Kursplan för

Icke-smittsamma sjukdomar, skador, naturkatastrofer och konflikter i ett globalt perspektiv, 3 hp

Non-communicable diseases, injuries, natural emergencies and conflicts in a global health perspective, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT09 , VT12 , HT15 , VT17 , VT21 , VT23 , VT24
Kurskod
3GB015
Kursens benämning
Icke-smittsamma sjukdomar, skador, naturkatastrofer och konflikter i ett globalt perspektiv
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Global hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Programnämnden för folkhälsovetenskap
Datum för fastställande
2009-05-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden GPH
Senast reviderad
2023-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • Beskriva sjukdomsbördan, mönster, trender och de viktigaste determinanterna för icke-smittsamma sjukdomar (inkluderande kardiovaskulära sjukdomar, cancer, lungsjukdomar, diabetes och psykisk hälsa) och skador samt hälsoproblem relaterade till naturkatastrofer och konflikter
 • Diskutera de viktigaste möjligheterna och utmaningarna med prevention av icke-smittsamma sjukdomar, skador samt hälsoproblem relaterade till naturkatastrofer och konflikter
 • Förklara principerna bakom screening för icke-smittsamma sjukdomar
 • Utarbeta en intervention för att förebygga eller förbättra situationen för en icke-smittsam sjukdom, skada samt hälsoproblem relaterade till naturkatastrofer och konflikter i en specifik population

Innehåll

 • Kursen belyser olika aspekter av icke smittsamma sjukdomar, skador, naturkatastrofer och konflikter både ur individ- och samhällsperspektiv.
 • Betydelsen av olika icke smittsamma sjukdomar och olika typer av skador för den globala hälsan och för länder med olika ekonomiska förutsättningar.
 • Olika utgångsläge och riskfaktorer för olika typer av icke smittsamma sjukdomar och skador samt strategier för att förhindra dem.
 • Olika naturkatastrofer och konflikter och deras påverkan på hälsa.
 • Betydelsen av den lokala och regionala situationen vad gäller sociala och ekonomiska omständigheter, den funktionella nivån på sjukvården samt medvetenheten och beredskapen hos politiker och allmänhet.
 • Behovsbedömning i katastrofsituationer och internationella organisationers roll
 • Utmaningar för hälsosystemen och åtgärdsstrategier på grund av förändrat sjukdomspanorama och ökande prevalens av flertal icke-smittsamma sjukdomar.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och enskilda arbeten.

Examination

Individuell uppgift som lämnas in skriftligt och redovisas muntligt i gruppseminarium, samt en skriftlig återkoppling på andra studenters individuella uppgift.

För G krävs minst G på båda examinationerna. För VG krävs VG på den skriftliga uppgiften och G på den muntliga presentationen i gruppseminarium.

Obligatoriskt
Obligatorisk närvaro gäller för alla seminarier och grupparbeten.  Examinatorn bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan student deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller  tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal provtillfällen
Student som ej är godkända efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Studenterna kommer att ha möjlighet att ge respons och input till kursen kontinuerligt under kursens gång, för att göra kursen så studentdriven som möjligt.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk/Mandatory

Global action plan for the prevention and control of non-communicable diseases 2013-2020
Tackling NCDs: 'best buys' and other recommended interventions for the prevention and control of noncommunicable diseases
Eriksson, Anneli Estimating needs in disasters