Kursplan för

Omvårdnad vid komplexa behov hos äldre, 7,5 hp

Nursing Older People with Complex Needs, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT14 , VT16 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT22
Kurskod
2VA009
Kursens benämning
Omvårdnad vid komplexa behov hos äldre
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2013-04-26
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2017-04-25
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 (med lägst betyget Godkänd/E).

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.
 

Mål

Kursens övergripande mål är att utifrån specialistsjuksköterskans ansvarsområde förvärva kompetens att självständigt planera, prioritera, leda och utvärdera evidensbaserade omvårdnadsåtgärder med syfte att främja och återställa hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande vid komplexa omvårdnadsbehov hos den äldre människan.

Kursen består av tre moment:
1. Omvårdnad av äldre personer med komplexa vårdbehov, 2,0 hp
2. Verksamhetsförlagd utbildning,3,0 hp
3. Vetenskaplig teori och metod: Argumenterad projektplan, 2,5 hp

Moment 1 Omvårdnad av äldre personer med komplexa vårdbehov, 2,0 hp
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap och förståelse för att självständigt planera, prioriteras, leda, samordna, genomföra och utvärdera evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för den äldre människan beaktande familj och närstående, kulturell bakgrund och genus.
 • visa kunskap och förståelse att upptäcka omvårdnadsbehov hos äldre med akut eller långvarig psykisk ohälsa.
 • visa kunskap för att självständigt identifiera, prioritera och analysera behov av omvårdnad vid komplexa sjukdomstillstånd, samt vid vård i livets slutskede.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • genom etiskt förhållningssätt och empatiskt förmåga, samt värdering av relevant forskning kunna skapa förutsättningar för evidensbaserad, personcentrerad och patientsäker omvårdnad.

Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 3,0 hp
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • självständigt kunna tillämpa evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för den äldre människan med komplexa vårdbehov.
 • visa förmåga att i samverkan med den äldre människan och närstående, självständigt och tillsammans med vårdteamet kunna identifiera och analysera komplexa omvårdnadsbehov och åtgärder för den äldre människan.
 • visa förmåga att självständigt planera och genomföra undervisning av personalgrupp, den äldre personen eller närstående.
 • reflektera över relationen människa och teknik i vården.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • visa empatisk förmåga och ett patientsäkert, etiskt och professionellt förhållningssätt.

Moment 3, Vetenskaplig teori och metod: Argumenterad projektplan, 2,5 hp
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • visa förmåga att systematiskt söka vetenskapliga artiklar.
 • visa på en förmåga och färdighet att integrera kunskaper i vetenskapsteori, forskningsetik, forskningsmetodik utifrån. en egen frågeställning inom omvårdnad med relevans för specialistområdet.
 • visa förmåga att redogöra för, diskutera och argumentera för metodval i en projektplan.

Värderingsförmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • visa förmåga att tillämpa forskningsetiska principer och riktlinjer samt värdera forskningsetiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Innehåll

Kursen består av tre moment:

Omvårdnad av äldre personer med komplexa vårdbehov, 2 hp
 • Rehabilitering
 • Palliativ vård, vård i livet slutskede
 • Vårdpedagogik
 • Vård av äldre vid komplexa behov
 • Miljöns betydelse för omvårdnad av den äldre, närstående/familj/socialt nätverk och vårdare/sjuksköterska - sjukhuskontext
 • Teamarbete
 • Patientsäkerhet, lagar och författningar
 • Etik
Verksamhetsförlagd utbildning, 3 hp Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 4 veckor och är förlagd till någon verksamhet inom rehabilitering, palliativ vård, geriatrisk, äldrepsykiatri, avancerad sjukvård i hemmet eller inom kommunal äldreomsorg.
 • Patientsäkerhet
 • Teamarbete
 • Vårdpedagogik
Vetenskaplig teori och metod: Argumenterad projektplan, 2.5 hp
 • Att formulera ett vetenskapligt syfte utifrån ett beskrivet problem
 • Val av design samt metoder för urval och datainsamling relaterade till syfte och frågeställningar
 • Utformning av en projektplan
 • Kritisk värdering av egen och andras projektplaner

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, studieuppgifter, litteraturstudier, och verksamhetsförlagd utbildning. Då kursen är nätbaserad kan grupparbeten även genomföras virtuellt i realtid eller asynkront (diskussionen pågår över en längre tid).

Deltagande i studieuppgifter inklusive fältstudiebesök, och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar vid deltidsstudier 20 timmar/veckan varav ca 16 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet.

Examination

I kursen ingår tre examinationer:

Moment 1. Individuell skriftlig examination.
Moment 2. Klinisk examination.
Moment 3. Skriftlig examination i form av en projektplan för magisteruppsats. Projektplanen skrivs och examineras individuellt eller i par. 

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt av Styrelsen för utbildning fastställda riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice Boltz, Marie
Nursing diagnosis : application to clinical practice Carpenito-Moyet, Lynda Juall
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin
Faxén Irving, Gerd; Karlström, Brita; Rothenberg, Elisabet Geriatrisk nutrition
Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar Gottberg, Kristina
Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikation 2012-2014 Herdman, T. Heather
Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre Kirkevold, Marit; Brodtkorb, Kari; Hylen Ranhoff, Anette Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina
Researching later life and ageing : expanding qualitative research horizons Leontowitsch, Miranda
Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv Lepp, Margret; Leksell, Janeth
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice
Äldres hälsa : ett sjukgymnastiskt perspektiv Rydwik, Elisabeth
Willman, Ania; Stoltz, Peter; Bahtsevani, Christel Evidensbaserad Omvårdnad

Fördjupningslitteratur

Handbook of theories of aging Bengtson, Vern L.
Personcentrering inom hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik Ekman, Inger
Kaakinen, Joanna Rowe Family health care nursing : theory, practice and research
The SAGE handbook of social gerontology Handbook of social gerontology Phillipson, Chris; Dannefer, Dale
Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården : en handbok
Palliativ medicin och vård Strang, Peter; Beck-Friis, Barbro