Kursplan för

Kvalitet och kvalitetsutveckling, 7,5 hp

Quality and Quality Development, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT14 , HT15 , HT18 , HT22
Kurskod
2QA235
Kursens benämning
Kvalitet och kvalitetsutveckling
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2013-04-03
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2022-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, cell- och molekylärbiologi, kemi, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget Godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att, utifrån tidigare utbildning inom hälso- och sjukvård och egna yrkesmässiga erfarenheter, utveckla en fördjupad förmåga att utifrån vetenskapliga teorier kunna analysera kvaliteten i en verksamhet och strukturerat kunna arbeta med kvalitetsutvecklande åtgärder i syfte att höja kvaliteten.

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:

 • Beskriva och hantera de värderingar, arbetssätt och verktyg som kvalitetsarbete bygger på

Färdighet och förmåga:

 • Analysera och problematisera kring aktuellt kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet i relation till relevant vetenskaplig litteratur
 •  Analysera kvaliteten i en verksamhet utifrån den egna professionella kompetensen och i relation till relevant teori och praktik
 • Föreslå, implementera och utvärdera adekvata och genomförbara förbättringar för den egna verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • Reflektera kring och förhålla sig till ledarskapets betydelse vid kvalitetsarbete
 • Reflektera kring det interprofessionella samarbetets betydelse för framgångsrikt kvalitetsarbete
 • Reflektera kring det egna behovet av kompetensutveckling i relation till hälso- och sjukvårdens kompetensbehov

Innehåll

Kursens innehåll kan sammanfattas i följande punkter:

 • Kvalitetsbegreppet, teori samt kvalitetsteknikens utveckling
 • Processtänkandet och dess koppling till kvalitetsarbetet
 • Utvärdering och analys av kvalitet
 • Kontinuerligt förbättringsarbete
 • Hälso- och sjukvården som komplext system och dess behov av kompetens och interprofessionellt samarbete för kvalitetsutveckling 
 • Ledarskapets betydelse för kvalitetsarbete
 • Design och genomförande av kvalitetsprojekt

Arbetsformer

Undervisningen sker på distans och består av föreläsningar, seminarier och arbete med konkreta/praktiska problem..

Examination

Kursen examineras genom:

Inlämningsuppgifter
Gruppdiskussioner

Betyg U/G. Samtliga examinationer ska vara godkända för godkänt slutbetyg.

Begränsning av antal examinationstillfällen
De studenter som ej är godkända efter ordinarie examination har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle eller någon ny kursplats på kursen. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i en och samma examination. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Undervisningsspråk:
svenska

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Vetenskapliga artiklar och andra rapporter

Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt Kvalitet från behov till användning

Rekommenderad litteratur

Lagrosen, Stefan; Lagrosen, Yvonne Mänsklig kvalitetsutveckling
Collins, Jim Good to great : hur vanliga företag tar språnget till mästarklass Andersson, Mia Poletto; Arvedson, Lennart
Bornemark, Jonna Det omätbaras renässans : en uppgörelse med pedanternas världsherravälde