Kursplan för

Kvalitet och kvalitetsutveckling, 7,5 hp

Quality and Quality Development, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2015.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT14 , HT15 , HT18 , HT22
Kurskod
2QA235
Kursens benämning
Kvalitet och kvalitetsutveckling
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2013-04-03
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2015-03-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2015

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, cell- och molekylärbiologi, kemi, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget Godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten, utifrån tidigare utbildning inom hälso- och sjukvård och egna yrkesmässiga erfarenheter av kvalitetsarbete, ska erhålla en fördjupad förmåga att utifrån vetenskapliga teorier kunna analysera kvaliteten i en verksamhet och strukturerat kunna arbeta med kvalitetsutvecklande åtgärder i syfte att höja kvaliteten och minska kostnader.

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:

 • Beskriva och hantera de värderingar, arbetssätt och verktyg som kvalitetsarbete bygger på

Färdighet och förmåga:

 • Reflektera kring och förhålla sig till ledarskapets betydelse vid kvalitetsarbete
 • Välja och tillämpa adekvata metoder för arbete med kvalitetsförbättringar inom hälso- och sjukvården
 • Analysera och problematisera kring aktuellt kvalitetsarbete i relation till relevant vetenskaplig litteratur
 • Genomföra och redovisa samt kritiskt analysera och diskutera ett kvalitetsprojekt utifrån den egna professionella kompetensen inom hälso- och sjukvårdsområdet och i relation till relevant teori och praktik

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • Reflektera kring det interprofessionella samarbetets betydelse för framgångsrikt kvalitetsarbete
 • Reflektera kring det egna behovet av kompetensutveckling i relation till hälso- och sjukvårdens kompetensbehov

Innehåll

Kursens innehåll kan sammanfattas i följande punkter:

 • Kvalitetsbegreppet, kvalitetsstrategier samt kvalitetsteknikens utveckling.
 • Kvalitetsbegreppets innebörd för varor och tjänster
 • Processtänkandet och dess koppling till kvalitetsarbetet
 • Statistiska metoder för kvalitetssäkring
 • Ledarskapets betydelse för kvalitetsarbete
 • Design och genomförande av kvalitetsprojekt

Arbetsformer

Undervisningen sker på distans och består av föreläsningar, seminarier och arbete med konkreta/praktiska problem samt projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom seminarieuppgifter och projektarbete.

Begränsning av antal examinationstillfällen
De studenter som ej är godkända efter ordinarie examination har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle eller någon ny kursplats på kursen. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i en och samma examination. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Vetenskapliga artiklar och andra rapporter

Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt Kvalitet från behov till användning

Rekommenderad litteratur

Lagrosen, Stefan; Lagrosen, Yvonne Mänsklig kvalitetsutveckling