Kursplan för

Psykoterapeutiska teorier och metoder 1, 8 hp

Psychotherapeutic Theories and Methods 1, 8 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
2PT115
Kursens benämning
Psykoterapeutiska teorier och metoder 1
Hp
8 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2016-05-04
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2023-02-28
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Samma behörighetskrav som för att bli antagen till psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet.

Mål

Kursen syftar till att ge en fördjupad teoretisk grund för kognitiv beteendeterapeutisk tillämpning vid ångestsyndrom, depressionstillstånd, och inom beteendemedicin. Kursen ska också särskilt belysa kopplingen mellan uppkomst, vidmakthållande och interventioner vid dessa tillstånd i förhållande till befintlig evidensbas.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

  • jämföra och granska inlärningspsykologiska, kognitiva och närliggande modeller av psykopatologi och behandling med särskilt fokus på mekanismer för uppkomst och vidmakthållande
  • redogöra för och reflektera kring relevanta neuropsykologiska och socialpsykologiska faktorer med avseende på psykopatologi och behandling
  • redogöra för och diskutera psykoterapeutkompetenser
  • redogöra för och jämföra olika behandlingsprinciper och interventioner tillämpliga vid ovanstående tillstånd samt kritiskt granska ovanstående modeller och teorier ur ett vetenskapligt perspektiv.

Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

  • operationalisera psykiskt lidande och problem, formulera och prioritera konkreta och mätbara behandlingsmål samt upprätta behandlingsplan med beaktande av aktuell evidensbas
  • genomföra interventioner som syftar till att påverka centrala vidmakthållande processer
  • tillämpa metoder för aktivt kunskapssökande, kritisk kunskapsvärdering och gruppsamverkan kring lärande.

Värderingar och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

  • reflektera kring faktorer som kan påverka genomförandet av behandling så att en patient inte diskrimineras utifrån diskrimineringsgrunderna
  • uttrycka och tillämpa värderingar som leder till eget ansvarstagande för kontinuerlig kunskapsinhämtning och professionell utveckling.

Innehåll

Kursen är indelad i följande två moment:

Psykoterapeutisk teori, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet berör inlärnings -, socialpsykologiska och neuropsykologiska aspekter av betydelse för utveckling, vidmakthållande och behandling i samband med ångesttillstånd och depressionstillstånd, samt inom beteendemedicin.

Psykoterapeutisk metod, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet utgör en fortsättning och fördjupning av föregående moments arbete med fokus på tillämpning av terapeutkompetenser.

Arbetsformer

Undervisningen bygger på studentaktivt lärande och sker i form av webbaserade kunskapstest, verkstäder, föreläsningar, seminarier m.m.
Deltagande i verkstäder och seminarier är obligatoriskt och förutsätter en aktiv medverkan och eget ansvarstagande från studenten.

Examination

Moment 1, Psykoterapeutisk teori och moment 2, Psykoterapeutisk metod, examineras var för sig genom självständiga skriftliga arbeten och praktiska examinationer. 

Skriftliga arbeten kontrolleras i antiplagiatsystem innan rättning påbörjas. 
Samtliga examinationsuppgifter ges betyget U eller G.
På respektive moment ges något av betygen U eller G. 
För betyget G på ett moment, krävs G på samtliga examinationsuppgifter och fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.

Betyg på hel kurs
På kursen ges något av betygen U eller G. För betyget G på hel kurs krävs G på moment 1 och 2.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antalet examinationstillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För att en examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste den ha inkommit inom utsatt tid, annars hänvisas studenten till omexaminationstillfället. 

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Arborelius, Lotta Neurofarmakologi : för psykologer, psykoterapeuter och beteendevetare
Clinical handbook of psychological disorders : a step-by-step treatment manual Barlow, David H.
Kennerley, Helen; Kirk, Joan; Westbrook, David An introduction to cognitive behaviour therapy : skills and applications
KBT inom psykiatrin Öst, Lars-Göran
Ytterligare litteratur i form av artiklar tillkommer under kursen.