Kursplan för

Cannabis - förekomst, skador och behandling, 3 hp

Cannabis - prevalence, adverse health consequences and treatment, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , HT20 , VT21
Kurskod
9K8062
Kursens benämning
Cannabis - förekomst, skador och behandling
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2014-10-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs erfarenhet från arbete med vård av missbruk.
 

Mål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • översiktligt redogöra för cannabisproblematik; prevalens och epidemiologi, skaderisker, påverkan på hjärnan och beroendeutveckling
 • översiktligt beskriva effekter av cannabisbruk på såväl individ- som gruppnivå
Färdighet och förmåga
 • i en klinisk situation identifiera om cannabisbruk är aktuellt att beakta
 • initiera samtal om cannabisbruk, samt på ett pedagogiskt sätt kunna förklara cannabis fysiologiska verkningar
 • pedagogiskt förklara evidensgrunden för aktuella behandlingsinterventioner
Värderingsförmåga
 • förhålla sig till och värdesätta betydelsen av aktuellt evidensläge, samt behov av framtida forskning
 • utifrån ståndpunkter och fakta presenterade i kurslitteraturen resonera kring professionella ställningstaganden i relation till individer som brukar cannabis

 

Innehåll

 • Livstids- och punktprevalens av cannabisanvändning: jämförelse mellan resultat i nationella och internationella studier
 • Skillnader och likheter mellan åldersgrupper och kön.
 • En kunskapsöversikt om cannabis och skador (medicinska, psykiatriska och sociala) och kunskapsläget om cannabis som medicin.
 • En kunskapsöversikt om cannabisbehandling och teoretisk vetenskaplig grund för cannabisbehandling för unga och vuxna.
 • Cannabis och dess påverkan på hjärnan - beroendeutvecklingen och samspelet med andra beroendeframkallande substanser.
 • En kunskapsöversikt om möjligheter och begränsningar att använda biologiska markörer för att identifiera och monitorera i samband med behandling.
 • Utbyte av kliniska erfarenheter av behandling av cannabisberoende.

Arbetsformer

Kursen startar med egenstudier av kursmaterial som tillhandahålls av kursledningen: sju undervisningsfilmer samt rapporter och artiklar. Undervisningen ges i form av föreläsningar där studenterna inbjuds till aktiv diskussion.
 

Examination

Examinationen omfattar två delar: individuell examination via lärplattformen samt ett gruppseminarium.
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatoriska filmer

1. Behandlingsarbete med ungdomar som röker cannabis (Åkerlund)
2. Att komma för sent så tidigt som möjligt (Kindstrand)
3. Inledande samtal HAP - ett exempel (Nordenberg)
4. Med. och Psyk. skador vid cannabisrökning (Käll)
5. Cannabis och belöningssystemet (Ellgren)
6. Åtta myter om cannabis (Olsson)
7. Tonårsutv. och cannabis (Lundqvist)
8. Cannabismissbrukets utbredning i Sverige och övr. Europa (Guttormsson)
9. Samarbete för tidig upptäckt och tidiga interventioner (Wahlgren)

Filmerna ska ses före det första schemalagda tillfället.

Obligatorisk litteratur

Cannabisnätverket Manual till haschavvänjningsprogrammet (HAP)
Europeiska narkotikarapporten 2013 : trender och utveckling.
Guttormsson, Ulf; Raninen, Anna; Leifman, Håkan Vad vet vi om Cannabisanvändning bland unga?
Lundqvist, Thomas; Ericsson, Dan Vägen ut ur haschmissbruket : en behandlingsmodell för öppenvård
Lundqvist, Thomas Om cannabis och påverka
Petrell, Birgitta; Blomqvist, Jan; Lundqvist, Thomas Ut ur dimman : en uppföljning av Maria Ungdoms cannabisprogram
Ramström, Jan Skador av hasch och marijuana : en genomgång av vetenskapliga studier publicerade till och med år 2008
Skolelevers drogvanor. [Elektronisk resurs] Gripe, Isabella
Socialmedicinsk tidskrift 2007, vol 84, nr 1 Cannabis - gammalt problem, ny kunskap
Turner, Russel Kunskapsinventering av tidiga interventioner vid cannabisanvändning

Rekommenderad litteratur

Sabet-Sharghi, Kevin A. Reefer sanity : seven great myths about marijuana
Ytterligare artiklar och annat material kan komma att delas ut under kursens gång.