Student- och doktorandombuden

Student- och doktorandombuden är en oberoende instans, anställda av studentkåren, som du kan vända dig till i olika frågor.

Det kan till exempel handla om att du inte anser sig ha blivit bemött på ett korrekt sätt eller har andra problem i dina kontakter med lärare och andra anställda.

Student- och doktorandombuden företräder alla studenter och för dels den enskildes talan men kan även föreslå ändringar i rutiner som berör studenter. Du kan vara anonym i dina kontakter med ombuden.

Ombuden kan

  • Vara en neutral, oberoende instans mellan dig som student och KI i en eventuell konflikt
  • hjälpa dig att förstå dina egna rättigheter och skyldigheter
  • hjälpa till med klagomål
  • undersöka om KI följer reglerna i hanteringen av dina ärenden och att dina rättigheter skyddas

Ombuden kan inte

  • ta parti
  • bestämma i ärendet
  • instruera eller instrueras av enheter eller beslutsorgan vid KI
  • vara en överklagandeinstans för frågor som redan behandlats av andra enheter eller beslutsorgan vid KI

Kontakt 

Ombudens hemsida
 

Studentkommuni…
2024-06-24