Kursplan för

Hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp

Sustainable Development in Healthcare, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2015.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , VT14 , VT15 , VT17 , VT19 , VT20 , VT23
Kurskod
2XX028
Kursens benämning
Hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Folkhälsovetenskap 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Medverkande institutioner
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
  • Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2012-04-13
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2014-10-23
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2015

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård eller medicin. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

  • Beskriva begreppet hållbar utveckling (dess utveckling och innehåll)
  • Förklara samband mellan hälsa, sjukdom och olika aspekter av hållbar utveckling (ekologi, ekonomi och socialt)
  • Redogöra för förväntade hälsoeffekter av klimatförändringar samt diskutera hur dessa kan förebyggas och bemötas.Analysera metoder och strategier – nationellt såväl som internationellt – för att minska miljöbelastningen från och på människan och hälso-/sjukvården
  • Analysera och reflektera kring hur samverkan mellan olika professioner och hälso- och sjukvårdens organisation bidrar till ökad säkerhet och förbättrad hälsa utifrån det hållbara utvecklingsperspektivet (från samverkan mellan professioner till internationella samarbetsavtal). Förklara samband mellan hälsa, sjukdom och olika aspekter av hållbar utveckling samt kunna föra en dialog kring dessa begrepp med beaktande av olika hälsoprofessioners kompetenser och erfarenheter

Innehåll

Kursen utgår ifrån begreppet hållbar utveckling och dess tre dimensioner: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. Ekosystem och "planetary boundaries", ekonomiska tillväxt- och utvecklingsteorier liksom sociala aspekter (bl.a. Mänskliga rättigheter, lokal förankring) diskuteras utifrån hur de interagerar. Ramverket för kursens diskussioner är således systemteori: olika aspekter av hållbar utveckling bearbetas utifrån hur dessa relaterar till varandra; olika tider; samhälleliga nivåer (från individ, lokal, regional till global nivå).

Kursens andra del behandlar den hållbara utvecklingens betydelse för hälso- och sjukvårdens organisation, liksom hur arbetet för hållbara hälso- och sjukvårdssystem kan se ut och formuleras, utifrån ett interprofessionellt perspektiv I den avslutande delen konkretiseras begreppsdiskussionerna i ett antal fallstudier, vilka konkret bearbetar hur arbetet för hållbar utveckling operationaliseras inom svensk och internationell hälso- och sjukvård från ett interprofessionellt perspektiv. Exempel på sådana fallstudier kan vara ”Hälsoeffekter av klimatförändringar - risker och åtgärder”, ”Hälsa på (jäm)lika villkor”, ”Prevention visavi sjukvård”, ”Betydelsen av hälso- och sjukvårdens organisering för en hållbar folkhälsa”, ”Förutsättningar för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar arbetsplats” Fallstudierna kan variera beroende på föreläsarna och syftar till att exemplifiera hur främjandet av hållbar utveckling kan konkretiseras inom ramen för olika hälso-/sjukvårdsprofessioner.

Arbetsformer

Undervisningen består av interaktiva föreläsningar, workshops, fallstudier, seminarier, där studenterna arbetar tillsammans i interprofessionella grupper, samt ett självständigt projektarbete där det interprofessionella perspektivet beaktas.

Examination

Kursen examineras genom deltagande i diskussioner vid seminarier och genom individuell skriftlig inlämningsuppgift där det interprofessionella perspektivet på hållbar utveckling beaktas.

Obligatoriskt deltagande
Seminarier och studiebesök är obligatoriska. Frånvaro från obligatoriska moment kompenseras genom skriftlig inlämningsuppgift, vars form specificeras av kursledaren vid kursstart.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Kjellström, Tord; Håkansta, Carin; Hogstedt, Christer Folkhälsa, hållbar utveckling och globalisering
McMichael, A.J.; Lindgren, E Climate change: present and future risks to health, and necessary responses 270 (2011) :5, s. 401-413

From the Earth Summit to Rio+20: integration of health and sustainable development
Dessutom tillkommer artiklar och rapporter som delas ut vid kursstart.