Kursplan för

Omvårdnad vid komplexa behov hos äldre, 7,5 hp

Nursing Older People with Complex Needs, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT14 , VT16 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT22 , HT24
Kurskod
2VA009
Kursens benämning
Omvårdnad vid komplexa behov hos äldre
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2013-04-26
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2024-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 (med lägst betyget Godkänd/E).

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att utifrån specialistsjuksköterskans ansvarsområde förvärva kompetens att självständigt planera, prioritera, leda och utvärdera evidensbaserade omvårdnadsåtgärder med syfte att främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande vid komplexa omvårdnadsbehov hos den äldre personen.

Kursen består av tre moment:
1. Omvårdnad av äldre personer med komplexa vårdbehov, 2,0 hp
2. Verksamhetsförlagd utbildning, 3,0 hp
3. Vetenskaplig teori och metod: Projektplan, 2,5 hp

Omvårdnad av äldre personer med komplexa vårdbehov, 2,0 hp
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupadkunskap i att identifiera, prioritera, analysera och integrera evidensbaserad omvårdnad vid komplexa sjukdomstillstånd hos den äldre personen beaktande närstående, sociokulturella aspekter samt vid vård i livets slutskede.
 • visa fördjupad kunskap och förmåga att identifiera omvårdnadsbehov och resurser hos äldre personer med akut eller långvarig fysisk och psykisk ohälsa
 • visa fördjupad  kunskap och förmåga i att identifiera, bedöma och analysera komplexa ohälsotillstånd, behov av vård, behandling och rehabilitering av äldre personer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • visa förmåga att identifiera och värdera eget behov av kunskaps- och kompetensutveckling 

Verksamhetsförlagd utbildning, 3,0 hp
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • visa fördjupad kunskap i planering av omvårdnadsarbete 
 • visa förmåga utifrån komplexa ohälsotillstånd bedöma, analysera, tillämpa och utvärdera evidensbaserad omvårdnad

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • argumentera och reflektera utifrån patientsäkerhet, etik och ett patientsäkert, etiskt och professionellt förhållningssätt

 

Vetenskaplig teori och metod: Projektplan, 2,5 hp
Kunskap och förhållningssätt

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • visa förmåga att systematiskt söka vetenskapliga artiklar.
 • visa på en förmåga och färdighet att integrera kunskaper i vetenskapsteori, forskningsetik, forskningsmetodik utifrån en egen frågeställning inom omvårdnad med relevans för specialistområdet.
 • visa förmåga att redogöra för, diskutera och argumentera för metodval i en projektplan.
 • tillämpa och värdera forskningsetiska aspekter.

 

Innehåll

Kursen består av tre moment:

Omvårdnad av äldre personer med komplexa vårdbehov, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 1

 • Rehabilitering
 • Palliativ vård och förhållningssätt, vård i livets slutskede
 • Vårdpedagogik
 • Kliniska resonemang
 • Symtom, tecken och egenvård

Verksamhetsförlagd utbildning, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 2

 • Rehabilitering och mobilisering
 • Kliniska bedömningar
 • Patientsäkerhet
 • Vårdpedagogik

Vetenskaplig teori och metod: Projektplan, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Moment 3

Utformning av en projektplan med innehåll,

 • formulera ett vetenskapligt syfte utifrån ett beskrivet problem
 • val av design samt metoder för urval och datainsamling relaterade till syfte och frågeställningar
 • kritisk värdering av egen och andras projektplaner

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, studieuppgifter, litteraturstudier, och verksamhetsförlagd utbildning. Då kursen är nätbaserad kan grupparbeten även genomföras virtuellt i realtid eller asynkront (diskussionen pågår över en längre tid). Antalet fysiska kursträffar ingår med 2-4 dagar /7,5 hp.

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar för deltidsstudier, 20 timmar/vecka varav 16 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet av äldre vid komplexa behov. Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekommer samt helgdagar i förekommande fall. Studenter har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Examination

Deltagande i studieuppgifter inklusive fältstudiebesök, och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt. 

I kursen ingår tre examinationer:

 • Moment Omvårdnad av äldre personer med komplexa vårdbehov: Individuell skriftlig hemexamination
 • Moment Verksamhetsförlagd utbildning: Examinerande seminarium
 • Moment Vetenskaplig teori och metod: Projektplan: Skriftlig examination i form av en projektplan för magisteruppsats. Projektplanen skrivs och examineras i par. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
​Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.
Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas. En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ska minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) tillhandahållas på det tidigare innehållet under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre Kirkevold, Marit; Brodtkorb, Kari; Hylen Ranhoff, Anette Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina
Pedagogik för sjuksköterskor Sandberg, Håkan
Klinisk undersökningsmetodik för sjuksköterskor / Carol L. Cox (red.) ; översättning: Göran Grip. Boswell, Graham; Callaghan, Patrick; Edie, Jennifer; Gibbons, Helen; Lack, Victoria; Lee, Polly; Lynch, Antonia; McGrath, Anthony; Whiteing, Nicola; Young, Christopher Richard Cox, Carol L.
Bettany-Saltikov, Josette; McSherry, Robert How to do a systematic literature review in nursing : a step-by-step guide
Sandman, Lars; Kjellström, Sofia Etikboken : etik för vårdande yrken
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin; Ehrenberg, Anna; Wijk, Helle; Öhlén, Joakim
Palliativ vård : begrepp och perspektiv i teori och praktik Andershed, Birgitta; Ternestedt, Britt-Marie
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing Research : generating and assessing evidence for nursing practice
Omvårdnad & äldre Blomqvist, Kerstin; Edberg, Anna-Karin; Ernsth Bravell, Marie; Wijk, Helle