Kursplan för

Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv, 7,5 hp

Health and Ill-Health - a Psychosomatic Perspective, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT12 , VT13 , HT14 , VT17 , HT21
Kurskod
2QA085
Kursens benämning
Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-03-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 120 hp från utbildning som leder till arbetsterapeut-, audionom-, dietist-, logoped-, läkar-, psykolog-, sjuksköterske-, sjukgymnast-, fysioterapeut- eller socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i ett psykosomatiskt förhållningssätt och hur detta kan tillämpas i mötet med patienten i samverkan med övriga yrkeskategorier i det multidisciplinära teamet.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och tillämpa ett biopsykosocialt perspektiv på psykisk/psykosomatisk ohälsa, långvarig smärta och stressrelaterade besvär
  • redogöra för kroppsterapeutiska, affektfokuserade och beteendeinriktade interventioner och deras tillämpningar
  • samverka i ett multidisciplinärt team och argumentera för det egna specifika kunskapsområdet och rollen i rehabiliteringen av patienter med psykisk/psykosomatisk ohälsa, långvarig smärta och stressrelaterade besvär
  • visa ett vetenskapligt och kritiskt tänkande samt ett reflekterande förhållningssätt till egna perspektiv/värderingar och behov av livslångt lärande

Innehåll

Kursen omfattar:

  • Bio-, psyko-, socialaförklaringsmodeller på hälsa/ohälsa
  • Kropp, varande, mening och reflektion som centrala begrepp för att förstå kropp-själ samverkan
  • Merleau-Ponty's fenomenologiska förståelse av "den levda kroppen"
  • Förklaringsmodeller för att förstå acceptans- och förändringsprocesser
  • Existentiella perspektiv på hälsa/ohälsa
  • Terapeutiskt förhållningssätt
  • Teorier och övningar för att främja affekt- och kroppsmedvetenhet

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, diskussioner i seminarieform och temaarbete. Stor vikt läggs vid eget aktivt kunskapsinhämtande samt vid reflektion kring egna upplevelser i samband med kroppsmedvetande- och mindfulnessövningar.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Bedömning av kunskaper, färdigheter, förhållningssätt och reflektionsförmåga sker fortlöpande genom uppföljning av studieuppgifter och vid slutexaminationen. Examinationen består av en skriftlig individuell uppgift och en uppgift som genomförs i grupp. För godkänd kurs krävs fullgörande av studieuppgifter, godkänd examination, närvaro ( se nedan) och aktivt deltagande vid kroppsmedvetandeträning och seminariediskussioner.

Obligatoriska moment för godkänd kurs är:
- Muntliga och skriftliga studieuppgifter som redovisas enskilt eller i grupp
- Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande på patientfallsseminarierna och vid redovisningar
- Närvaro 80% av övrig schemalagd tid

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sammanlagt sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av ett år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Under kursen uppmuntras deltagarna att ge synpunkter på kursens innehåll och upplägg.

Kursen ersätter 2QA020.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurs är överlappande: 2XX044, Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv, 7.5 hp

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Att förstå kroppens budskap : sjukgymnastiska perspektiv Biguet, Gabriele; Keskinen-Rosenqvist, Riitta; Levy Berg, Adrienne
Ytterligare litteratur i form av vetenskapliga artiklar tillkommer - meddelas vid kursstart.

Rekommenderad litteratur

Andersson, Christina Compassioneffekten : att utveckla självtillit och inre trygghet
Bragée, Britt Kroppen först : En behandlingsmodell vid psykosomatik
Bullington, Jennifer Psykosomatik : om kropp, själ och meningsskapande
Lagerström, Ann; Serrander, Elisabeth Existentiell coaching
Sonnby-Borgström, Marianne Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster : ett bio-psyko-socialt perspektiv
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd