Kursplan för

Global hälsa, 7,5 hp

Global Health, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT08 , HT12 , HT20 , HT21
Kurskod
3GB000
Kursens benämning
Global hälsa
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Global hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Programnämnden i folkhälsovetenskap
Datum för fastställande
2008-07-08
Reviderad av
Utbildningsnämnden GPH
Senast reviderad
2021-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs:

 • förstå och ha kunskap om faktorer som påverkar den globala hälsan,
 • beskriva sociala och miljömässiga determinanter för hälsa och förstå deras bidrag till jämlikhet i hälsa,
 • ha kunskap om hälsoindikatorer och kunna använda dessa för analys och värdering av hälsosituationen i länder med olika ekonomiska förutsättningar,
 • kunna beskriva sjukdomsbördan globalt och i länder med olika ekonomisk utveckling samt värdera hur dessa påverkas av sociala och politiska förhållanden,
 • beskriva historien om globala hälsoprioriteringar och de nuvarande utvecklingsmålen
 • förstå rollen för teknik och innovationer i global hälsa
 • kunna översiktligt formulera och värdera de strategier och interventioner som är av störst betydelse för att förbättra den globala hälsan,
 • ha kunskap om betydelsen av hur hälso- och sjukvården utformas för att uppnå adekvat kvalitet, inklusive personalens kompetens och utveckling, samt kunna värdera hur prioriteringar bör göras under resurssvaga förhållanden,
 • ha grundläggande kunskap om internationella organisationers verksamhet och kunna värdera deras betydelse för den globala styrningen av hälsa och säkerhet,
 • ha kunskap om användning, styrkor och svagheter relaterade till olika studiedesigner samt de grundläggnde principer som dessa studier är baserade på,
 • förstå aktuella globala hälsofrågor (t.ex. komplexa nödsituationer, antimikrobiell resistens, klimatförändringar, migration och kön)
 • kunna förklara nyckelbegreppet och bedöma relevans av etik i global hälsa,
 • beskriva  grundläggande principer och  tillämpa dem  vid kritisk utvärdering av forskningsartiklar
 • ha kännedom om hur man kritiskt granskar vetenskapliga artiklar och vetenskapligt skrivande,
 • ha grundläggande kunskap om vetenskapsfilosofi.

Innehåll

Kursen är en introduktion till begreppet global hälsa och ska ge fundamentet för de fortsatta studierna inom magisterprogrammet. Följande teman och områden kommer att belysas:

 • Global hälsa och folkhälsa - promotion, prevention, behandling och rehabilitering
 • Hälsa och utveckling - världen sedd ur ett förändringsperspektiv
 • Mätningar av hälsa och sjukdomar i populationer 
 • Fattigdomens betydelse för global hälsa
 • ​Kön och global hälsa
 • Global hälsostyrning och diplomati
 • Tillgång till läkemedel
 • Global hälsa och media
 • Människors rörlighet och migration
 • Komplexa nödsituationer: Krig, konflikter, katastrofer och humanitära åtgärder
 • Planethälsa inkl. klimatförändring
 • Allmän hälsotäckning och nationella hälsosystem: struktur, styrning, finansiering och funktioner
 • Roll av teknik och innovationer inom global hälsa
 • Etik, kärnvärden och mänskliga rättigheter relaterade till global hälsa
 • Kritisk läsning av vetenskapliga artiklar

Arbetsformer

Undervisningsmetoderna inkluderar interaktiva nyckelföreläsningar, seminarier, praktiska övningar och peer-learning genom grupparbete.

Obligatoriskt deltagande
Alla obligatoriska aktiviteter anges i kursplanen. Examinatorn bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

För att få godkänt betyg på kursen Global hälsa (3GB000) måste du klara  formativa test som ges i utvalda föreläsningar, två gruppuppgifter och en individuell hemtentamen. Den individuella skriftliga tentamen betygsätts som Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.  De formativa testerna och gruppuppgifterna betygssätts med Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl Godkänd på kursen måste studenten tilldelas godkänd på samtliga formativa tester, gruppuppgifterna och tilldelas den poäng som krävs för Väl Godkänt på det slutliga skriftliga provet. 

Begränsning av antal provtillfällen.
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Jacobsen Introduction to Global Health
Artiklar och föreläsningspresentationer, som tillhandahålls under kursen

Articles and lecture presentations, which will be provided during the course.