Varför IPL?

IPL uppstår när två eller flera professioner lär sig om, av och med varandra för att möjliggöra effektivt samarbete och förbättra hälsoutfallet. Att arbeta med IPL under studietiden är en självklar strategi på KI, och studenter på KI deltar i interprofessionella lärandeaktiviteter tillsammans med studenter från andra utbildningsprogram.

Inom hälso- och sjukvården arbetar man i team med olika professioner för att uppnå säker och kvalitativ vård. Det är därför viktigt att ha kunskaper och färdigheter i kommunikation och samarbete, samt kunskap om olika professioners kompetens och ansvarsområden.

De bästa förutsättningarna för att arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamheten sker i samverkan med olika professioner.

Behovet av interprofessionel färdigheter kommer att öka

Framtidens medicinska forsknings-, hälso- och sjukvårdsorganisationer blir alltmer specialiserade, komplexa och integrerade med andra verksamheter både i kommuner, samhället och i näringslivet. Behovet av interprofessionell kompetens kommer därmed att öka.

Till detta kommer ökande behov av kompetens att arbeta preventivt, kostnadseffektivt, patientsäkert och med ett globalt hälsoperspektiv.

Med utgångspunkt i individens behov och i en kultur som genomsyras av principerna för människors lika värde och en berikande mångfald kan högre patientsäkerhet och effektivare vård, rehabilitering, prevention och hälso- och sjukvårdsforskning uppnås med interprofessionell samverkan

KI:s utbildningar ska ge bästa möjliga förutsättningar för att både arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamhet i samverkan med andra professioner. 

Interprofessionella Lärandemiljöer

KUA och KUM (Kliniska Utbildningsavdelningar och mottagningar) och så kallade studentsalar är exempel på interprofessionella lärandemiljöer där studenter av olika professioner lär av, om och med varandra.

Även övriga verksamheter inom Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU) är arenor för IPL när studenter från olika professioner har sin VFU förlagd till samma period och verksamhet.

Klinisk utbildningsavdelning (KUA)

Vid klinisk utbildningsavdelning (KUA) får studenter från olika professioner tillfälle att träna samarbete för att lära med, av och om varandras kompetensområden. Utbildningsmomenten på KUA har utgångspunkt i behandling, vård och rehabilitering.

Arbetsterapeut-, läkar-, fysioterapeut- och sjuksköterskestudenter genomför tillsammans utbildningen i en sammanhängande två-veckorsperiod.

KUA-verksamheter

KUA Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

KUA Danderyds sjukhus

KUA Karolinska Universitetssjukhuset Solna

KUA Södersjukhuset

Klinisk utbildningsmottagning (KUM)

Klinisk Utbildningsmottagning (KUM) är förlagd till sjukhusens akutmottagningar.

Läkarstudenter, fysioterapeut- och sjuksköterskestudenter genomför sitt tvärprofessionella utbildningsmoment under två veckor tillsammans i team. Studenterna möter patienter med varierande icke diagnostiserade ortopediska/medicinska/kirurgiska besvär.

KUM-verksamhet

KUM Danderyds sjukhus

KUM Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Kliniskt träningscentrum, (KTC)

KTC är en specialutrustad avdelning som erbjuder simulering i kliniska och kommunikativa färdigheter för studenter och personal inom Hälso- och sjukvård.

Organisation för IPL 

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har gett Undervisning och Lärande (UoL) i uppdrag att samordna och utveckla det interprofessionella arbetet vid KI:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Vidare bedrivs IPL-arbetet i nära samarbete med IPL-promotorer på programmen, programnämnder, programansvariga institutioner, olika grupperingar inom Region Stockholm och kommunerna i Storstockholm.

Samverkan

I det regionala ALF-avtalet undertecknat av KI och Region Stockholm 2015 framgår att undervisningen i den verksamhetsförlagda utbildningen ska innefatta interprofessionella inslag för att uppnå examensmål och förbereda studenterna för arbete i komplexa verksamheter som kräver samarbete och samverkan mellan personal med olika kompetenser.

Att skapa, utveckla och behålla högkvalitativ IPL är ett prioriterat område för KI. Det är ett utpräglat samarbetsuppdrag på flera nivåer, allt från ledningsnivå till samarbete mellan enskilda lärare inom olika program.

KG
Innehållsgranskare:
2024-07-05