Kursplan för

Hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp

Sustainable Development in Healthcare, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , VT14 , VT15 , VT17 , VT19 , VT20 , VT23
Kurskod
2XX028
Kursens benämning
Hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Folkhälsovetenskap 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Medverkande institutioner
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
  • Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2012-04-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden PHS
Senast reviderad
2018-10-09
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård eller medicin. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

  • Beskriva begreppet hållbar utveckling
  • Redogöra för förväntade effekter bland annat på hälsan av de stora hållbarhetsutmaningarna samt diskutera hur dessa kan förebyggas och bemötas.
  • Analysera och reflektera kring hur samverkan mellan olika professioner och hälso- och sjukvårdens organisation bidrar till ökad säkerhet och förbättrad hälsa utifrån det hållbara utvecklingsperspektivet (
  • Förklara samband mellan hälsa, psykologiska aspekter och olika aspekter av hållbar utveckling och diskutera hur samarbetet och tillitet mellan människor och mellan olika professioner kan främjas.

Innehåll

Kursen utgår ifrån begreppet hållbar utveckling och dess tre dimensioner: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. Ekosystem och "planetary boundaries", ekonomiska tillväxt- och utvecklingsteorier liksom sociala aspekter (bl.a. mänskliga rättigheter, lokal förankring, psykologiska aspekter, diskutera bl a i avseende på hur de interagerar. Ramverket för kursens diskussioner är systemteori: De globala hållbarhetsutmaningarna karaktäriseras av komplexa ekologiska, ekonomiska och sociala system. För att bemöta dessa globala utmaningar behöver vi utveckla hållbart ledarskap, bl a inom hälso-/sjukvården, som tar hänsyn till planetens, samhällets, organisationers, andras och våra egna behov.

Kursens andra del behandlar olika politiska modellers betydelse för hälso- och sjukvårdens organisation, liksom hur arbetet för hållbara hälso- och sjukvårdssystem kan se ut och formuleras, utifrån ett interprofessionellt perspektiv. Arbetet med dessa frågor innebär ett utforskande och kritisk examination och diskussion även på en individuella nivå - en bearbetning av våra värderingar, normer, samt kognitiva, emotionella och beteendemässiga vanor.I den avslutande delen konkretiseras begreppsdiskussionerna i ett antal fallstudier, vilka bearbetar hur arbetet för hållbar utveckling operationaliseras inom svensk och internationell hälso- och sjukvård från ett interprofessionellt perspektiv. Exempel på sådana fallstudier kan vara "Hälsoeffekter av klimatförändringar - risker och åtgärder",  "Betydelsen av tillit för hållbara samhällen - hur främjar vi tilliten på en individuell och organisatorisk nivå?", "Hälsa på (jäm)lika villkor", "Förutsättningar för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar arbetsplats" Fallstudierna kan variera beroende på föreläsarna och syftar till att exemplifiera hur främjandet av hållbar utveckling kan konkretiseras inom ramen för olika hälso-/sjukvårdsprofessioner.

Arbetsformer

Undervisningen består av interaktiva föreläsningar, workshops, fallstudier, seminarier, där studenterna arbetar tillsammans i interprofessionella grupper, samt ett självständigt projektarbete där det interprofessionella perspektivet beaktas.

Examination

Kursen examineras genom deltagande i diskussioner vid seminarier och genom individuell skriftlig inlämningsuppgift där det interprofessionella perspektivet på hållbar utveckling beaktas.

Obligatoriskt deltagande
Seminarier är obligatoriska. Frånvaro från obligatoriska moment kompenseras genom skriftlig inlämningsuppgift, vars form specificeras av kursledaren vid kursstart.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Landon, Megan Environment, health and sustainable development
Dessutom tillkommer artiklar och rapporter som delas ut vid kursstart.