Kursplan för

Hälsa och livsvillkor hos äldre - förr, nu och i framtiden, 7,5 hp

Health and Living Conditions for Older Adults - Before, Now and Future, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , VT16 , VT17 , VT18 , VT20 , VT21 , VT23
Kurskod
2VA006
Kursens benämning
Hälsa och livsvillkor hos äldre - förr, nu och i framtiden
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-12-17
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-11-08
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 (med lägst betyget Godkänd/E).

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten, utifrån begreppen hälsa, livsvillkor och miljö, förvärvar självständig förmåga att kunna bedriva hälsofrämjande och hälsoförebyggande arbete för äldre människor.

Kursen består av två moment:
1. Hälsa och livsvillkor hos äldre (6 hp)
2. Vetenskaplig teori och metod med inriktning på epidemiologi (1,5 hp)

Moment 1
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • visa kunskap genom att beskriva, analysera och tolka samband mellan människors livsvillkor, miljö och hälsa
 • visa kunskap och förståelse för äldre människors hälsa/ohälsa, utifrån ålder, kön, genus, socioekonomi och kulturellt perspektiv
 • visa kunskap genom att kunna identifiera, värdera och tillämpa teorier och modeller kring hälsa, samt aktuell forskning relevant för hälsoarbete i den äldre befolkningen på individ eller gruppnivå
 • visa kunskap om gerontologi ur ett biologiskt, socialt och psykologiskt perspektiv
 • visa kunskap om organisation och lagrum som styr äldres vård- och omsorg 
 • visa kunskap och förståelse om hemmet som företeelse ur olika perspektiv

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • visa färdighet och förmåga att självständigt kunna planera, hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbete på individ och gruppnivå för äldre människor samt medverka i befolkningsinriktat hälsoarbete.
 • visa färdighet och förmåga att identifiera och reflektera över risk-friskfaktorer och sårbara grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • visa förmåga att göra bedömningar och prioriteringar inom hälsoarbete med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom omvårdnad

Moment 2
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse om vanligt förekommande begrepp inom epidemiologisk forskning
 • visa kunskap om epidemiologisk studiedesign

 

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • analysera och tolka epidemiologisk statistik och forskning som grund för hälsoarbetet inom specialistsjuksköterskans arbete inom vård av äldre

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • kunna värdera styrkor och svagheter i kunskap framtagen i epidemiologisk forskning och hur forskningen används inom omvårdnad

Innehåll

Kursen består av två moment:

Vetenskaplig teori och metod med inriktning på epidemiologi, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Epidemiologiska begrepp, design och metoder, t ex. longitudinell och tvärsnittsdesign, kohortstudier, prevalens, incidens, urval, bortfall för att kunna förstå och kritiskt granska epidemiologiska studier som har relevans för omvårdnad inom specialistområdet

Hälsa och livsvillkor hos äldre, 6.0 hp

Betygsskala: GU
 • samhällsstrukturens och närmiljöns påverkan på människors hälsa
 • teoretiska perspektiv på hälsa och åldrande
 • risk- och friskfaktorer, sårbara grupper
 • styrdokument
 • teorier och modeller aktuella inom hälsoarbete
 • folkhälsoproblem/hälsoproblem i ett livscykelperspektiv, dess utbredning, fördelning och orsakssammanhang
 • strategier för hälsofrämjande och förebyggande arbete på individ-, grupp- och områdesnivå/befolkningsnivå
 • värdegrund samt etiskt och professionellt förhållningssätt vid hälsoarbete

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, studieuppgifter och litteraturstudier.
Arbetsformerna syftar till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt som underlag för evidensbaserad omvårdnad genom aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och reflektion.
Då kursen är nätbaserad kan grupparbeten även genomföras virtuellt i realtid eller asynkront (diskussionen pågår över en längre tid).

Deltagande i studieuppgifter och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt. 

Examination

I kursen ingår två examinationer:
1. Individuell skriftlig examination
2. Individuell skriftlig examination

Innan examinationerna genomförs rekommenderas att kursens alla läraktiviteter är avklarade.
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.
För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges minst tre ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Korp, Peter Vad är hälsopromotion?
Omvårdnad & äldre Blomqvist, Kerstin; Edberg, Anna-Karin; Ernsth Bravell, Marie; Wijk, Helle
Scriven, Angela Ewles & Simnett Hälsoarbete Hälsoarbete Schærström, Anders
Rothman, Kenneth J. Epidemiology : an introduction
Patientundervisning : ett samspel för lärande Klang Söderkvist, Birgitta; Kneck, Åsa
Handbook of theories of aging Bengtson, Vern L.; Settersten, Richard A.
Willman, A; Gustafsson, B Hälsofrämjande Omvårdnad:Bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa.
Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd Rostila, Mikael; Toivanen, Susanna
Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården 2022
Geriatrikboken Wahlund, Lars-Olof
Folkhälsans utveckling – årsrapport 2022 [Elektronisk resurs]
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing Research : generating and assessing evidence for nursing practice

Rekommenderad litteratur