Kursplan för

Kvalitet och kvalitetsutveckling, 7,5 hp

Quality and Quality Development, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT14 , HT15 , HT18 , HT22
Kurskod
2QA235
Kursens benämning
Kvalitet och kvalitetsutveckling
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2013-04-03
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2013

Särskild behörighet

Biomedicinsk analytikerexamen eller annan yrkesexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård om minst 180 hp eller kandidatexamen inom medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, cell- och molekylärbiologi, kemi, eller motsvarande. Därutöver krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva och hantera de värderingar, arbetssätt, och verktyg som kvalitetssäkringsarbete bygger på
 • Välja och tillämpa adekvata metoder för arbete med kvalitetsförbättringar inom hälso- och sjukvården
 • Beskriva adekvata statistiska metoder för kvalitetssäkring
 • Analysera och förhålla sig till ledarskapets betydelse vid kvalitetsarbete
 • Genomföra och redovisa ett kvalitetsprojekt med integrering av den egna professionella kompetensen inom hälso- och sjukvårdsområdet och kunskaperna i kvalitet och kvalitetsarbete

 

Innehåll

Kursens innehåll kan sammanfattas i följande punkter:

 • Kvalitetsbegreppet, kvalitetsstrategier samt kvalitetsteknikens utveckling.
 • Kvalitetsbegreppets innebörd för varor och tjänster
 • Processtänkandet och dess koppling till kvalitetsarbetet
 • Statisktiska metoder för kvalitetssäkring
 • Ledarskapets betydelse för kvalitetsarbetete
 • Design och genomförande av kvalitetsprojekt

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier med konkreta/praktiska problem samt eget projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom seminarieuppgifter och projektarbete.

Begränsning av antal examinationstillfällen
De studenter som ej är godkända efter ordinarie examination har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle eller någon ny kursplats på kursen. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i en och samma examination. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt Kvalitet från behov till användning

Rekommenderad litteratur

Lagrosen, Stefan; Lagrosen, Yvonne Mänsklig kvalitetsutveckling