För studenter på kursen Vetenskaplig metodik och statistik (7,5 hp) kurskod 1BA000

Kursens syfte är att studenten ska få kunskap om vetenskaplig metodik och statistik på avancerad nivå.

Kursplan

Kursinformation

Syftet med kursen är att studenten ska få kunskap om vetenskaplig metodik och statistik på avancerad nivå. Denna innebär nya kunskaper i vetenskaplig metodik och statistik som inte omfattas av kandidatprogrammet, eller fördjupade avancerade perspektiv på vetenskaplig metodik och statistik som har behandlats i kandidatprogrammet. 
 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

Relatera och reflektera över vetenskaplig metodik och statistik på avancerad nivå. Detta ska ge studenten färdigheter att utveckla, validera och analysera dylika metoder såsom de används inom life science. Det är viktigt att kursen ligger i linje med studenternas inriktningar t.ex.  molekylär medicin, avancerad patologi eller klinisk fysiologi.  

Kursen ska omfatta: 

 • Relatera och reflektera över avancerad vetenskaplig metodik utifrån perspektivet att ge studenten färdigheter att utveckla, validera och analysera dylika metoder såsom de används inom life science. 
   
 • Relatera och reflektera över statistik utifrån perspektivet att ge studenten färdigheter att utveckla, validera och analysera dylika metoder såsom de används inom life science. 
   
 • Relatera och reflektera över analys av genererade data. Denna del av kursen bör vara i linje med studentens inriktning t.ex. molekylär medicin, avancerad patologi eller klinisk fysiologi.  

Kursen ska även omfatta: 

 • Aktuella riktlinjer för olika typer av experimentell och klinisk studiedesign inklusive behov av etikprövning och andra formella tillstånd.  
   
 • Vetenskapligt skrivande, sökning och användning av vetenskaplig litteratur samt användning av referenshanteringsprogram. Företrädesvis uppnås detta genom individuellt projektarbete inom kursens område anpassat till studenternas inriktning avancerad molekylär medicin, avancerad patologi eller avancerad klinisk fysiologi. 
   
 • Träning i att relatera och reflektera kring vetenskaplig litteratur inom kursområdet, inklusive tolkning av statistik. 

Examensmål

Kunskap och förståelse

 • Visa fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
   
 • Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.  

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
   
 • Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.
   
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.
   
 • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
   
 • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.  
   
 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 

Välkomstinformation

Schema

Kursanalys och kursvärdering

 

 

Kontaktuppgifter

BK
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2023-12-05