Kursplan för

Cannabis - förekomst, skador och behandling, 3 hp

Cannabis - prevalence, adverse health consequences and treatment, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , HT20 , VT21
Kurskod
9K8062
Kursens benämning
Cannabis - förekomst, skador och behandling
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2014-10-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2017-05-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs erfarenhet från arbete med vård av missbruk.
 

Mål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • översiktligt redogöra för cannabisproblematik; prevalens och epidemiologi, skaderisker, påverkan på hjärnan och beroendeutveckling
 • översiktligt beskriva effekter av cannabisbruk på såväl individ- som gruppnivå
Färdighet och förmåga
 • i en klinisk situation identifiera om cannabisbruk är aktuellt att beakta
 • initiera samtal om cannabisbruk, samt på ett pedagogiskt sätt kunna förklara cannabis fysiologiska verkningar
 • pedagogiskt förklara evidensgrunden för aktuella behandlingsinterventioner
Värderingsförmåga
 • förhålla sig till och värdesätta betydelsen av aktuellt evidensläge, samt behov av framtida forskning
 • utifrån ståndpunkter och fakta presenterade i kurslitteraturen resonera kring professionella ställningstaganden i relation till individer som brukar cannabis

 

Innehåll

 • Livstids- och punktprevalens av cannabisanvändning: jämförelse mellan resultat i nationella och internationella studier
 • Skillnader och likheter mellan åldersgrupper och kön.
 • En kunskapsöversikt om cannabis och skador (medicinska, psykiatriska och sociala) och kunskapsläget om cannabis som medicin.
 • En kunskapsöversikt om cannabisbehandling och teoretisk vetenskaplig grund för cannabisbehandling för unga och vuxna.
 • Cannabis och dess påverkan på hjärnan - beroendeutvecklingen och samspelet med andra beroendeframkallande substanser.
 • En kunskapsöversikt om möjligheter och begränsningar att använda biologiska markörer för att identifiera och monitorera i samband med behandling.
 • Utbyte av kliniska erfarenheter av behandling av cannabisberoende.

Arbetsformer

Kursen startar med egenstudier av kursmaterial som tillhandahålls av kursledningen: nio undervisningsfilmer samt rapporter och artiklar. Undervisningen ges i form av föreläsningar där studenterna inbjuds till aktiv diskussion.
 

Examination

Examinationen omfattar två delar: individuell examination via lärplattformen samt ett gruppseminarium.
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatoriska filmer

Filmerna är länkade till Cannabisnätverkets (CAN) hemsida: http://cannabisnatverket.se/blog/filmer

På CAN:s hemsida finns kompletterande information till respektive föreläsning/film. Dessa finns sparade och länkade till PingPong. En del finns också sparade som PDF - även detta i PingPong

Filmerna ska ses före det första schemalagda tillfället.

Guttormsson, Ulf Cannabismissbrukets utbred. i Sverige och övriga Europa
Pelle Olsson, Pelle Åtta myter om Cannabis
Lundqvist, Thomas Tonårsutv. och cannabis
Käll, Kerstin Med. och Psyk. skador vid cannabisrökning
Ellgren, Maria Cannabis och belöningssyst.
Kindstrand, Ewa Att komma för sent så tidigt som möjligt
Johansson, Ann-Sofie Inledande samtal CAP - ett ex.
Åkerlund, Christer Behandlingsarbete med ungdomar som röker cannabis
Wahlgren, Ulf Samarbete för tidig upptäckt och tidiga interventioner

Obligatorisk litteratur

Guttormsson, Ulf; Raninen, Anna; Leifman, Håkan Vad vet vi om Cannabisanvändning bland unga?
Guttormsson, Ulf; Leifman, Håkan ESPAD i Sverige [Elektronisk resurs] : Europaperspektiv på skolungdomars drogvanor 1995-2015
Europeisk narkotikarapport 2016 : trender och utveckling
Skolelevers drogvanor. [Elektronisk resurs] : 2016 Englund, Anna
Lundqvist, Thomas Om cannabis och påverka
Petrell, Birgitta; Blomqvist, Jan; Lundqvist, Thomas Ut ur dimman : en uppföljning av Maria Ungdoms cannabisprogram
Turner, Russel Kunskapsinventering av tidiga interventioner vid cannabisanvändning
Lundqvist, Thomas; Ericsson, Dan Vägen ut ur haschmissbruket : en behandlingsmodell för öppenvård
Ramström, Jan Skador av hasch och marijuana : en genomgång av vetenskapliga studier publicerade till och med år 2008
Socialmedicinsk tidskrift 2007, vol 84, nr 1 Cannabis - gammalt problem, ny kunskap
Manual till Haschavvänjningsprogrammet HAP
Manual till Cannabisprogram för ungdomar CPU
Ytterligare artiklar, rapporter och annat undervisningsmaterial kan komma att användas och ges ut på lärportalen PingPong utöver det som nämns här.

Rekommenderad litteratur

Sabet-Sharghi, Kevin A. Reefer sanity : seven great myths about marijuana
Ytterligare artiklar och annat material kan komma att delas ut under kursens gång.