Kursplan för

Cannabis - förekomst, skador och behandling, 3 hp

Cannabis - prevalence, adverse health consequences and treatment, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , HT20 , VT21
Kurskod
9K8062
Kursens benämning
Cannabis - förekomst, skador och behandling
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2014-10-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2020-12-04
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs erfarenhet från arbete med vård av missbruk.

Mål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • översiktligt redogöra för cannabisproblematik; prevalens och epidemiologi, skaderisker, påverkan på hjärnan, beroendeutveckling och behandling
 • översiktligt beskriva effekter av cannabisbruk på såväl individ- som gruppnivå
Färdighet och förmåga
 • i en klinisk situation identifiera om cannabisbruk är aktuellt att beakta
 • initiera samtal om cannabisbruk, samt på ett pedagogiskt sätt kunna förklara cannabis fysiologiska verkningar
 • pedagogiskt förklara evidensgrunden för aktuella behandlingsinterventioner
Värderingsförmåga
 • förhålla sig till och värdesätta betydelsen av aktuellt evidensläge, samt behov av framtida forskning
 • utifrån ståndpunkter och fakta presenterade i kurslitteraturen resonera kring professionella ställningstaganden i relation till individer som brukar cannabis

Innehåll

 • Livstids- och punktprevalens av cannabisanvändning: jämförelse mellan resultat i nationella och internationella studier
 • Skillnader och likheter mellan åldersgrupper och kön.
 • En kunskapsöversikt om cannabis och skador (medicinska, psykiatriska och sociala) och kunskapsläget om cannabis som medicin.
 • En kunskapsöversikt om cannabisbehandling och teoretisk vetenskaplig grund för cannabisbehandling för unga och vuxna.
 • Cannabis och dess påverkan på hjärnan - beroendeutvecklingen och samspelet med andra beroendeframkallande substanser.
 • En kunskapsöversikt om möjligheter och begränsningar att använda biologiska markörer för att identifiera och monitorera i samband med behandling.
 • Utbyte av kliniska erfarenheter av behandling av cannabisberoende.

Arbetsformer

Kursen startar med egna studier av kursmaterial som tillhandahålls av kursledningen. Undervisningen ges i form av föreläsningar där studenterna inbjuds till aktiv diskussion.

Examination

Examinationen kommer att ske i två delar, dels som en individuell examination via en webbaserad lärplattform, dels som en gruppexamination.

För godkänt betyg, gäller närvaro samtliga dagar samt godkända examinationer. Vid frånvaro under någon av kursdagarna, kan studenten ta igen tillfället nästa gång kursen ges.

Vid frånvaro delar av en kursdag, kan möjlighet ges till komplettering under kursens gång. Kompletteringen görs individuellt. 

Betyg på kursen ges i form av Godkänd eller Underkänd. Vid Underkänd ges ytterligare ett examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Brezing, Christina A; Levin, Frances R The Current State of Pharmacological Treatments for Cannabis Use Disorder and Withdrawal
Danielsson, Anna-Karin; Olsson, Pelle; Allebeck, Peter Forskning i korthet: Cannabis – harmlös rekreation eller farlig drog?
ESPAD Group (2020). ESPAD Report 2019: Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs.
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA (2020). European Drug Report 2020 – Trends and Developments. Luxembourg
Guided web-based treatment program for reducing cannabis use: a randomized controlled trial. Sinadinovic, Kristina; Johansson, Magnus; Johansson, Ann-Sofie; Lundqvist, Thomas; Lindner, Philip; Hermansson, Ulric Vol.15(1) (2020) :01 February 2020, s. pp.1-13 Litteraturen kommer att finnas i lärplattformen för nerladdning.

Guttormsson, Ulf Drogutvecklingen i Sverige. Rapport 180.
Hälso- och sociala effekter av icke-medicinsk användning av cannabis.
Lundqvist, Thomas Om cannabis och påverkan
Martin, Olsson Cannabis Upplaga: 1.1 (2018) Litteraturen kommer att delas ut under första kursdagen. Sök i biblioteket

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende: stöd för styrning och ledning
Turner, Russell Kunskapsinventering av tidiga interventioner vid cannabisanvändning
Webbstöd på Cannabishjälpen – möjligheter, begränsningar och effekter Hermansson, Ulric; Sinadinovic, Kristina; Johansson, Magnus; Johansson, Ann-Sofie
Ytterligare artiklar, rapporter och annat undervisningsmaterial kan komma att användas och ges ut på lärplattformen som används i kursen utöver det som nämns här.

Grundläggande kunskaper i engelska är önskvärt då delar av kursmaterialet är på engelska.

Rekommenderad litteratur

Sabet-Sharghi, Kevin A. Reefer sanity : seven great myths about marijuana
Ytterligare artiklar och annat material kan komma att delas ut under kursens gång.