Kursplan för

Forskningsmetodik, 7,5 hp

Research methodology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT08 , HT11 , HT15 , HT17 , HT19 , HT20 , HT22
Kurskod
3GB001
Kursens benämning
Forskningsmetodik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Global hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Programnämnden för folkhälsovetenskap
Datum för fastställande
2008-09-29
Reviderad av
Utbildningsnämnden GPH
Senast reviderad
2022-03-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • Förklara hur man planerar, samlar in data och analyserar kvalitativa och kvantitativa projekt
 • Använda lämpliga statistiska metoder för analys av olika typer av data samt tolka och presentera resultat av statistiska analyser tydligt, konsekvent och logiskt
 • Identifiera problem orsakade av systematiska fel, bias och confounding i tolkning av epidemiologisk data
 • Förklara och beskriva de viktigaste egenskaperna inom kvalitativa data insamlingsmetoder och reflektera dess styrkor och svagheter
 • Beskriva de huvudsakliga metoder för kvalitativ analysering inklusive vad forskarens roll är i analysprocessen
 • Jämföra kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt och förstå när de bäst tillämpas var för sig eller i kombination

Innehåll

Kursen kommer att behandla följande:

 • Studiedesign: tvärsnitts-, fall-kontroll-, kohort- och interventionsstudier och blandade metoder.
 • Mätning av sjukdomsfrekvens och risk samt associeringar .
 • Tolkning av epidemiologiska och statistiska koncept som inkluderar  kausalitet, slumpmässiga fel, bias, confounding
 • Univariat och bivariat data: användning av tabeller och diagram; proportioner; centralmått (medelvärde, median), och variabilitet (intervall, standardavvikelse, percentiler); korrelationskoefficienter, skillnader och andelar.
 • Tolknig av statistik: konfidensintervall och p-värden, testa hypoteser.
 • Enkel linjär regressionsanalys samt introduktion till multivariabel och logistisk analys.
 • Analyser med användning av statistisk programvara.
 • Kvalitativa forskningsmetoder: observationsstudier, intervjuer, fokusgruppsdiskussioner, deltagande metoder.
 • Urval och dataanalys, validitet och triangulering i kvalitativ forskning.
 • Mått på sjukdoms uppfattningar och upplevelser; deltagares beskrivning av det dagliga livet.
 • Beskrivning av data i insamlingsprocessen; provtagningsprinciper; "gatekeepers" roll; interaktionerna mellan forskare och deltagare; länkarna mellan teori och metod.

Arbetsformer

Lärandeaktiviteterna inkluderar föreläsningar, grupparbeten och praktiska övningar.

Examination

Examinationen kommer att bestå av tre delar:

 • Kvalitativ bedömning - individuell skriftlig inlämningsuppgift
 • Epidemiologisk bedömning - individuell skriftlig inlämningsuppgift
 • Biostatistisk bedömning - individuell skriftlig inlämningsuppgift

I kursen används betygsgraderna U/G/VG. För att erhålla slutbetyget godkänt på kursen krävs minst godkänt på samtliga tre examinationsmoment. För att erhålla betyget Väl godkänd krävs att studenten erhåller Väl godkänd på samtliga moment.

Obligatoriskt deltagande

Examinatorn bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag  tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller  tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal provtillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. 

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationsvtillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig med inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur / Mandatory literature

Bonita, Ruth; Beaglehole, Robert; Kjellström, Tord Basic epidemiology
Health research methodology : a guide for training in research methods.
Green, Judith; Thorogood, Nicki Qualitative methods for health research
Kirkwood, Betty R.; Sterne, Jonathan A. C. Essential medical statistics
Relevant and updated scientific articles and reports provided by course organisers.