningsenhet. Moment 4: Psykopatologi, psykiatriska diagnoser och behandling, 12 hp (Psychopathology, psychiatric diagnoses and treatment). Momentet inleds med en introduktion till användningen av det diagnostiska klassifikationssystemet (DSM-IV) för psykiska störningar. Olika skolbildningar (kognitiv teori, psykodynamisk teori och inlärningsteori) diskuteras och exemplifieras. Begreppet evidens inom klinisk psykologi introduceras. Vidare behandlas forskningsmetoder inom klinisk psykologi. Teorier om och behandlingsmetoder för psykiatriska störningar hos barn och ungdomar (t.ex. ångestsyndrom och förstämningssyndrom) samt vuxna (t.ex. ångestsyndrom, förstämningssyndrom, ät- och sömnstörningar, psykotiska syndrom och personlighetsstörningar) behandlas. Genomgående betonas ett evidensbaserat perspektiv och en biopsykosocial modell. I ett grupparbete får studenten fördjupa sin kunskap om en psykisk störning och dela denna kunskap med övriga studenter genom en muntlig redovisning och en skriftlig rapport. Under momentet gör studenten studiebesök/auskultation vid en psykiatrisk mottagning. Genom studiebesöket förväntas studenten erhålla exempel på professionellt förhållningssätt hos en psykolog i psykiatrisk verksamhet.

Samtals- och intervjumetodik 2, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Utredningsmetodik och utlåtandeskrivning, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Klinisk neuropsykologi 1, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Psykopatologi, psykiatriska diagnoser och behandling, 12.0 hp

Betygsskala: VU

Arbetsformer

Undervisningen består av lärarledda föreläsningar, filmvisning, diskussionsseminarier, grupparbeten, rollspel med återkoppling, självskattning av egna färdigheter, reflektionsblad och studiebesök/auskultation. Vissa av dessa inslag är obligatoriska (ej examinerande) arbetsformer som bidrar till att uppnå lärandemålen för de olika kursmomenten.

Examination

Moment 1: Samtals- och intervjumetodik 2, 1,5 hp Kursmomentet examineras genom 1) rollspel 2) skriftlig inlämningsuppgift På detta moment ges något av betygen Godkänd/Underkänd. För betyget Godkänd (G) krävs G på examinationsuppgift 1 och 2. Moment 2: Utredningsmetodik och utlåtandeskrivning, 4,5 hp Kursmomentet examineras genom 1) presentation av psykologiska test 2) genomförande av WISC-IV-testning 3) skriftlig inlämningsuppgift På detta moment ges något av betygen Godkänd/Underkänd. För betyget Godkänd (G) krävs G på examinationsuppgift 1, 2 och 3. Moment 3: Klinisk neuropsykologi 1, 4,5 hp Kursmomentet examineras genom 1) skriftlig inlämningsuppgift 2) skriftlig tentamen På detta moment ges något av betygen Godkänd/Underkänd. För betyget Godkänd (G) krävs G på examinationsuppgift 1 och 2. Moment 4: Psykopatologi, psykiatriska diagnoser och behandling, 12 hp Kursmomentet examineras genom 1) muntlig och skriftlig redovisning av grupparbete 2) skriftlig tentamen För betyget Väl Godkänd (VG) på moment 4 krävs G på examinationsuppgift 1 och VG på examinationsuppgift 2. För betyget Godkänd (G) krävs G på examinationsuppgift 1 och 2. För att bli godkänd på hela kursen krävs minst betyget G på alla examinationsuppgifter under momenten 1, 2, 3 och 4. För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs G på moment 1, 2 och 3, samt VG på moment 4. För den student som inte uppfyller kriterier för åtminstone Godkänd (G) ordnas omtentamenstillfälle och kompletterande inlämningsuppgifter i enlighet med KI:s lokala riktlinjer. Begränsning i antalet examinationstillfällen: Studenten har enligt KIs riktlinjer rätt till maximalt sex provtillfällen per kurs för att uppnå godkänt resultat. För praktik eller motsvarande gäller max två examinationstillfällen. Nästföljande tillfälle kan vara nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Nästa omskrivningstillfälle meddelas vid kursens start.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KIs lokala riktlinjer. För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen ändrats väsentligt skall det ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Hela kursen

Ek, Ulla; Linder, Susanne; Wetter, Ilse Rätt & vett : om juridik och etik i psykologiskt arbete

Moment 1

D'Elia, Giacomo Det kognitiva samtalet i vården
Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

Moment 2

Selander, Ulla-Britt; Nyman, Håkan Psykologutlåtanden och intyg
Smedler, Ann-Charlotte; Tideman, Eva Att testa barn och ungdomar : om testmetoder i psykologiska utredningar
Testmanualer (finns för utlåning).

Moment 3

Uppdateras innan kursstart.

Moment 4

Butcher, James Neal; Mineka, Susan.; Hooley, Jill M. Abnormal psychology
Herlofson, Jörgen; Landqvist, Mats MINI-D IV. diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR.
Kåver, Anna KBT i utveckling : en introduktion till kognitiv beteendeterapi
Lundh, Lars-Gunnar; Eriksson, Bengt Psykoterapins skolbildningar
Ramnerö, Jonas; Törneke, Niklas Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
Öst, Lars-Göran Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin

Artiklar/material enligt anvisning

Artiklar och annat material kan tillkomma utifrån anvisningar.

Referenslitteratur

Baldwin, John D.; Baldwin, Janice I. Behavior principles in everyday life
Lezak, M.D.; Howieson, D.B.; Loring, D.W. Neuropsychological Assessment