Student- och doktorandombuden - detta kan du få hjälp med

Oavsett vad du studerar på Karolinska Institutet kan du vända dig till student- och doktorandombuden i olika frågor som rör studierätt och studiemiljö.

Till student- och doktorandombuden kan du som student vända dig om du vill få hjälp att förstå dina rättigheter och skyldigheter, behöver hjälp att hantera en konflikt mellan dig och KI, hantera klagomål eller undersöka om KI följer reglerna i hanteringen av dina ärenden. 
Det kan gälla disciplinärenden som plagiat, frågor kring hantering av omexamination eller om kommunikationen mellan student och lärare inte fungerar som den ska. Ombuden jobbar väldigt brett och vid behov kan de hänvisa vidare. 

Studenter och doktorander kan också vända sig till ombuden om de upplever diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling. Det kan till exempel handla om nedvärderande kommentarer på grund av sitt ursprung på sin VFU eller att uppleva sig orättvist behandlad av lärare på grund av sitt funktionshinder.

Ombuden kan däremot inte ta parti eller instruera KI att besluta på ett visst sätt i ett ärende utan finns där som stöd åt studenten. 

Student- och doktorandombuden har tystnadsplikt och för ingen information vidare utan studentens tillåtelse. 

Vad kan man göra som student/doktorand om man blir trakasserad, diskriminerad eller orättvist behandlad?

Om du som student eller doktorand upplever dig trakasserad, diskriminerad eller orättvist behandlad är det bra om du tar kontakt med ombuden så snart som möjligt. Då kan de tidigt i processen stötta dig på bästa sätt och upplysa om vilka olika möjligheter som finns för att komma till rätta med problemet. 

Ofta så föreslår ombuden att en incidentrapportsanmälan görs av studenten eller doktoranden på KI:s hemsida. Ombuden kan vid behov stötta i skrivandet av en sådan och även vara med under KI:s utredning av ärendet genom att till exempel delta som stöd på möten. 

Studenter och doktorander kan även vända sig till studerandeskyddsombuden på institutionerna om de känner att de vill ha stöd lokalt. Student- och doktorandombuden kan även hänvisa studenter och doktorander till studenthälsan eller företagshälsovården (för anställda doktorander) eftersom de där kan få samtalsstöd för att kunna bearbeta en jobbig upplevelse. Även universitetskyrkan kan bistå med samtal och man behöver inte vara av en viss religion för att få hjälp av dem.

Kontakta ombuden

Ombuden finns på plats på både campus Solna och campus Flemingsberg. Det bästa sättet att komma i kontakt med dem är via deras kontaktformulär som du hittar på ombudens informationssida. Alternativt kontaktar du dem via mejl. 

Studenter har ett eget ansvar 

Som student har du ett eget ansvar över dina studier. Det är viktigt att du bekantar dig med studenters skyldigheter och rättigheter och vad du förväntas göra. 

Studentkommuni…
2024-06-24